תקנון העמותה

א. שם העמותה

ב. מטרות העמותה

ג. פעולות העמותה

ד. הכנסות העמותה

ה. חברות בעמותה

ו. מוסדות העמותה

ז. אסיפה כללית

ח. הועד המנהל

ט. ועדת הביקורת

י. סניפים

יא. חשבונות ופנקסים

יב. חותמת העמותה

יג. פירוק העמותה

*******************************************************

א. שם העמותה

בעברית: קלוב התעופה לישראל – טיסנאות (ע”ר)

ובאנגלית: The Aero Club Of Israel – Model Aircraft Association

מספר העמותה: 58-009-769-9

כתובת: רח´ הירקון 67, תל-אביב ת.ד. 26261 מיקוד 61263

ב. מטרות העמותה

לקדם ולפתח את ספורט הטיסנאות בישראל, על כל מחלקותיו ומגמותיו הספורטיביות, החינוכיות, המדעיות, הארגוניות והמשקיות.

לחנך ילדים, בני נוער ובוגרים למודעות ומעורבות בנושא הטיסנאות, התעופה והספורט התעופתי ולקרבם ללימודים ולפעילות טכנולוגית מתקדמת.

לחנך את בני הנוער ליצירה ועבודת כפיים בצד לימוד מקצועות תיאורטיים, ולהגביר את הפעילות החינוכית ערכית במשולב עם הפעילות הטכנית ספורטיבית.

לקיים מערך הדרכה להכשרת בני נוער כמדריכי טיסנאות, באמצעות קורסי הדרכה, ימי עיון, השתלמויות, הרצאות, כתיבת והפצת ספרות מקצועית.

להסדיר את ספורט הטיסנאות בישראל על כל ענפיו, להוות את הסמכות הספורטיבית היחידה והעליונה של ספורט הטיסנאות בישראל ושל ספורט הטיסנאות הישראלי בעולם ולהוות את סמכות הרישוי היחידה המוכרת להפעלת טיסנים בישראל.

להיות חברה “בקלוב התעופה לישראל – מרכז” המהווה את ארגון הגג הארצי לספורט התעופה במדינת ישראל, והחבר בארגון העולמי פ.א.י. – F.A.I (הפדרציה הבנ”לא לאווירונאוטיקה) ולהוות את הסמכות הספורטיבית היחידה של ספורט הטיסנאות בישראל כלפי הפדרציה הבנ”לא לאווירונאוטיקה באמצעות קה”ל- מרכז.

להפיץ את רעיון ספורט הטיסנאות בקרב יהדות העולם.

לאגד אגודות ספורט בתחום הטיסנאות והתעופה במערך סניפים / מועדונים וחוגים במסגרתם יפעלו ילדים, בני נוער ומבוגרים, יודרכו תחת מערך ההדרכה של קה”ל- טיסנאות, ויקבלו יעוץ והכוונה מקצועית.[10]

ג. פעולות העמותה

העמותה היא תאגיד כשר לכל זכות וחובה משפטיים. העמותה רשאית בין היתר להתקשר בחוזים, להחזיק נכסי דניידי ודלא ניידי, להופיע בפני כל השלטונות במדינת ישראל ובחו”ל, ולעשות כל פעולה הדרושה לשם קידום והשגת מטרותיה כמפורט בתקנון זה להלן.

העמותה רשאית – לשם הגשמת מטרותיה לעשות כל פעולה חוקית על פי שיקול דעתה הבלעדי.

פעילות העמותה תכלול בין היתר את כל הפעולות הבאות:

כל פעולה חינוכית, הסברתית, ספורטיבית, טכנית, משקית, ארגונית, ציבורית, חברתית וכספית, הן בעצמה והן בעזרת גורמים אחרים מטעמה.

להקים ו/או לצרף אגודות ספורט, עמותות, מועדונים / סניפים, חוגים ומועדוני טיסנאות שישמשו כמרכזי חינוך, הדרכה, ספורט, השתלמויות מקצועיות בנושאי הטיסנאות השונים ויאפשרו מפגשי בילוי תרבותי וחברתי לחברי ופעילי העמותה, הן בעצמה והן בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות. [10]

לערוך מפעלי חינוך והסברה בקרב הילדים, הנוער והבוגרים בכל הגילאים בתחום התעופה והטיסנאות.

להקים ולהחזיק בתי ספר להכשרה והשתלמויות מקצועיות בתעופה ובטיסנאות ובתי מלאכה לבניית טיסנים.

להקים ולהחזיק שטחי הטסה ומנחתים להטסת טיסנים לשם לימוד, אימון ותחרויות ספורט.

לתת חסות, לארגן ולבצע בישראל תחרויות ספורט הטיסנאות, סניפיות, אזוריות, ארציות ובינל”א למינהן וכן להשתתף בתחרויות בינל”א שונות המוכרות ע”י הפדרציה הבינלאומית לאווירונאוטיקה (F.A.I).

לערוך מפעלי הסברה עממים ומדעיים ע”י כינוסים, תערוכות, נשפים, קורסים, הרצאות, סרטים, סימפוזיונים וכו´ על נושאי טיסנאות ותעופה במסגרת לאומית ובין לאומית.

להקים, לנהל, לתחזק ולפרסם אתרי אינטרנט, אפליקציות ומדיה, להוציא לאור ספרי הדרכה, עיתונים, חוברות, עלונים, כרזות, וכל חומר אחר על נושאי הטיסנאות, התעופה והמקצועות הכרוכים בהם. [10]

לייסד, להקים ולצרף חברות, תאגידים, עמותות, חוגי מדע וחוגים למען חקירת בעיות התעופה, שיפור ההישגים בתעופה והעלאת רמתם, אימוץ קשרי מדע עם מומחים ובעלי מקצוע בארץ ובחו”ל. [10]

לפעול למען השגת מידע והגשתו למעוניינים בישראל ובחו”ל בקשר למקצועות הטיסנאות והתעופה השונים: בשטח המדעי, המקצועי, הספורטיבי והחינוכי.

לעודד את פיתוח התיירות בישראל ע”י ארגון אירועים בינל”א, כנסים ותחרויות בינל”א בישראל.

לבצע מפגנים אוויריים וטיסות מיוחדות למטרות שונות.

לתמוך ע”י עידוד, מתן פרסים והקצבות כספיות בחברי העמותה שהצטיינו בהשגיהם באחד משטחי התעופה בהם פועלת העמותה כדי שיוכלו להשתלם בידיעותיהם.

לארגן התרמות, מגביות, הגרלות וכדומה לשם גיוס כספים ולמען הקמתם, החזקתם ופיתוחם של מפעלי ונכסי העמותה.

לקבל מיסי חברים, הקצבות, הלוואות, תרומות, עזבונות והקדשות בנכסי דניידי ודלא ניידי, או בכל צורה אחרת בארץ ובחו”ל.

להיות חברה בחברות ובעמותות למינהן, לרכוש מניות וניירות ערך ולהעביר אותן.

ורשום ולרכוש זיכיונות ופטנטים ולנצלם.

לרכוש הקניה, בהחלפה, במתנה או בכל אופן אחר נכסים, להעביר נכסים בכל דרך שהיא לאחרים ולעשות בנכסים כל פעולה הדרושה לטובת העמותה.

לעמוד בקשר עם עמותות, חברות, ארגונים, מוסדות ואישים בארץ ובחו”ל.

לעמוד בקשר ולפתח את היחסים עם הפדרציה הבינל”א לאווירונאוטיקה או כל אירגון תעופה לאומי ובינל”א.

לקבוע כללים, נהלים, הגבלות ואיסורים לפעולות העמותה, חבריה ופעיליה ולאכוף את ביצועם. לקבוע כללים להפעלת טיסנים לרבות תקנות בטיחות להטסת טיסנים, ותנאים אחרים שיחייבו את כל חברי העמותה וכל מי שיהיה מעוניין לקחת חלק במפעליה ובפעילותיה הספורטיביות והאחרות, לאכוף ולפקח על ביצועם.

לפעול בקרב הגופים האחראים לתעופה בישראל באכיפת תקנות הטסת הטיסנים על כלל מטיסי הטיסנים בישראל.

להחזיק רשיונות ספורטאי- טיסנאי (Sporting License) המוכרים ע”י הפדרציה הבינל”א לאווירונאוטיקה להעניקם לחברי העמותה ופעיליה המשתתפים בתחרויות בינל”א בטיסנאות המוכרים ע”י הפדרציה הבינל”א לאווירונאוטיקה על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה. הרשיונות הינם בבעלות העמותה, וניתן לשלול אותם מחברי העמותה עפ”י החלטת ועד העמותה בכל עת שהיא.

העמותה רשאית לארגן פעילויות בתחום הטיסנאות ולהציע לציבור הרחב להשתתף ולקחת חלק בפעילות כאמור וליהנות מהשירותים אותם יוזמת ומציע העמותה כאמור.

העמותה רשאית להציע לציבור להשתתף בפעילות כאמור, בתמורה בדרך של מכירת מנויים, דמי השתתפות או כל צורת תשלום אחרת על בסיס תשלום תקופתי, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

הכללים, התעריפים וכל שאר התנאים על פיהם תתקשר העמותה עם המנויים כאמור לעיל יקבעו ע”י ועד העמותה.

לבצע ולהוציא לפועל את כל אותם הדברים אשר לדעת מוסדות העמותה דרושים כדי לתת תוקף, לשמור, לסייע או לקדם במישרין או בעקיפין את ישומן של מטרות העמותה.

ד. הכנסות העמותה

הכנסות העמותה יהיו מהמקורות כדלקמן:

1. תרומות, הקצבות, תמיכות, מענקים, תקציבים, עזבונות ומתנות, בין אם בכסף ובין אם בשווה כסף שיועברו לעמותה מעת לעת מחברים וכן ממי שאינם חברים ממוסדות או מגופים ציבוריים ואחרים כלשהם.

2. הכנסות מהשקעה כלשהי שהעמותה תבצע או מניצול אחר של משאביה.

3. דמי חבר של חברים ופעילים בעמותה ותשלומים של עמותות אגודות, חברים, ופעילים עבור שירותים  ושירותים מיוחדים שהעמותה תספק להם, כפי שיקבע ע”י ועד העמותה מפעם לפעם. [10]

4. ממפעלי העמותה ומכל מקור הכנסה אחר כולל השקעות ונכסי דניידי ודלא ניידי.

5. הכנסות מדמי השתתפות בפעילויות השונות שתקיים העמותה לרבות תשלום דמי כניסה למופעים, מפגנים, הרצאות, חוגים ואירועים אחרים כלשהם.

6. כל מקור חוקי אחר כלשהו בארץ או מחוצה לה.

7. ההכנסות, הרכוש, ויתר הנכסים של העמותה יהיה מקורם אשר יהיה ישמשו אך ורק לשם קידומן של מטרות העמותה כפי שהן מפורטות בתקנון זה. חלוקת רווחים או טובות הנאה אחרות בכל דרך שהיא בין חברי העמותה- אסורה.

8. למרות האמור לעיל תהא העמותה רשאית לשלם, בתם לב, שכר הוגן ומתאים לפקידיה, למנהלים בשכר, לבעלי תפקידים, לחבר ו/או לכל אדם או גוף משפטי כלשהו תמורת שירותים ו/או עבודה שנתנו לעמותה.

הכנסות והוצאות העמותה יוגדרו במסגרת תקציב שנתי אשר יאושר ע”י הועד אחת לשנה.

ה. חברות

האנשים הבאים יהיו חברי העמותה:

1. מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

2. כל אדם בישראל או מחוצה לה מגיל 18 ומעלה המבקש להיות חבר בעמותה והמקבל על עצמו את כל הוראות התקנון ומרות העמותה ומוסדותיה אשר יחתום על בקשה בנוסח שיפורט לעיל, ואשר חברותו תאושר על ידי האסיפה הכללית בהתאם לאמור בתקנון זה להלן.

3. אדם בארץ ובחו”ל שהצטיין בפעולה, במחקר, בהמצאה, באחד משטחי התעופה, במאמצים מיוחדים כולל התרמה ותרומות המקדמות את מטרות העמותה ופעולותיה ושנתקבל לעמותה ע”י הוועד כחבר כבוד.

החברות בעמותה אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

אדם המבקש להיות חבר בעמותה יגיש לועד בקשה על גבי טופס מיוחד בנוסח כדלקמן:

אני הח”מ ____________, ת.ז. __________, מרחוב __________ בעיר_____________ יליד שנת ______ חודש _______ יום ________ מבקש להתקבל כחבר בעמותת ק.ה.ל. טיסנאות.

אני מכיר ותומך במטרות העמותה ומקבל עלי את דרכי פעולתה, והנני מתחייב כחבר לקיים את כל הוראות התקנון והחלטות מוסדות העמותה ולפעול על פי כל ההוראות, הכללים וההחלטות של ועד העמותה ונציגיה המוסמכים.
חתימת המבקש: ___________

הבקשה תכלול שאלון פרטים אישיים כפי שיקבע פעם בפעם ע”י הועד.

1. הועד יהיה רשאי לקבוע קריטריונים לקבלת חברים לעמותה. המלצה לאסיפה הכללית בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד, סירב הועד להמליץ על קבלת המבקש [1]יודיע על כך למבקש ורשאי המבקש לערור על הסירוב לפני האסיפה הקרובה, [2]בין בעל פה ובין בכתב ובלבד שיודיע על כוונתו לערער מראש ליו”ר הועד.

1(1) [3]הוועד לא ידון בבקשת חברות של מי שפעיל בקלוב התעופה לישראל – טיסנאות פחות משלוש שנים.

2. בבואו להמליץ בדבר קבלת מועמד כחבר חדש לעמותה רשאי הועד אך לא חייב, להתחשב בעברו של המועמד כתומך ומסייע לקידום פעולות העמותה, בפעילותו של המועמד כטיסנאי העוסק בפועל בספורט הטיסנאות או בתרומתו לתעופה בכלל ולטיסנאות בפרט.

3. ועד העמותה אינו חייב בשום מקרה להמליץ על קבלת אדם כחבר עמותה והוא רשאי לסרב לבקשה מכל סיבה שהיא ומבלי שיהיה חייב לייתן הסבר או נימוק כלשהו להחלטתו כאמור. רשימת הבקשות שנדחו תצורף לדוחות המועברים לאסיפה הכללית.

4. החלטה בדבר קבלת המבקש כחבר עמותה או אי קבלתו נתונה בלעדית בידי האסיפה הכללית. לא תדון האסיפה אלא בשמות מבקשים להתקבל אשר הומלצו ע”י הועד[4]ובערעורים שהוגשו לה בהתאם לסעיף קטן 1. האסיפה הכללית אינה חייבת בשום מקרה לאשר קבלת אדם כחבר העמותה והיא רשאית לסרב לבקשה מכל סיבה שהיא ומבלי שתהייה חייבת ליתן הסבר או נימוק כלשהו לסירוב האמור. החלטת האסיפה תהיה סופית וללא זכות ערעור.

זכויות החבר הינן כדלקמן:

1. לקחת חלק בפעילות העמותה לרבות פעילותה הספורטיבית.

2. להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית, להציג את עצמו כמועמד ולהבחר כחבר במוסדות העמותה.

בנוסף להתחייבותו לקיים את תקנון העמותה ולציית להחלטות מוסדות העמותה מקבל על עצמו כל חבר את ההתחייבויות כדלקמן:

1. לשלם את מיסי החבר במידה ובשיעור ובמועדים כפי שיקבע ועד העמותה.

2. לכבד ולפעול על פי הנהלים וההוראות לרבות כללי ההתנהגות, כללי הפעלת טיסנים וכללי התחרות כפי שיקבעו על ידי מוסדות העמותה המוסמכים והפדרציה הבין לאומית לאווירונאוטיקה (F.A.I.) בחוקה הספורטיבית (Sporting Code) של ה- F.A.I. או בכל מסמך אחר מטעמם או מטעם מוסדות העמותה.

3. להימנע מלקחת חלק בכל תחרות טיסנים שאינה מוכרת ומאורגנת ע”י העמותה או ע”י ה- F.A.I.

4. להימנע מחברות בכל גוף, עמותה, תאגיד או ארגון אחר כלשהו העוסק בטיסנאות אלא במידה וקיבל אשור לכך מהעמותה בכתב ומראש.[5]

החברות בעמותה פוקעת:

1. במות חבר או בהכרזתו כחולה נפש.

2. בפרישתו מן העמותה, במתן הודעת פרישה בכתב על כך לעמותה שלושים יום מראש.

3. בהוצאתו מן העמותה בתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.

2. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטות של מוסדות העמותה לרבות החלטות ועד העמותה ובעלי התפקידים בה.

3. החבר פועל לדעת הועד בניגוד למטרות העמותה.

4. החבר הורשע בשל עבירה שיש עימה קלון.

לא יציע הוועד לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו.

למרות האמור לעיל רשאי הועד להורות על השעיה זמנית של חבר לאלתר בנסיבות שיראו לו כמחייבות זאת, וזאת עד למועד קבלת החלטה בעתידו של החבר כאמור לעיל.

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו במכתב שיימסר לו ביד או ישלח לו בדואר רגיל למענו הרשום בפנקס העמותה, או בפרסום רשמי של קה”ל – טיסנאות.

העמותה תנהל פנקס חברים שבו ירשם כל חבר, מענו, מספר זהותו, תחילת חברותו ותאירך פקיעתה. החבר יודיע לעמותה בכתב על שינוי מען.

ו. מוסדות

מוסדות העמותה הם: אסיפה כללית , ועד, ועדת ביקורת וגוף מבקר

ז. אסיפה כללית

1. האסיפה הכללית של העמותה הינה המוסד העליון שלה. החלטותיה והנחיותיה תחייבנה את כל שאר מוסדות העמותה ואת כל חבריה.

2. אסיפה כללית רגילה של העמותה תתקיים לפחות אחת לשנה קלנדרית בתאריך שלא יהיה מאוחר מ- 15 חודשים מתאריך האסיפה הכללית הקודמת. יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה ייקבעו בידי הועד.

3. האסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתישלח לכל חבר בדואר [9]  רגיל  אלקטרוני  לפחות 14 ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

האסיפה הכללית הרגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, תדון תקבע ותנחה את פעולות העמותה לעתיד, בכל עניין שהועד החליט להביא בפניה ותבחר ועד וועדת ביקורת.

הועד רשאי לזמן אסיפה כללית יוצאת מן הכלל בכל עת שהדבר יראה לו דרוש.

הועד יזמן אסיפה כללית יוצאת מן הכלל עפ”י דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של לא פחות מעשירית מחברי העמותה. אסיפה כללית יוצאת מן הכלל לא תידון אלא בנושאים המופיעים בסדר היום.

1. אסיפה כללית לא תפתח במועדה הנקוב אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה אם באופן אישי ואם באופן של ייפויי כח מפורט להלן. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה אף אם פחת מספר הנוכחים.

2. לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תיפתח האסיפה בכל מנין חברים והיא רשאית להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות.

יו”ר הועד יכהן כיו”ר האסיפה הכללית. אם לא ירצה יו”ר הועד להיות יו”ר האסיפה הכללית או לא ישתתף מסיבה כלשהי באסיפה, אזי האסיפה תבחר אחד מחברי העמותה לשבת בראשה.

יו”ר האסיפה ימנה מזכיר לאסיפה אשר ינהל את פרוטוכול האסיפה. הפרוטוכול יחתם בידי יו”ר האסיפה והועד שיבחר באותה אסיפה.

1. כל העניינים שעמדו להצעה באסיפה פרט לעניינים המפורטים בפיסקה ב´ להלן, יוכרעו עפ”י רב הקולות שהצביעו באסיפה, במקרה של שוויון קולות יהיה ליו”ר האסיפה קול נוסף מכריע.

2. העניינים המפורטים להלן יהיו נזקקים לרוב מיוחס כמפורט:

תיקונים של תקנון העמותה יעשו רק באסיפה בה נכחו לפחות חצי מחברי העמותה אם באופן אישי ואם באופן של ייפויי כח, ועל פי רוב של 67% מהמצביעים באסיפה.

באסיפה כללית יהיה לכל חבר קול אחד. חבר רשאי להופיע כמיופה [6]כוחם של שני חברי עמותה נוספים ולא יותרכח מטעם אחד או יותר מחברי העמותה ובתנאי שיציג יפוי הכח בכתב למזכיר האסיפה. לחבר המחזיק ביפוי כח של חבר או חברים בעמותה יהיה קול נוסף בגין כל יפוי כח המוחזק על ידו.

היה ועלה מספר החברים בעמותה על 2,000 רשאי יהיה הועד להחליט שהאסיפה הכללית תכונס בדרך של כינוס נציגים. אופן בחירת הנציגים וניהול אסיפת הנציגים יקבע על ידי הועד.

דרך ניהול האסיפה הכללית וצורת ההצבעות יהיו על פי החלטת הועד.

ח. הועד

מספר חברי הועד לא יפחת מ- 3 ולא יעלה על 7 חברים שיבחרו באסיפה הכללית.

אחוז הייצוג הנשי בוועד יהיה על פי דין [10]

הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש.

הועד ינהל את העמותה וענייניה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק העמותו או בתקנון זה, לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

1. נתפנה מקום חבר ועד, יבוא במקומו הבא ברשימת המועמדים שנבחרו באסיפה הכללית. הועד יבחר מבין חבריו: יו”ר, סגן יו”ר וגזבר, ויקבע את סמכויותיהם.

2. היו”ר הנבחר יכהן כיו”ר בכל ישיבות הועד בהן הוא נוכח. לא השתתף יו”ר בישיבת ועד, יבחר הועד חבר אחר מבין הנוכחים בישיבה לשבת בראש הישיבה הנדונה. הועד רשאי בכל עת להחליף את היו”ר הקבוע ולבחור אחד מחבריו לכהן כיו”ר חדש.

3. יו”ר הועד יהיה יו”ר העמותה והא יהיה רשאי לייצג את העמותה בקשר עם כל מוסד, תאגיד או גוף אחר כלשהו.

הועד רשאי לספח אליו חברים מבין הבאים ברשימת המועמדים בתנאי שמספרם הכולל אינו עולה על 2. ובתנאי שמספר חברי הועד הכולל אינו עולה על 7 חברים למרות האמור בסעיף ח. 1 לעיל.

[7]על אף האמור בסעיפים 1 ו- 5 לפרק זה או בכל מקום אחר, רשאי הועד לצרף אל חברי הועד הנבחר עוד שני נציגים / נציגות נוספים מקרב הציבור אשר יכהנו כחברי ועד מן המניין (להלן: “חברי הועד הנוספים”). במקרה זה יכול והמספר הכולל של חברי הועד יעלה על שבעה (7) חברים.

על אף הכתוב בסעיף 15(א) לפרק זה או בכל מקום אחר, חברי הועד הנוספים יכול שלא יהיו חברים בעמותה והדבר לא יפגע בכשרותם ו/או בהיותם חברי ועד.

דרך סיום כהונת חברי הועד הנוספים תהיה זהה לזו של סיום כהונת חבר ועד אשר נבחר באסיפה הכללית.

על אף האמור בסעיף 4(א) לפרק זה או בכל מקום אחר, הסתיימה כהונתו של מי מחברי הועד הנוספים, לא ינהגו כאמור בסעיף 4(א) הנ”ל אלא רשאי הועד למנות חבר ועד נוסף חדש.

הועד רשאי למנות ועדות, ראשי ועדות ומוסדות אחרים לעזרה בפעולתו, ולהגדיר את סמכותם ותחום פעולתם.

הועד יסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן ובלבד שישיבות הועד יתקיימו לפחות אחת לחודש.

החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים, היו הקולות שקולים יהיה ליו”ר הועד קול נוסף מכריע.

החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

הועד ינהל פרוטוקול של ישיבותיו והחלטותיו. הפרוטוקול ישלח לחברי הועד ויאושר בישיבה הבאה.

הועד יסמיך מפעם לפעם שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים ולהתחייב בשמה.

חברי הועד ובעלי תפקידים אחרים בעמותה, חייבים להצהיר על כל פעילות כלכלית שלהם הקשורה בטיסנאות.

העמותה תנהל פנקס חברי ועד ובו ירשם שמו של כל אחד, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.

הוועד ידאג לענייניה הכספיים של העמותה לרבות בקשר לניהול ספרי חשבונות נאותים אשר ישקפו נאמנה את מצבה הכספי.

לא יכהן כחבר הועד:

1. מי שאינו חבר העמותה.

2. מי שמשרת את העמותה בשכר.

3. מי שקים ניגוד אינטרסים בין פעילותו הכלכלית ובין תפקידו כחבר ועד. נוצר ניגוד אינטרסים כזה במהלך כהונתו יתפטר חבר הועד מתפקידו. במקרה של חילוקי דיעות בעניין זה תקבע ועדת הביקורת. [8]לעניין סעיף קטן זה: חזקה חלוטה היא כי מי שמקיים פעילות כלכלית למטרות רווח בתחומי הטיסנאות, או שפעילות כזו מקויימת על ידי קרוב משפחה מדרגה ראשונה, קיים בו ניגוד עניינים ולא יוכל לשמש כחבר ועד העמותה.

הועד רשאי למנות מזכיר ובעלי תפקידים אחרים בעמותה בתשלום וללא תשלום על פי שיקול דעתו הבלעדי. הועד יגדיר את תחום סמכותם, תפקידיהם ושכרם והוא רשאי להעניק למזכיר חלק מסמכויותיו על פי תקנון זה כפי שימצא לנכון מפעם לפעם.

לא יתקים דיון בישיבת ועד כלשהי אלא אם נכחו בה לפחות 3 חברי ועד, או כפי שיקבע הועד מפעם לפעם.

משרת חבר ועד תתפנה בכל אחד מן המקרים הבאים:

1. עם התפטרותו מחברות בוועד, בהודעה בכתב שתוגש לוועד.

2. חבר הועד נפטר או הוכרז כחולה נפש.

3. החבר נמצא אשם בעבירה שיש עימה קלון.

4. החבר הפסיק להיות פעיל בוועד וחדל להופיע לישיבות הועד.

5. הועד קיבל החלטה בדבר הוצאת החבר מהוועד. החלטה בדבר הוצאת חבר מהוועד תתקבל ברוב של 2/3 (שני שלישים) מחברי הועד מעוגל כלפי מעלה ורק על פי המלצת ועדת הביקורת. הטעמים להוצאת חבר ועד מן הועד יהיו כטעמים המפורטים להוצאת חבר מן העמותה כאמור.

הועד רשאי להזהיר, לנזוף, להשעות, לקנוס כספית, להגביל זכויות, לשלול זכויות, או לשלול רשיון ספורטאי –טיסנאי (Sporting License) או להמליץ לאסיפה הכללית להוציא חבר, או פעיל הכל על פי העניין, אשר פעל בניגוד למטרות העמותה או שאינו מקיים את הוראות התקנון או החלטות מוסדות העמותה.

ט. ועדת הביקורת

ועדת הביקורת והגוף המבקר יבדקו את ענייניה הכספיים, המשקים, המנהליים והאתיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ויביאו לפני האסיפה הכללית וועד העמותה את המלצותיהם לעניין אישור הדין והחשבון הכספי ולעניין כל נושא אחר שייבדק על ידה.

ועדת הביקורת והגוף המבקר ייבחרו באסיפה הכללית. מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה.

הגוף המבקר, כאמור לעיל, יהיה רואה חשבון אשר ימונה ע”י האסיפה הכללית.

לא יכהן כחבר ועדת ביקורת:

1. מי שאינו חבר העמותה.

2. מי שמשרת את העמותה בשכר.

3. חבר ועד העמותה.

לא יכהן כחבר ועדת הביקורת או הגוף הבקר מי שמשרת את העמותה בשכר שלא כחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

פעולה של חבר ועד או של חבר ועדת הביקורת או של חבר הגוף המבקר, לא יפגע תוקפה בשל פגם כלשהו שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.

י. סניפים

הכללים וכל שאר התנאים על פיהם יוקמו ויתנהלו סניפי העמותה יקבעו על ידי ועד העמותה.

יא. חשבונות ופנקסים

הועד חייב להחזיק הנהלת חשבונות מסודרת והנהלת פנקסים בכל הנוגע לרכוש ולכספים וכן לעניינים האדמיניסטרטיביים והטכניים של העמותה.

הפנקסים ההכרחיים הם: פנקס החברים; רשימת הפעילים; ספר האינוונטר; ספר ההכנסות וההוצאות; ספר ההתחייבויות והזכויות; ספר המכתבים הנכנסים והיוצאים ופנקס ההחלטות של האסיפות הכלליות ושל כל מוסדות העמותה.

כל פרוטוקול של מוסדות העמותה יהיה חתום ע”י יו”ר הישיבה לאחר שאושר.

יב. חותמת העמותה

החותמת של העמותה תמצא במשרד העמותה תחת ידו של מזכיר העמותה שישתמש בה אך ורק לצרכים של העמותה.

יג. פירוק העמותה

העמותה תוכל להתפרק לפי דרישה בכתב של 75% ממספר החברים בעמותה. ההצבעה בשאלה זו תעשה באסיפה כללית מיוחדת שהועד יודיע עליה בהתראה של חודש ע”י הזמנות בכתב.

במקרה של פירוק העמותה יועבר רכושה למוסד ציבורי אחר כמשמעו בסעיף 9.2 לפקודת מס הכנסה ולא יחולק בין חבריה.

נכסי והכנסות העמותה משמשים אך ורק למטרותיה, חלוקת רווחים או טובות הנאה בין חבריה אסורה בכל צורה שהיא.

יד. אתיקה ומשמעת [11]

1. כללי אתיקה ונהלי משמעת

(א) העמותה מאמצת ומקבלת על עצמה את כללי האתיקה לספורט בישראל – הקוד הגנרי להגינות והתנהגות ספורטיבית, של משרד התרבות והספורט והמרכז לאתיקה בירושלים (להלן: “הקוד האתי”). הקוד האתי מצורף לתקנון זה כחלק בלתי נפרד ממנו.

(ב) הועד יתקין נהלים משמעתיים להתנהלות במסגרת פעילויות העמותה, אשר יחייבו את כל המשתתפים בפעילויות העמותה, לרבות חברי העמותה ובעלי תפקידים בה, שחקנים ומאמנים, מארחי התחרויות וכיו”ב.

(ג) העמותה תפעל להטמעת הוראות הקוד האתי ונהלי המשמעת בקרב המשתתפים בפעילויות.

(ד) ככל שתתגלה סתירה בין האמור בקוד האתי לבין האמור בתקנון זה או בנהלי העמותה – התקנון והנהלים גוברים.

2. הליכים משמעתיים

(א) הוועד ימנה ועדת משמעת בהתאם לנהלי המשמעת שיקבע, אשר תשמש מוסד שיפוט פנימי שיאכוף את הנהלים המשמעתיים. ועדת המשמעת תדון ותכריע במקרים פרטניים הנוגעים להפרות משמעת ואתיקה בעמותה ובפעילותה, ובסמכותה להטיל עונשים על פי הקבוע בנהלים שיותקנו.

(ב) ועדת המשמעת תפעל באופן עצמאי ובלתי תלוי בשאר מוסדות העמותה, ותהיה מחויבת אך ורק לתקנון ונהלי העמותה.

(ג) על החלטות ועדת המשמעת לא יהיה ערעור אלא בפני בית הדין של התאחדות “אילת”.

*תקנון העמותה כפי שאושר באסיפה הכללית מיום 27 באפריל, 1989.

חתימות: ____________

[1] תוקן באסיפה הכללית ביום 16 ביוני 2003.

[2] תוקן באסיפה הכללית ביום 16 ביוני 2003.

[3] תוקן באסיפה הכללית ביום 16 ביוני 2003.

[4] תוקן באסיפה הכללית ביום 16 ביוני 2003.

[5] נמחק בהתאם להחלטת האסיפה הכללית ביום 16 ביוני 2003.

[6] תוקן באסיפה הכללית ביום 16 ביוני 2003.

[7] תוקן באסיפה הכללית ביום 3 בינואר 2006.

[8] תוקן באסיפה הכללית ביום 16 ביוני 2003.

[9] תוקן באסיפה הכללית ביום 19 באוגוסט 2013

[10] תוקן באסיפה הכללית ביום 4 בספטמבר 2023

[11] נוסף באסיפה הכללית ביום 4 בספטמבר 2023