בחירת נבחרות – כללי

בחירת נבחרות – כללי

בחירת נבחרות – כללי

תקנון בחירת נבחרות לאליפויות עולם / אירופה

1. מטרה

נבחרות ק.ה.ל במחלקות הטיסנים השונות יבחרו על פי התקנונים המפורטים בהמשך לכל מחלקת טיסנים וישוגרו לייצגנו באליפות העולם / אירופה.

2. כללי

בפרק זה יפורטו נושאים המחייבים לגבי בחירת ושיגור כל הנבחרות. כאשר שאר הנושאים הייחודיים לכל מחלקה יפורט בתקנון המתאים בהמשך.

2.1 כתחרות מבחן במחלקת טיסנים מסוימת תחשב כל תחרות ארצית שנערכת על ידי ק.ה.ל באותה המחלקה, החל מהתחרות הפותחת סדרת תחרויות מבחן ועד לקיום המספר הדרוש של תחרויות מבחן או תאריך יעד לסיום בחירת הנבחרת. 

2.2 תחרויות המבחן יערכו על פי חוקת הטיסנאות הספורטיבית.

2.3 תחרות מבחן חלופית תתקיים כנגד תחרות מבחן שבוטלה או לא הגיע לסיומה התקין כתחרות מבחן (כמפורט למחלקות השונות), ולא בגלל אי הרשמה לתחרות.

2.4 בכל מחלקות הטיסנים התוצאה לחישוב הדירוג הסופי לקביעת נבחרת, תהיה סכום התוצאות שהשיג בתחרויות המבחן למעט התוצאה הנמוכה ביותר. במידה ונערך שלב גמר לקביעת נבחרת יחול סעיף זה על דרוג השלב הראשון בלבד.

2.5 נבחרות ישראל במחלקת טיסנים מסוימת, תכלול את 3 הראשונים בדרוג (או מספר אחר כפי שנקבע על ידי ה- FAI למחלקה זו) כאשר המתחרים הבאים בדרוג משמשים כמחליפים לפי סדר הדרוג.

2.6 על חבר נבחרת בכל מחלקה להשיג תוצאה הגבוהה מתוצאת המינימום שנקבעה למחלקה זו על מנת שישוגר לתחרות הבינל”א.

2.7 הדרישה למעבר תוצאת מינימום, המפורטת עבור כל מחלקה בתקנון בהמשך, הינה תנאי משני לתנאי הדרוג (כלומר, מתחרה המדורג מעל מתחרה שעבר את המינימום עבר אף הוא את המינימום).

2.8 חבר נבחרת יצא לתחרות הבינל”א לפחות עם מספר טיסנים המוגדר כמינימאלי למחלקתו בהמשך. על טיסנים אלו להיבדק על ידי נציג שימונה על ידי  ועדת הספורט, ולהימצא מתאימים, שלמים ותקינים לטיסה במהלך הבדיקה (Processing).

2.9 חברי הנבחרת חייבים להיות חברים או פעילים בקלוב התעופה – טיסנאות במהלך תחרויות המבחן ובזמן שיגורם כחברי נבחרת.

2.10 חברי נבחרות הנוער חייבים לעמוד בקריטריונים המתאימים להשתתפות בתחרות הבינל”א לנוער (גיל מתאים) על פי חוקת ה- FAI.

2.11 על המתחרה לאשר בכתב את יציאתו במסגרת הנבחרת עד 3 חודשים לפני התחרות הבינל”א. המתחרה ישא באחריות לכל גרעון כספי שיגרם לק.ה.ל- טיסנאות בגין הפרת התחייבותו, אלא אם החליטה הנהלת העמותה שאין לחייבו בכך.

2.12 תקצוב חברי נבחרות ומלווים וקריטריונים לקביעת מספר המלווים לכל נבחרת. נבחרת כוללת את כל מחלקות הטיסנים בוגרים ונוער היוצאים לתחרות בינלאומית מסוימת. 

2.12.1 מלווי נבחרות 

2.12.1.1 יקבע מפתח למספר המלווים המזערי לכל נבחרת בתקציב מלא (כלומר תקציב זהה למתחרים, תקצוב רשות הספורט וק.ה.ל).

2.12.1.2 יקבע מפתח למספר מלווים מרבי לכל נבחרת כאשר המלווים הנוספים יתוקצבו באופן חלקי (כלומר, תקצוב רשות הספורט בלבד). 

2.12.1.3 חלוקת הכספים בין חברי הנבחרות בכל נבחרת יהיה שווה.

2.12.2 המפתח המזערי יהיה מלווה אחד על כל שלושה מתחרים ולכל הפחות שני מלווים, למעט מתחרה בודד אליו יצורף מלווה אחד (כלומר מלווה אחד למתחרה בודד, 2 מלווים לנבחרות עם 6-2 מתחרים, 3 מלווים לנבחרות עם 9-7 מתחרים, וכדומה).

2.12.3 מספר המלווים המרבי בכל נבחרת לא יעלה על מספר המתחרים או 5 מלווים.

2.13 ערעורים בתחרויות מבחן 

2.13.1 הערעורים יוגשו לועדת ספורט בכתב על פי נוהל הערעורים של ק.ה.ל – טיסנאות 

2.13.2 בכל מקרה של ערעור על חוקיות טיסה מסוימת במהלך תחרויות המבחן יש לבצע טיסה נוספת בידיעת בורר התחרות (או מנהל התחרות בהעדר בורר) במהלך התחרות עצמה. טיסה זו תירשם בטופס השיפוט בסעיף “הערות” ותאושר בחתימת מודד הזמן והבורר.

2.13.3 מנהל התחרות רשאי/חייב לחייב מתחרה להטיס טיסה חוזרת בעקבות ערעור שמוגש בשטח התחרות במידה ותתכן פסיקת טיסה חוזרת. המערער בשטח יכתוב את נימוקיו (על מנת שלא יתחרט באם טיסתו החוזרת תהיה פחות מוצלחת מניסיון הטיסה). הדיון בערעור יתקיים על פי נוהל הערעורים.

2.14 מגבלות על הטסת טיסנים במהלך תחרויות המבחן 

2.14.1 במחלקות טיסנים בהם לא חל “חוק בונה הטיסן”, כפי שהוא מכונה, (סעיף 2.3.1 בחוקת ה- FAI) (כלומר במקרים בהם המתחרה אינו חייב להיות בונה הטיסן) אסור על מתחרים להשתמש באותו טיסן או בחלקים ממנו במהלך תחרויות המבחן בהן רישום טיסנים מתבצע על פי התקנון (לדוגמא כל תחרויות המבחן בטיסני ג-2 ומ-2, תחרויות גמר בטיסני ד-2 וכדומה). 

2.14.2 בכל מחלקה בה קיימת הגבלה על מספר הטיסות המבוצעות עם טיסן אחד במהלך תחרויות המבחן חובת רישום הטיסן חלה על המתחרה כמפורט להלן: 

2.14.2.1 כל מתחרה יסמן את טיסניו לזיהוי על פי חוקת ה- FAI. מודד הזמן יזהה את הטיסן לפני כל טיסה רשמית וירשום אותו בדף מדידת הזמן. 

2.14.2.2 ההתייצבות לרישום, לפני קיום הטיסה, ווידוא כי זיהוי הטיסן רשום בטופס השיפוט באחריות המתחרה. 

2.14.2.3 טיסה שבוצעה ללא רישום הטיסן תחשב כאילו בוצעה עם הטיסן עם מספר הטיסות הגבוה ביותר. מצב בו קיימים שני טיסנים עם מס’ טיסות זהה יתווספו הטיסות הלא מסומנות לטיסן האחרון מבין השניים שהוטס בסבב תחרויות המבחן.

2.14.2.4 מקרה בו הטיס מתחרה מעל למספר הטיסות המותר עם טיסן אחד, לא יילקחו תוצאות הטיסות החורגות האחרונות בחשבון לצורך דירוג הנבחרת (כאילו בטיסות אלו תוצאת המתחרה היא אפס) והדבר לא יפסול את המתחרה מלהשתתף בנבחרת.

2.15 חריגות מסעיפים 2.5 ו-2.8 ידונו ע”י הנהלת קה”ל-טיסנאות בהתייעצות עם ועדת הספורט.

2.16 שינויים בתקנוני בחירת נבחרות יאושרו על ידי ועדת הספורט בהתאם לצורך. השינויים יהיו תקפים אך ורק לקביעת נבחרות שסדרת תחרויות המבחן עבורן טרם החלה ביום פרסום השינוי בפרסומי ק.ה.ל- טיסנאות.

תאריך הוצאה (עדכון אחרון) 1.1.2007