נבחרת דאונים מונחי רדיו

נבחרת דאונים מונחי רדיו

נבחרת דאונים מונחי רדיו

10.תקנון בחירת נבחרת לאליפות עולם אירופה בטיסני דאון מונחי רדיו (F3B)  

10.1 תקנון זה מגדיר את הנושאים הייחודיים לבחירת נבחרת ישראל לאליפות עולם/אירופה בטיסני דאון מונחי רדיו F3B בנוסף לתקנון הכללי.  

10.2 שיטת בחירת הנבחרת 

10.2.1 יתקיימו 4 תחרויות מבחן רצופות בנות 2 סיבובים כל אחת אשר יחלו בשנת הפעילות הקודמת למועד התחרות הבינלאומית שאליה תשוגר הנבחרת. 

10.2.2 תחרות חלופית תתקיים אם התבטלו תחרויות המבחן, ולא מהסיבה של אי הרשמה לתחרות.

10.2.3 התוצאה הסופית של מתחרה בתחרות מבחן תהיה סכום התוצאות שהשיג בתחרות במשימות שהייה (A)  מרחק (B) ומהירות(C) (כלומר סכום התוצאות). 

10.2.4 התוצאה הסופית של מתחרה בסיום תחרויות המבחן תהיה סכום התוצאות שהשיג בתחרויות מבחן, למעט התוצאה הנמוכה ביותר. 

10.2.5 במידה ששיווין נקודות בין המתחרים בדירוג הסופי מונע את קביעת הנבחרת ידורגו המתחרים בדרוג המשותף, בהתאם לתוצאה שישיגו בתחרות נוספת בת 2 סיבובים, אשר אם בסיומה לא תושג הכרעה,  תיפול ההכרעה בטיסות המשך של תחרות .זו  

10.3 דרישות נוספות מחברי הנבחרת 

10.3.1 תנאי המינימום – תוצאה מעל 12000 נקודות בתחרויות המבחן שנחשבו לצורך הדרוג. ניקוד זה יחושב על בסיס : 

10.3.1.1 1000 נקודות יוענקו למתחרה אשר ישיג תוצאה של 19 שניות במשימת המהירות, או החלק היחסי כנהוג במשימת מהירות . 

10.3.1.2 1000 נקודות יוענקו למתחרה אשר ישיג לפחות 16 הקפות ( LAPS) במשימת מרחק, או החלק היחסי כנהוג במשימת מרחק . 

10.3.1.3 1000 נקודות יוענקו למתחרה אשר ישיג תוצאה של 520 נקודות במשימת שהייה או החלק היחסי כנהוג במשימת שהייה . 

10.3.2 מספר ה טיסנים המינימאלי הוא 2 טיסנים . 

11.תקנון בחירת נבחרת בוגרים ונוער לאליפות עולם/אירופה בטיסני דאון מונחי רדיו (F3J)

11.1 תקנון זה מגדיר את הנושאים הייחודיים לבחירת נבחרת ישראל לאליפות העולם/אירופה בטיסני דאון מונחי רדיו F3J בנוסף לתקנון הכללי.  

11.2 שיטת בחירת הנבחרת 

11.2.1 הנבחרת לבוגרים ונוער תיקבע בשני שלבי תחרות. 

11.2.2 שלב א’ -קביעת סגל הנבחרת המורחב 

11.2.2.1 תתקיימנה 4 תחרויות מבחן רצופות, אשר יחלו בתחרות הארצית הראשונה (בסביבות מרץ)  בשנת התחרויות הקודמת לתחרות הבינל”א. 

11.2.2.2 כתחרות מבחן תחשב כל תחרות ארצית בת 4 או 5 סיבובים, על פי שיקול דעתו של מנהל התחרות. 

11.2.2.3 תחרויות המבחן ינוהלו פי על חוקת הטיסנאות הספורטיבית ונוהל תחרויות מבחן בטיסני F3J. 

11.2.2.4 תחרות חלופית תתקיים אם התבטלו תחרויות מבחן, ולא מהסיבה של אי הרשמה לתחרות. 11.2.2.5 תחרויות המבחן שלב א’ יסתיימו לא יאוחר -מ 6 חודשים לפני מועד שיגור הנבחרת. 

11.2.2.6 הניקוד של המתחרה בתחרות מבחן בשלב א’ תהיה סכום 4 הסיבובים הטובים שלו. 

11.2.2.7 תוצאת המתחרה בתחרות המבחן לשם חישוב הדרוג, תהיה האחוז היחסי שהשיג מתוצאת המקום הראשון (ללא טיסות המשך) באותה התחרות. 

11.2.2.8 תוצאת מתחרה בתום שלב א’ תהיה ממוצע התוצאות שהשיג למעט תוצאתו הגרועה ביותר מתוכן.  

11.2.2.9 עם סיום התחרויות בשלב א’ יקבע סגל הנבחרת המורחב המונה את 7 המתחרים הראשונים בדרוג שחבריו יתמודדו על המקומות בנבחרת בתחרות ה גמר. במידה וקיים שיוויון בדרוג במקום ה- 7 יזומנו המתחרים הנוספים לגמר. מתחרים אשר השיגו תוצאה הגבוהה מ- 95% מהתוצאה המרבית האפשרית בשלב א’, אך מדורגים נמוך מהמקום ה- 7 ,יצורפו לשלב הגמר.

 11.2.3 שלב ב’ – הגמר 

11.2.3.1 שלב ב’ – הגמר 

11.2.3.2 תתקיים תחרות גמר אחת בת 6 סיבובים בני 10 דקות טיסה. תוצאת המתחרה בתחרות הגמר תהיה סכום 5 התוצאות הגבוהות שהשיג. 

11.2.3.3 תחרות הגמר תתקיים לא יאוחר מ- 3 חודשים לפני מועד שיגור הנבחרת. 

11.2.4 הדירוג הסופי  

11.2.4.1 תוצאת המתחרה בסיום תחרויות המבחן והגמר תהיה סיכום תוצאת הגמר וממוצע התוצאות שנחשבו לדרוג לקביעת הגמר. 

11.2.4.2 במידה של שוויון בדרוג המתחרים, יקבע הדרוג עפ”י תוצאת המתחרים בתחרות הגמר (כלומר המתחרה שהשיג תוצאה טובה יותר בגמר זוכה), במידה והשוויון נשמר יקבע הדרוג עפ”י תוצאת הסיבוב הגרוע בתחרות הגמר (הסיבוב שלא חושב בדרוג הראשוני). במידה ועדיין יש שיווין תיערך טיסת המשך למתחרים אלו בסיום תחרות הגמר. 

11.2.4.3 מתחרים המוגדרים כנוער ידורגו בנפרד בדרוג נוער. מתחרה המוגדר כנוער העומד בקריטריונים לגמר הנבחרת הבוגרת והנוער יבחר לפני תחרות הגמר לאיזו נבחרת הוא מעוניין להתמודד. (המלצתנו במקרה זה נבחרת הנוער מאחר וסיכויו בחו”ל טובים יותר במסגרת זו).

11.3 דרישות נוספות מחברי הנבחרת 

11.3.1 תנאי המינימום – תוצאה ממוצעת מעל 3500 נקודות (3200 למתחרי נוער) לכל תחרויות המבחן שחושבו בדרוג הסופי, כולל הגמר ( מנורמל -ל 4 סיבובים). 

11.3.2 מספר הטיסנים המינימאלי הוא 2 טיסנים.

נוהל תחרויות מבחן בטיסני דאון F3J  

 תחרויות מבחן שלב א‘  

1. תחרות מבחן תהיה בעלת 4 או 5 סיבובים של 10 דקות טיסה בכל סיבוב, קיצור התחרות מ- 5 סיבובים ל- 4 תעשה עפ”י שיקול הדעת של מנהל התחרות. 

2. כל סיבוב יהיה בעל 3 מקצים, כלומר צוותים בעלי 3 מתחרים בלבד.  

3. יינתן זמן של כ- 5דקות הפסקה בין מקצה למקצה, על פי שיקול דעתו של מנהל התחרות. 

4. הדרוג הסופי של מתחרה יהיה סכום 4 התוצאות הטובות שהשיג מתוך 5 הסיבובים בתחרות ( 4 מתוך 4 אם התחרות קוצרה). 

5. ניתן להשתמש בווינצים שאורך החוט שלהם 150 מטר – על פי חוקת ה-F3B.  

 תחרות גמר  

1. בתחרות יתחרו 7 בוגרים ו-7 מתחרי נוער. כאשר מתחרה נוער מול נוער ובוגר מול בוגר, לקביעת הנבחרת המתאימה. 

2. כל 7 המתחרים יטיסו זה כנגד זה במקצה יחיד, מקצה בוגרים ומקצה נוער לסירוגין. 

3. יינתן זמן של  כ- 5 דקות הפסקה בין מקצה למקצה, פי על שיקול דעתו של מנהל התחרות. 

4. תחרות הגמר תהיה בת 6 סיבובי טיסה של 10 דקות. 

5. התוצאה של מתחרה בגמר תהיה סכום התוצאות שהשיג בתחרות למעט התוצאה הנמוכה ביותר, כלומר סכום 5 הסיבובים הטובים מתוך 6. 

6. ניתן להשתמש בווינצים שאורך החוט שלהם 150 מטר – על פי חוקת ה-F3B. 

12.תקנון בחירת נבחרת בוגרים ונוער לאליפות עולם/אירופה בטיסני דאון השלכה מונחי רדיו  (F3K) 

12.1 תקנון זה מגדיר את הנושאים הייחודיים לבחירת נבחרת ישראל לאליפות העולם/אירופה בטיסני דאון  השלכה מונחי רדיו F3K בנוסף לתקנון הכללי. 

 

12.1 שיטת בחירת הנבחרת 

12.1.2 תתקיימנה 4 תחרויות מבחן רצופות, אשר יחלו בתחרות הארצית הראשונה בשנת התחרויות  הקודמת לתחרות הבינלאומית. 

12.2.2 כתחרות מבחן תחשב כל תחרות ארצית שבה התקיימו לפחות 5 סיבובים. 

12.2.3 תחרויות המבחן ינוהלו על פי חוקת הטיסנאות הספורטיבית ונוהל תחרויות מבחן בטיסני F3K. 

12.2.4 תחרות חילופית תתקיים אם התבטלו תחרויות מבחן, ולא מהסיבה של אי הרשמה לתחרות.

12.2.5 תחרויות המבחן יסתיימו לא יאוחר מ 3 -חודשים לפני מועד שיגור הנבחרת. 

12.2.6 תוצאת המתחרה בתחרות מבחן, לצורך חישוב דירוג הנבחרת, תחושב לפי 4 התוצאות הטובות שהשיג מתוך סיבובי התחרות. 

12.2.7 תוצאת המתחרה בתחרות מבחן, לצורך חישוב דירוג הנבחרת, תהיה האחוז היחסי שהשיג מתוצאת המקום הראשון (ללא טיסות המשך) באותה התחרות. 

12.3 הדירוג הסופי 

12.3.1 לצורך הדירוג הסופי יילקחו בחשבון 3 התחרויות מבחן הטובות של כל מתחרה.

12.3.2 במידה ששיווין נקודות בין המתחרים בדירוג הסופי מונע את קביעת הנבחרת ידורגו המתחרים בדרוג המשותף, בהתאם לתוצאה שישיגו בתחרות נוספת בת 2 סיבובים, אשר אם בסיומה לא תושג הכרעה, תיפול ההכרעה בטיסות המשך של תחרות זו. 

12.3.3 מתחרים המוגדרים כנוער ידורגו בנפרד בדירוג נוער. מתחרה המוגדר כנוער העומד בקריטריונים לנבחרת הבוגרת יהיה רשאי לבחור באיזו נבחרת הוא מעוניין להתמודד. 

12.4 דרישות נוספות מחברי הנבחרת 

12.4.1 תנאי מינימום – תוצאה ממוצעת מעל 3500 נקודות ( 3000 נקודות לנוער ) לכל תחרות מבחן הנחשבת לדירוג. 

12.4.2 מספר טיסנים מינימלי הוא 2 טיסנים. 

תאריך עדכון אחרון: 2.3.15