נבחרת טיסנים נהוגי כבלים

נבחרת טיסנים נהוגי כבלים

נבחרת טיסנים נהוגי כבלים

תקנון בחירת נבחרת בוגרים ונוער לאליפות עולם/אירופה בטיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים (F2B)

תקנון זה מגדיר את הנושאים הייחודיים לבחירת נבחרת ישראל לאליפות עולם/אירופה בטיסנים נהוגי כבלים אווירובטיקה F2B בנוסף לתקנון הכללי.

שיטת בחירת הנבחרת

תתקיימנה 4 תחרויות מבחן רצופות, אשר יחלו בתחרות הארצית הראשונה (בסביבות מרץ) בשנת התחרויות הקודמת לתחרות הבינל”א.

כתחרות מבחן תחשב כל תחרות ארצית במחלקה זו, שהסתיימו בה שני סיבובים לפחות ושפטו בה 3 שופטים לפחות.

תחרות חלופית תתקיים אם התבטלה תחרות מבחן, ולא מהסיבה של אי הרשמה לתחרות.

תחרויות המבחן יסתיימו לא יאוחר מ-4 חודשים לפני מועד התחרות הבינל”א.

התוצאה של מתחרה בכל סיבוב תהיה:

במקרה של שלושה שופטים: ממוצע חשבוני של תוצאות שלושת השופטים.

במקרה של ארבעה שופטים: ממוצע חשבוני של תוצאות כל השופטים, לאחר חלוקת התוצאה הגבוהה והנמוכה ביותר מבניהן בשנים.

במקרה של חמישה שופטים או יותר: ממוצע חשבוני של תוצאות כל השופטים, למעט התוצאות הגבוהה והנמוכה ביותר מבניהן.

התוצאה של מתחרה בתחרות מבחן תהיה סכום שתי תוצאות הסיבובים הגבוהות. (אם יתקיימו 3 סיבובים, תושמט התוצאה הנמוכה מביניהם) לא יילקחו בחשבון טיסות המשך.

התוצאה של מתחרה בסיום כל תחרויות המבחן תהיה סכום התוצאות שהשיג בתחרויות המבחן למעט התוצאה הנמוכה ביותר.

שלושת המדורגים ראשונים בסיום כל תחרויות המבחן יהיו חברי הנבחרת, כאשר המדורגים אחריהם מהווים ממלאי מקום לפי סדר דירוג יורד.

במידה שיש שיווין בין מתחרים בדירוג הסופי אשר מונע קביעת נבחרת, ידורגו המתחרים המדורגים במקום משותף בדירוג הסופי בהתאם לתוצאה שישיגו בתחרות נוספת בת שני סיבובים. (תילקח התוצאה הטובה מבין שני הסיבובים). במידה ויהיה עדיין שיווין תיפול ההכרעה בטיסות המשך של תחרות זו.

דרישות נוספות מחברי הנבחרת

תנאי המינימום:

מתחרה בוגר נדרש להשיג לפחות שלוש פעמים תוצאה מעל 820 נקודות. 

מתחרה לנבחרת הנוער נדרש להשיג לפחות שלוש פעמים תוצאה מעל 700 נקודות. 

מספר הטיסנים המינימאלי הוא 2 טיסנים. 

תקנון בחירת נבחרת לאליפות עולם/אירופה בטיסנים נהוגי כבלים מרוץ צוות (F2C)

תקנון זה מגדיר את הנושאים הייחודיים לבחירת נבחרת ישראל לאליפות עולם/אירופה בטיסנים נהוגי כבלים מרוץ צוות  F2C בנוסף לתקנון הכללי.

שיטת בחירת הנבחרת

תתקיימנה 4 תחרויות מבחן רצופות, אשר יחלו בתחרות הארצית הראשונה (בסביבות מרץ) בשנת התחרויות הקודמת לתחרות הבינל”א. 

תחרות מבחן תחשב כל תחרות ארצית במחלקה שהסתיימו בה 2 סיבובים לפחות. 

תחרות חלופית תתקיים אם התבטלו תחרויות המבחן ולא מסיבה של אי הרשמה לתחרות. 

תחרויות המבחן יסתיימו לא יאוחר מארבעה חודשים לפני מועד התחרות הבינל”א.

תוצאת צוות מרוץ בתחרות מבחן הינה זמן הטיסה הקצר מבין שני סיבובים.

התוצאה של צוות בסיום כל תחרות המבחן תהיה סכום התוצאות שהשיג בתחרויות המבחן למעט התוצאה הנמוכה ביותר.

במידה שיש שיווין בין צוותים בדירוג הסופי אשר מונע קביעת נבחרת, ידורגו המתחרים המדורגים במקום משותף בדירוג הסופי בהתאם לתוצאה שישיגו בתחרות נוספת בת שני סיבובים. (סכום התוצאות של שני הסיבובים כאשר הזמן הקצר זוכה). במידה שיהיה עדיין שיווין תיפול ההכרעה בטיסות המשך של תחרות זו. 

דרישות נוספות מחברי הנבחרת

תנאי המינימום – צוות מרוץ נדרש להשיג לפחות שלוש פעמים תוצאה נמוכה מ- 4:30 דקות לבוגרים ו- 5:00 דקות לנוער (מינימום מיוחד זה אושר לנבחרת לימודית ראשונה).

מספר טיסנים מינימאלי הוא 2 טיסנים.

תקנון בחירת נבחרת לאליפות עולם/אירופה בטיסני נהוגי כבלים דו קרב (F2D)

תקנון זה מגדיר את הנושאים הייחודיים לבחירת נבחרת ישראל לאליפות עולם/אירופה בטיסנים נהוגי כבלים דו קרב F2D  בנוסף לתקנון הכללי.

שיטת בחירת הנבחרת

תתקיימנה 4 תחרויות מבחן רצופות, אשר יחלו בתחרות הארצית הראשונה (בסביבות מרץ) בשנת התחרויות הקודמת לתחרות הבינל”א. 

תחרות מבחן תחשב כל תחרות ארצית במחלקה זו שהיגיע לסיומה התקין. 

דרוג המתחרים יתבצע כלהלן 100 נקודות (אחוזים) לזוכה במקום הראשון, מקום שני ואילך יקבל ניקוד יחסי למיקום (P) ולמספר המתחרים (N) על פי הנוסחה הבאה:

נקודות = 

התוצאה הסופית של מתחרה לדרוג הנבחרת תהיה סכום הנקודות (אחוזים) שהשיג בתחרויות המבחן למעט התוצאה הנמוכה ביותר.

דרישות נוספות מחברי הנבחרת 

תנאי המינימום – תוצאה מעל ל- 180 נקודות לקרב ב-50% מהקרבות. 

מספר הטיסנים המינימאלי הוא 8 טיסנים.

תאריך עדכון אחרון: 1.1.2007