חוקת גלשוני גומי

חוקת גלשוני גומי

חוקת גלשוני גומי

1. הגדרה 

טיסן מצויד באמצעי הנעה – מדחף פלסטיק ואשר העילוי בו נוצר ע”י הכוח האווירודינמי הפועל על משטחים הנשארים קבועים (אינם מסתובבים ואינם משטחים על עיקרון האורניטופטר. שינויי גיאומטריה מותרים). 

2. תכונות טיסני גלשון מנוע גומי

א. מבנה הטיסן יהיה עשוי מעץ בלזה ו/או אורן בלבד, מלבד מתקן המדחף והגומי. 

ב. כנף הטיסן תהא קשיחה, עשויה עץ בלזה ו/או אורן בלבד. בפרט אסורות כנפיים מתקפלות ושינוי זוויות הכיוון אשר אינו נובע מגמישות המבנה. 

ג. משקל טיסן מרבי (לרבות גומי) – 40 גרם. 

ד. מדחף הטיסן – מסחרי, מפלסטיק, לא מתקפל, בקוטר של עד 11 ס”מ. 

ה. אורך מרבי של גוף הטיסן – 40 ס”מ. 

ו. אורך מרבי של כנף הטיסן – 40 ס”מ. 

3. שיגור 

השיגור יבוצע באמצעות היד, כמתואר בסעיפים הבאים: 

א. במהלך השיגור על המתחרה להחזיק את הפרופלור ביד אחת ולשחרר את הטיסן מידו השנייה. 

ב. השיגור יעשה כאשר הטיסנאי נמצא על הקרקע(קפיצה מותרת). 

ג. יש למתוח הגומי ביד בלבד ללא שימוש באמצעי מתיחה דוגמת מקדחה. 

ד. אסור להשתמש בסטנד למתיחה. 

ה. אין לנתק חרטום הטיסן מהטיסן בעת מתיחת הגומי. 

ו. על המתחרה בלבד למתוח את הגומי ללא כל עזרה. 

4. מספר טיסות 

כל מתחרה זכאי לחמש טיסות רשמיות, אשר מתוכן יילקחו שלושת הטיסות בהן השיג המתחרה את זמן הטיסה הטוב ביותר לצורך קביעת הדרוג בתחרות. 

5. הגדרת טיסה רשמית 

א. כל טיסה. 

ב. מותר לחזור על טיסה רשמית כאשר הטיסן מתנגש בטיסן אחר בעת טיסה. במקרה שלאחר ההתנגשות הטיסן ממשיך בטיסתו באורח תקין רשאי המתחרה לדרוש שהטיסה תתקבל כטיסה רשמית, גם אם הדרישה נעשית בסיום הטיסה. הטיסה החוזרת, במידה ואושרה, תבוצע לפני הטיסה הבאה של המתחרה. התוצאה שהושגה בטיסה החוזרת תחליף ותבטל את התוצאה הקודמת באותה טיסה רשמית. 

6. הגדרת טיסה פסולה 

כאשר חלק של הטיסן ניתק ממנו במהלך ההזנקה או במהלך הטיסה. 

7. מספר הטיסנים 

אין הגבלה על מספר הטיסנים אשר מתחרה רשאי להטיס בתחרות גלשונים. טיסן יוטס ע”י מתחרה אחד בלבד, במהלך כל התחרות. 

8. דירוג

א. סכום תוצאות שלוש הטיסות הטובות ביותר של כל מתחרה יילקחו בחשבון לקביעת הדירוג בתחרות. 

ב. במקרה של שוויון בתוצאות, יערכו טיסות המשך לקביעת המנצח, מיד לאחר סיום משך התחרות הרשמי. התוצאות בטיסות ההמשך יקבעו אך ורק את דרוג המתחרים (ולא יתווספו לתוצאה שהושגה בשלוש הטיסות הרשמיות). 

9. מדידת זמן 

מדידת זמן הטיסה (כולל בטיסות המשך) מוגבלת לזמן מרבי של 60 שניות. זמן הטיסה יחשב הזמן מרגע ההזנקה ועד לסיום הטיסה. 

10. בטיחות 

א. יש להישמע להוראות מנהל התחרות. 

ב. אין לכוון את הטיסן כלפי אנשים. 

ג. יש לשחרר את הטיסן רק כאשר אזור השיגור פנוי מאנשים. 

11. מודדי זמן 

בתחרות זו, מודד זמן הנו אדם, שאינו מתחרה, אשר התייצב אצל מנהל התחרות, בבוקר התחרות, קיבל תדרוך מלא וקבל אישור הסמכה ממנהל התחרות. 

תאריך עדכון אחרון: 25.11.2019