נבחרת טיסנים חופשיים

נבחרת טיסנים חופשיים

נבחרת טיסנים חופשיים

3. תקנון בחירת נבחרת חופשיים לאליפות עולם / אירופה לבוגרים

3.1 תקנון זה מגדיר את הנושאים הייחודיים לבחירת נבחרת ישראל לאליפות עולם/אירופה לבוגרים בטיסנים חופשיים, במחלקות F1A ,B ,C בנוסף לתקנון הכללי.

3.2 שיטת בחירת נבחרת בטיסני מנוע גומי – ג-2 (F1B) ובטיסני מנוע חופשי – מ-2 (F1C)

3.2.1 יתקיימו 6 תחרויות מבחן רצופות החל מאליפות ישראל (כולל) שתיערך כשנתיים לפני התחרות הבינל”א שאליה תשוגר נבחרת זו.

3.2.2 כתחרות מבחן תחשב כל תחרות ארצית בטיסנים חופשיים, המאורגנת ע”י ק.ה.ל שהתקיימו בה כל 5 הסיבובים. (יערכו 6 תחרויות בשנה: אליפות ישראל, סוכות, חנוכה, פסח, שבועות, תחילת החופש).

3.2.3 במקרה שהתקיימו פחות מ-6 תחרויות מבחן, עד כחצי שנה לפני התחרות הבינל”א, יערכו תחרויות מיוחדות להשלמת מספר תחרויות המבחן ל-6 (עד לזמן זה ישמשו התחרויות הרגילות כתחרויות חילופיות בחפיפה עם בחירת הנבחרת הבאה).

3.2.4 התוצאה של מתחרה בתחרות מבחן תהיה המיקום הסופי בסוף התחרות, לאחר טיסות ההמשך במידה וידרשו.

3.2.5 התוצאה הסופית של מתחרה בסיום כל תחרויות המבחן, תהיה סכום המיקומים שהשיג בכל התחרויות אשר נחשבות כתחרויות מבחן לפי האמור לעיל, למעט התוצאה הגרועה ביותר.

3.2.6 דירוג המתחרים בסיום תחרויות המבחן יקבע בהתאם לתוצאה הסופית בסדר נקודות עולה (הראשון יהיה בעל מספר הנקודות הנמוך ביותר ביותר).

3.2.7 מבוטל

3.2.8 אך ורק ובמידה ויחול שוויון בסך המיקומים כאמור בסעיף לעיל אשר ימנע את קביעת הנבחרת, ידורגו המתחרים המדורגים במקום המשותף בהתאם לתוצאה שישיגו בטיסות המשך בבוקר התחרות הארצית הבאה. טיסות המשך אלו יערכו על פי חוקת ה- FAI בנפרד מכל טיסות המשך אחרות. כל הטסה בשטח התחרות תיאסר במהלכם, למעט המועמדים לנבחרת המתמודדים בסיבוב/ים נוסף זה.

3.2.9 מתחרה לא יוכל להטיס במהלך תחרויות המבחן – כאמור לעיל, טיסן אשר הוטס על ידי מתחרה אחר במהלך הסבב תחרויות מבחן. על הטיסן יופיעו סימוני טיסן בהתאם לדרישות ה-FAI

3.2.10 מבוטל

3.2.11 מיקום מתחרה אשר לא התחרה תהא שווה למספר המתחרים במחלקה + 1 (לדוגמא, כמות המתחרים במחלקה הינה 35, יהא מיקום המתחרה באותה התחרות 36. מספר המתחרים ייקבע בכל עונה לפני תחילת הסבב בהתאם למספר המתחרים בסבב הקודם. המספר לא יעודכן במהלך הסבב בדיעבד באם יצטרפו מתחרים נוספים)

3.2.12 בחירת טיסנאית כחברת צוות רביעית בנבחרת 

3.2.12.1 במקביל לדירוג הכללי שלעיל ייערך במקביל דירוג תוצאות טיסנאיות ויחולו ההוראות המופיעות לעיל, בשינויים שלהלן. אין באמור בסעיף ‏‏3.2.12, 4.2.11, זה כדי לגרוע מזכותה של טיסנאית להימנות על חברי הנבחרת כחלק מהדירוג הכללי, בכפוף לעמידה בהוראות המפורטות לעיל.

3.2.12.2 הטיסנאית שהגיעה לדירוג הגבוה ביותר בדירוג הטיסנאיות תצורף כחברת צוות רביעית בנבחרת בכפוף לעמידה בדרישות המינימום שבסעיף ‏4.3.3 שלהלן. במידה והטיסנאית שהגיעה לדירוג הגבוה ביותר בדירוג הטיסנאיות נבחרה כחברת נבחרת כחלק מהדירוג הכללי, תעבור זכותה כחברת נבחרת רביעית לטיסנאית הבאה בתור בדירוג הטיסנאיות.

3.3 שיטת בחירת הנבחרת בטיסני דאון חופשי – ד-2 (F1A) –מבוטל!

3.4 דרישות נוספות מחברי הנבחרת

3.4.1 תנאי המינימום – תוצאה ממוצעת של 800 נקודות לפחות. התוצאה הממוצעת של כל מתחרה תהיה הממוצע החשבוני של התוצאות שהשיג בכל תחרויות המבחן למעט תוצאת תחרותו הגרועה ביותר.

3.4.2 מספר הטיסנים המינימאלי הוא 4 טיסנים.

3.4.3 תנאי המינימום בדירוג הטיסנאיות – תוצאה ממוצעת של 750 נקודות לפחות. התוצאה הממוצעת של כל מתחרה תהיה הממוצע החשבוני של התוצאות שהשיגה בכל תחרויות המבחן למעט תוצאת תחרותו הגרועה ביותר. מספר הטיסנים המינימאלי הוא 3 טיסנים.

4. תקנון בחירת נבחרת חופשיים לאליפות עולם / אירופה לנוער – ד-2 (F1A), ג-2 (B1F), מ-1 (P1F)

4.1 תקנון זה מגדיר את הנושאים הייחודיים לבחירת נבחרת ישראל לאליפות עולם/אירופה לנוער בטיסנים חופשיים, במחלקות F1A,B,P בנוסף לתקנון הכללי.

4.2 שיטת בחירת נבחרת בטיסני – ד-2 (F1A), ג-2 (F1B), מ-1 (F1P)

4.2.1 יתקיימו 5 תחרויות מבחן רצופות החל מתחרות חנוכה (כולל) שתיערך כשנה וחצי לפני התחרות הבינל”א שאליה תשוגר נבחרת זו.

4.2.2 כתחרות מבחן תחשב כל תחרות ארצית בטיסנים חופשיים, המאורגנת ע”י ק.ה.ל שהתקיימו בה כל 5 הסיבובים. (יערכו 5 תחרויות בשנה: חנוכה, פסח, שבועות, תחילת חופש, אליפות ישראל. תחרות סוכות מהווה תחרות חלופית במקרה של ביטול אחת התחרויות).

4.2.3 במקרה שהתקיימו פחות מ- 5 תחרויות מבחן, עד כחצי שנה לפני התחרות הבינל”א, יערכו תחרויות מיוחדות להשלמת מספר תחרויות המבחן ל- 5 (עד לזמן זה ישמשו התחרויות הרגילות כתחרויות חילופיות בחפיפה עם בחירת הנבחרת הבאה).

4.2.4 התוצאה של מתחרה בתחרות מבחן תהיה המיקום הסופי בסיום התחרות, לאחר טיסות ההמשך במידה וידרשו.

4.2.5 התוצאה הסופית של מתחרה בסיום כל תחרויות המבחן, תהיה סכום המיקומים בכל התחרויות אשר נחשבות כתחרויות מבחן לפי האמור לעיל, למעט התוצאה הגרועה ביותר.

4.2.6 דירוג המתחרים בסיום תחרויות המבחן יקבע בהתאם לתוצאה הסופית בסדר נקודות עולה (הראשון יהיה בעל מספר הנקודות הנמוך ביותר).

4.2.7 מבוטל

4.2.8 אך ורק ובמידה ויחול שוויון בסך המיקומים כאמור בסעיף לעיל אשר ימנע את קביעת הנבחרת, ידורגו המתחרים המדורגים במקום המשותף בהתאם לתוצאה שישיגו בטיסות המשך בבוקר התחרות הארצית הבאה. טיסות המשך אלו יערכו על פי חוקת ה- FAI בנפרד מכל טיסות המשך אחרות. כל הטסה בשטח התחרות תיאסר במהלכם, למעט המועמדים לנבחרת המתמודדים בסיבוב/ים נוסף זה.

4.2.9 מתחרה לא יוכל להטיס במהלך תחרויות המבחן, כאמור לעיל, טיסן אשר הוטס על ידי מתחרה אחר במהלך הסבב תחרויות מבחן, על הטיסן יופיעו סימוני טיסן בהתאם לדרישות ה-FAI.

4.2.10 מיקום מתחרה אשר לא התחרה תהא שווה למספר מתחרי הנוער במחלקה + 1 (לדוגמא, כמות מתחרי הנוער במחלקה הינו 7, יהא מיקום המתחרה בדירוג הנוער באותה התחרות 8. מספר המתחרים ייקבע בכל עונה לפני תחילת הסבב בהתאם למספר המתחרים בסבב הקודם. המספר לא יעודכן במהלך הסבב בדיעבד באם יצטרפו מתחרים נוספים)

4.2.11 בחירת טיסנאית כחברת צוות רביעית בנבחרת 

4.2.11.1 במקביל לדירוג הכללי שלעיל ייערך במקביל דירוג תוצאות טיסנאיות ויחולו ההוראות המופיעות לעיל, בשינויים שלהלן. אין באמור בסעיף ‏4.2.11 זה כדי לגרוע מזכותה של טיסנאית להימנות על חברי הנבחרת כחלק מהדירוג הכללי, בכפוף לעמידה בהוראות המפורטות לעיל.

4.2.11.2 הטיסנאית שהגיעה לדירוג הגבוה ביותר בדירוג הטיסנאיות תצורף כחברת צוות רביעית בנבחרת בכפוף לעמידה בדרישות המינימום שבסעיף ‏4.3.3 שלהלן. במידה והטיסנאית שהגיעה לדירוג הגבוה ביותר בדירוג הטיסנאיות נבחרה כחברת נבחרת כחלק מהדירוג הכללי, תעבור זכותה כחברת נבחרת רביעית לטיסנאית הבאה בתור בדירוג הטיסנאיות.

4.3 דרישות נוספות מחברי הנבחרת

4.3.1 תנאי המינימום – תוצאה ממוצעת של 750 נקודות לפחות. התוצאה הממוצעת של כל מתחרה תהיה הממוצע החשבוני של התוצאות שהשיג בכל תחרויות המבחן למעט התוצאה הנמוכה ביותר.

4.3.2 מספר הטיסנים המינימאלי הוא 3 טיסנים.

4.3.3 תנאי המינימום בדירוג הטיסנאיות – תוצאה ממוצעת של 700 נקודות לפחות. התוצאה הממוצעת של כל מתחרה תהיה הממוצע החשבוני של התוצאות שהשיג בכל תחרויות המבחן למעט תוצאת תחרותו הגרועה ביותר. מספר הטיסנים המינימאלי הוא 3 טיסנים.

5 תקנון בחירת נבחרת בוגרים ונוער לאליפות עולם / אירופה בטיסני פנים (F1D) 

5.1 תקנון זה מגדיר את הנושאים הייחודיים לבחירת נבחרת ישראל לאליפות עולם / אירופה, במחלקת טיסני פנים  F1D בנוסף לתקנון הכללי.

5.2 שיטת בחירת הנבחרת

5.2.1 יערכו 4 תחרויות מבחן רצופות עד תום השנה שלפני התחרות הבינל”א אליה תשוגר הנבחרת.

5.2.2 תחרויות המבחן יסתיימו עד אוקטובר בשנה שלפני התחרות הבינל”א.

5.2.3 תוצאת מתחרה בתחרות מבחן תהיה האחוז היחסי שהשיג מתוצאת הזוכה בתחרות.

5.2.4 תוצאות המתחרה בתום תחרויות המבחן יהיה סכום הנקודות שהשיג בתחרויות המבחן למעט התוצאה הנמוכה ביותר שהשיג. 

5.2.5 בתום תחרויות המבחן המתחרים ידורגו בסדר נקודות יורד.

5.2.6 בחירת טיסנאית כחברת צוות רביעית בנבחרת 

5.2.6.1 במקביל לדירוג הכללי שלעיל ייערך במקביל דירוג תוצאות טיסנאיות ויחולו ההוראות המופיעות לעיל, בשינויים שלהלן. אין באמור בסעיף 4.2.11, ‏‏5.2.6 זה כדי לגרוע מזכותה של טיסנאית להימנות על חברי הנבחרת כחלק מהדירוג הכללי, בכפוף לעמידה בהוראות המפורטות לעיל.

5.2.6.2 הטיסנאית שהגיעה לדירוג הגבוה ביותר בדירוג הטיסנאיות תצורף כחברת צוות רביעית בנבחרת בכפוף לעמידה בדרישות המינימום שבסעיף ‏5.3.3 שלהלן. במידה והטיסנאית שהגיעה לדירוג הגבוה ביותר בדירוג הטיסנאיות נבחרה כחברת נבחרת כחלק מהדירוג הכללי, תעבור זכותה כחברת נבחרת רביעית לטיסנאית הבאה בתור בדירוג הטיסנאיות.

5.3 דרישות נוספות מחברי נבחרת

5.3.1 תנאי המינימום – תוצאה של 12 דקות לפחות, בשתי טיסות במהלך תחרויות המבחן באולם שגובהו מעל 8 מטר, ו\או תוצאה של 10 דקות לפחות באולם שגבהו עד 8 מטר.

5.3.2 מספר הטיסנים המינימאלי הוא 4 טיסנים.

5.3.3 תנאי המינימום בדירוג הטיסנאיות – תוצאה של 10 דקות לפחות בשתי טיסות במהלך תחרויות המבחן באולם שגובהו מעל 8 מטר ו/או תוצאה של 10 דקות לפחות באולם שגבהו עד 8 מטר. מספר הטיסנים המינימאלי הוא 2 טיסנים.

6 שיטת בחירת נבחרת בטיסני מנוע חשמלי – ח2- (Q1F )

6.1.1 יתקיימו 5 תחרויות מבחן רצופות החל מאליפות ישראל (כולל) שתיערך כשנתיים לפני ה תחרות

הבינל”א שאליה תשוגר נבחרת זו.

6.1.2 כתחרות מבחן תחשב כל תחרות ארצית בטיסנים חופשי ים, המאורגנת ע”י ק.ה.ל שהתקיימו בה כל 5

הסיבובים. (יערכו 5 תחרויות בשנה: אליפות ישראל, או קטובר, נגב הפתוחה, מרץ, יוני)

6.1.3 במקרה שהתקיימו פחות מ- 5 תחרויות מבחן, עד כחצי שנה לפני התחרות הבינל”א, יערכו תחרויות

מיוחדות להשלמת מספר תחרויות המבחן ל- 5 (עד לזמן זה ישמשו התחרויות הרגילות כתחרויות

חילופיות בחפיפה עם בחירת הנבחרת הבאה).

6.1.4 התוצאה של מתחרה בתחרות מבחן תהיה המיקום הסופי בסיום התחרות, לאחר טיסות ההמשך

במידה וידרשו.

6.1.5 התוצאה הסופית של מתחרה בסיום כל תחרויות המבחן, תהיה סכום המיקומים שהשיג בכל

התחרויות אשר נחשבות כתחרויות מבחן לפי האמור לעיל, למעט התוצאה הגרועה ביותר.

6.1.6 אך ורק ובמידה ויחול שוויון בסך המיקומים כאמור בסעיף לעיל אשר ימנע את קביעת הנבחרת,

ידורגו המתחרים המדורגים במקום המשותף בהתאם לתוצאה שישיגו בטיסות המשך בבוקר

התחרו ת הארצית הבאה. טיסות המשך אלו יערכו על פי חוקת ה FAI – בנפרד מכל טיסות המשך

אחרות. כל הטסה בשטח התחרות תיאסר במהלכם, למעט המועמדים לנבחרת המתמודדים

בסיבוב/ים נוסף זה.

6.1.7 מתחרה לא יוכל להטיס במהלך תחרויות המבחן כאמור לעיל, טיסן אשר הוטס על ידי מתחרה אחר

במהלך סבב תחרויות ה מבחן. על הטיסן יופיעו סימוני טיסן בהתאם לדרישות ה FAI.

6.1.8 מיקום מתחרה אשר לא התחרה תהא שווה למספר המתחרים במחלקה 1+ (לדוגמא, כמות המתחרים

במחלקה הינה ,10 יהא מיקום המתחרה באותה תחרות .11 מספר המתחרים ייקבע בכל עונה לפני

תחילת הסבב בהתאם למספר המתחרים בסבב הקודם. המספר לא יעודכן במהלך הסבב בדיעבד באם

יצטרפו מתחרים נוספים)

6.1.9 בחירת טיסנאית כחברת צוות רביעית בנבחרת

6.1.9.1 במקביל לדירוג הכללי שלעיל ייערך במקביל דירוג תוצאות טיסנאיות ויחולו ההוראות

המופיעות לעיל, בשינויים שלהלן. אין באמור בסעיף 6.1.9 זה כדי לגרוע מזכותה של

טיסנאית להימנות על חברי הנבחרת כחלק מהדירוג הכללי, בכפוף לעמידה בהוראות

המפורטות לעיל.

6.1.9.2 הטיסנאית שהגיעה לדירוג הגבוה ביותר בדירוג הטיסנאיות תצורף כחברת צוות רביעית

בנבחרת בכפוף לעמידה בדרישות המינימום שבסעיף 6.2.3 שלהלן. במידה והטיסנאית

שהגיעה לדירוג הגבוה ביותר בדירוג הטיסנאיות נבחרה כחברת נבחרת כחלק מהדירוג הכללי,

תעבור זכותה כחברת נבחרת רביעית לטיסנאית הבאה בתור בדירוג הטיסנאיות.

6.2 דרישות נוספות מחברי הנבחרת

6.2.1 תנאי המינימום – תוצאה ממוצעת של 800 נקודות לפחות. התוצאה הממוצעת של כל מתחרה

תהיה הממוצע החשבוני של התוצאות שהשיג בכל תחרויות המבחן למעט תוצאת תחרותו

הגרועה ביותר.

6.2.2 מספר הטיסנים המינימאלי הוא 4 טיסנים – נכנס לתוקף החל מ.2024

6.2.3 תנאי המינימום בדירוג הטיסנאיות – תוצאה ממוצעת של 750 נקודות לפחות. התוצאה

הממוצעת של כל מתחרה תהיה הממוצע החשבוני של התוצאות שהשיגה בכל תחרויות המבחן

למעט תוצאת תחרותו הגרועה ביותר. מספר הטיסנים המינימאלי הוא 3 טיסנים.

תאריך עדכון אחרון 13.7.23