נהלי בטיחות

נהלי בטיחות

נהלי בטיחות

1. הגדרה

טיסן הינו כלי טייס כבד מן האוויר, עם או בלי מנוע ואשר אינו מסוגל לשאת אדם.

2. כללי

2.1. נהלים אלה אין בהם כדי לגרוע מכל חיקוק ו/או תקנה אשר פורסמו בעבר ו/או יפורסמו בעתיד, אלא להוסיף ולהנחות את טיסנאי קלוב התעופה על סמך ניסיון מצטבר קודם.

2.2. פעולה עפ”י נהלים אלה עשויה למנוע תאונות ותקריות ולאפשר לטיסנאים המשך פעילות בטוחה וחופשייה ממגבלות ומחיקוקים העתידיים להתפרסם ע”י המחוקק במקרה ויתרחשו.

2.3. באמצעותך, אנו מבקשים להפיץ נהלים אלה בקרב חבריך וציבור הטיסנאים הפועלים באזורך ואשר טרם הצטרפו לקלוב התעופה, במטרה לצרפם לפעילות בארגוננו וע”מ שידבקו גם בנהלים הנ”ל, פעולה אשר ללא ספק תבטיח את ביטחונך האישי בשטח בו הינך פועל.

2.4. נהלים אלה אפשר שיוכנסו בהם שינויים מעת לעת, יש לעקוב אחר השינויים ולעדכן עם פרסומם את הנהלים שברשותך.

3. הוראות בטיחות כלליות

3.1. לא יוטס טיסן בתחרות או בנוכחות צופים, אלא לאחר שהוטס קודם בהצלחה, באזור ובמרחק שאינם מסכנים אדם או רכוש.

3.2. טיסנאים מתחילים יטיסו בעזרת מטיס מנוסה עד אשר ירכשו יכולת הטסה עצמאית ובטוחה.

3.3. אין להטיס טיסן אשר אינו נושא סימון שם בעליו, כתובתו ומספר פעילות בק.ה.ל טיסנאות.

3.4. אין להטיס טיסנים בגובה העולה על 400 רגל במרחק הקטן מ- 5 ק”מ משדה תעופה ללא אישור מפעיל השדה.

3.5. יש לתת זכות קדימה מידית לכלי טיס מאוישים ולהימנע מטיסה בסמוך להם.

3.6. שני כלי טיס הטסים חזיתית אחד כלפי השני, כל אחד מהם יפנה ימינה.

3.7. כל חלקי המתכת או חלקים בעלי קשיחות דומה, וכן ספינרים המופנים קדימה, יהיו בעלי רדיוס מזערי של 5 מ”מ.

3.8. יש למלא אחר הוראות הבטיחות והתפעול של השדה בו מתבצעת הפעילות. אין להטיס טיסן ברשלנות או בפזיזות שיש בהם כדי לסכן חיים או רכוש.

3.9. אסור שימוש:

3.9.1. במדחפים בעלי להבי מתכת.

3.9.2. במדחפים שתוקנו.

3.9.3. במדחפים המתקפלים קדימה וקצוות מדחפים המצביעים קדימה בכוון הטיסה.

3.9.4. במנועים שלא הורכבו בצורה נכונה.

3.9.5. בשפות התקפה חדות.

3.9.6. בספינרים או מצמדי מדחפים חדים.

3.9.7. בציוד אלחוטי שלא מורכב בצורה שתבלום זעזועים במקרה של רעידות מנוע.

3.9.8. בכל עומס או חלקים כבדים שינתקו.

3.9.9. בכל פתיל בעירה שאינו מובל בצינורית או מתקן כיבוי.

3.9.10. אין להשתמש בכל אמצעי פירוטכני או נפיץ בטיסנים.

3.9.11. ילדים מתחת לגיל 12 מורשים להיכנס לשטח הפעילות רק כמטיסים או תחת אחריותו של מדריך.

4. טיסנים חופשיים

4.1. הגדרה

טיסן, עם או בלי מנוע, אשר מרגע שיגורו לאוויר לא קיים קשר כלשהו בינו לבין המטיס או עוזרו למעט תהליך השיגור באמצעות כבל.

4.2. שטח ההטסה

על שטח להטסת טיסנים חופשיים לעמוד בתנאים הבאים:

4.2.1. השטח אינו נמצא בתחום הקפה של שדה תעופה או מנחת.

4.2.2. השטח הינו אדמה חקלאית, אדמת בור, מדשאה או כל חלקה אחרת שאין בה ריכוזי מבנים, ריכוזי אדם, גידולים חקלאיים, או מכשולים כגון כבלי מתח. המרחק המזערי מכבלי מתח גבוה יהיה 1 ק”מ.

4.2.3. בבחירת שטח יש להתחשב בכיוון הרוח ובעצמתה, מיקומם היחסי של מבנים, מכשולים וצופים ביחס לרוח.

4.2.4. אזור השיגור יהא פנוי מקהל במרחק של לפחות 100 מטר במורד הרוח ושל 50 מטר במעלה הרוח ומצדדיו.

4.3. אופן הפעולה בשטח ההטסה

4.3.1. אזור שיגור הטיסן צריך שיהיה פנוי מאנשים וציוד שאינם חיוניים לשיגור, למעט בעלי תפקיד רשמי בתחרויות.

4.3.2. מומלץ להתקין ולהשתמש במתקן מיוחד להפסקת הטיסה.

4.3.3. אסור שימוש במתקן המאפשר צניחת פתיל הבעירה.

4.3.4. בעת הזנקת טיסן באמצעות מתקן גלילה, אין לשחררו מידי המטיס אלא לאחר שחרור הכבל מהטיסן. מיד עם סיום השיגור יש לגלול את הכבל.

4.3.5. רדיוס חרטום הטיסן לא יקטן מ- 5 מ”מ.

4.3.6. אין להתחיל תהליך שיגור הטיסן לפני עמידה בתנאים הרשומים מעלה.

5. טיסנים נהוגי כבלים

5.1. הגדרה

טיסן ממונע אשר מתומרן באופן אווירודינמי ע”י שטח/י היגוי המופעלים ע”י מטיס באמצעות כבל אחד או יותר המחוברים למערכת ניהוג.

5.2. שטח ההטסה

על שטח להטסת טיסנים נהוגי כבלים לעמוד בתנאים הבאים:

5.2.1. מעגל ההטסה יהיה נקי ממכשולים, ומרוחק מכבלי מתח גבוה.

5.2.2. מעגל ההטסה יהיה נקי מקהל ורכוש שאינם חיוניים למהלך הטיסה, במרחק בטיחות של 10 מטר מקו טיסת הטיסן.

במקרה של טיסני מהירות או מרוץ צוות, יש להקיף את מעגל הטיסה בגדר מתכת בגובה של 2.5 מטר.

5.3. אופן הפעולה בשטח ההטסה

5.3.1. אסור שימוש בכבלים אלסטיים.

5.3.2. יש למנוע אפשרות חדירת קהל, כלי רכב ובעלי חיים למעגל ההטסה במהלך הטיסה.

5.3.3. יש לבצע בדיקות תקינות מערכות הניהוג לפני כל טיסה. יש להקפיד על ביצוע סעיף זה בטיסן חדש או משופץ.

5.3.4. מידי יום ו/או לאחר שיפוץ או שינוי בטיסן יש לבצע בדיקות מעמס של מערכת הניהוג (ידית, כבלים ומשולש). על המערכת לעמוד במעמס של (המתיחה תעשה בהדרגה):

  • פי 40 ממשקל הטיסן בטיסני מהירות.
  • פי 20 ממשקל הטיסן בטיסני מרוץ צוות אך לא יותר מ- 15 ק”ג.
  • פי 15 ממשקל הטיסן בטיסני אירובאטיקה אך לא יותר מ- 20 ק”ג.

5.3.5. אין להטיס טיסנים ללא משתיק קול. במנועי 2 פעימות, דרגת הרעש המרבית המותרת 98 DB.

5.3.6. לפני שחרור הטיסן והתחלת המראה יש לוודא כי שטח ההטסה פנוי.

5.3.7. אין להטיס ללא עוזר.

5.3.8. אין לבצע טיסות באזור שבו הרוחות הן בעצמה של למעלה מ- 13 מטר בשנייה.

5.3.9. אין להתחיל ריצת המראה לפני עמידה בתנאים הרשומים מעלה.

6. טיסנים נהוגי רדיו

6.1. הגדרה

טיסן עם או בלי מנוע אשר מתומרן באופן אווירודינמי ע”י משטח/י היגוי באמצעות מערכת בקרה אלחוטית המופעלת ע”י מטיס.

6.2. שטח ההטסה

על שטח הטסת טיסנים נהוגי רדיו לעמוד בתנאים הבאים:

6.2.1. עמידה בתקנות הטיס (תקנה 180ז’) הרשומה להלן.

6.2.2. הצבת שלטי אזהרה ו/או סדרנים ו/או חבלול (בהתאם לצורך), באופן שימנע כניסה ו/או חציית שטח ההטסה ע”י בני אדם וכלי רכב.

6.2.3. המצאות ערכה בסיסית להגשת עזרה ראשונה ורכב פנוי (רכב פרטי).

6.2.4. במקרה של פעולה בשדה תעופה או מנחת, יש לפעול באישור בעל רישיון המפעיל ובתיאום עימו.

6.3. הגבלות לטיסנים נהוגי רדיו (תקנה 180ז’)

לא יפעיל אדם טיסן נהוג רדיו – 

6.3.1. באזורים אסורים להפעלת טיסנים שנקבעו בפמ”ת או ספר עזר מבצעי של מחזיק הרישיון.

6.3.2. במרחק של פחות מ-150 מטרים מבסיס ענן.

6.3.3. באזור שבו תנאי הראות הם למרחק של פחות משלושה ק”מ.

6.3.4. בקרבת מטוסים טסים (טווח TBD ).

6.3.5. במרחק של פחות מ-250 מטרים משכונות מגורים, בנין ציבורי כגון בית ספר, בית חולים, קולנוע וכיו”ב או במקום של התקהלות בני אדם בזמן פעילותם.

6.3.6. ביחס לשדה תעופה:

6.3.6.1. בתחום אזור פיקוח שדה תעופה או מנחת.

6.3.6.2. בתחום של פחות מ- 2 ק”מ מכל נקודה של המסלול. אלא אם קיבל אישור לכך מאת מנהל שדה התעופה או ממפעיל המנחת או אם נקבע אחרת בפמ”ח.

6.3.6.3. אין להשליך כל חפץ מכלי הטיס או לרסס ממנו בטיסה אלא באישור מראש המנהל ואלא אם כן נקט אמצעי זהירות למניעת חבלה או נזק כתוצאה מכך.

6.4. אופן הפעולה בשטח ההטסה

6.4.1. יש להישמע להוראות המדריך התורן או המטיס הבכיר בשטח ההטסה.

6.4.2. האחריות למילוי הנהלים תחול תמיד על המטיס בפועל גם אם נכח במקום מדריך תורן.

6.4.3. החניית הרכבים, הנחת ציוד ועמידת קהל תעשה בצד אחד בלבד של המסלול במרחק של 20 מטר לפחות מציר המסלול.

6.4.4. המטיס יעמוד בצד המסלול הקרוב לחניה וישאיר את המסלול פנוי.

6.4.5. פתיחת משדרי רדיו תעשה רק לאחר רישום התדר ברשימת התדרים ותיאום בין המטיסים, כך שבזמן נתון יופעל רק מכשיר אחד מהמכשירים בעלי התדר הזהה.

6.4.6. מסלול טיסת הטיסן יהיה תמיד מעברו השני של המסלול. בהתייחס למקום עמידת הצופים והמכוניות. אין לחצות בטיסה ובשום אופן את ציר המסלול והמשכיו הדמיוניים בכיוון הצופים.

6.4.7. הטסה מעל ציר המסלול מותרת רק בעת גישה לנחיתה, נחיתה והמראה.

6.4.8. אסורה בכל תוקף הטסה מעל לבני אדם, מכוניות, כבישים, מבנים, מטוסים וכיו”ב.

6.4.9. טיסנאים מתחילים ומתלמדים, יטיסו רק בעזרת מדריך הטסה או טיסנאי מנוסה.

6.4.10. לא ימצאו בשדה אחד באוויר בעת ובעונה אחת למעלה מחמישה טיסנים. למעט בתחרויות בטיסני דאון נהוג רדיו, וגם אז לא יותר מ-8 טיסנים בו זמנית.

6.4.11. יש להפסיק פעילות באופן מיידי, באם לא מתקיימים התנאים הדרושים להפעלת שטח ההטסה ובאם נשקפה סכנה כל שהיא לחיים או לרכוש.

6.4.12. יש לבצע בדיקות טווח מערכות נהוג הרדיו לפני כל טיסה ראשונה בכל יום, או בכל מקרה שקיים חשש לאי תקינות המערכת.

6.4.13. יש לבצע בדיקות תקינות מערכות הטיסן לפני כל טיסה. יש להקפיד במיוחד על ביצוע סעיף זה בטיסן חדש או משופץ.

6.4.14. אין להטיס טיסנים ללא משתיק קול במנועי 2 פעימות. דרגת הרעש המכסימאלית המותר עד 96 DB (או פחות, בהתאם לחוקת המחלקות.

6.4.15. לפני הסעת טיסן על המסלול או חצייתו, יש לוודא כי אין טיסנים בקו ההמראה ו/או הנחיתה ושהמסלול פנוי.

6.4.16. במקרה של הפרעות רדיו או תקלות מכל סיבה שהיא, יש לעשות מאמץ על מנת להפנות את הטיסן לעבר הקרקע ולנקודה מרוחקת מציבור ורכוש.

6.4.17. יש לשמור על סדר וניקיון בשדה ההטסה.

6.4.18. בנוסף לאמור בפרק זה יש לפעול עפ”י נהלי העבודה הפנימיים לכל שדה ושדה. נהלים פנימיים של השדה לא יעמדו בסתירה עם נהלים אלה.

6.4.19. אין לבצע טיסות באזור שבו הרוחות הן בעוצמה של למעלה מ-13 מטר בשנייה אם הרוח היא רוח מסלול, או 10 מטר בשנייה (כ-20 קשר) אם הרוח צולבת למסלול ונושבת לכיוון הצופים.

6.4.20. אין להתחיל ריצת המראה לפני עמידה בתנאים הרשומים מעלה.

7. תחרויות ואירועים

7.1. הגדרה

פעילות משותפת של יותר ממשתתף אחד, קורס, תחרות, מפגן, השתלמות וכיו”ב. בין אם נעשית תחת כיפת השמים, ובין אם במקום סגור.

7.2. יציאה לתחרויות ואירועים

7.2.1. כל סניף או קבוצה ת/יקבע לעצמו/ה אחראי (רכז או מדריך). טרם היציאה יערוך האחראי רישום מפורט של כל המשתתפים בשני עותקים, כאשר העתק אחד יישאר בבסיס היציאה אצל אחד מחברי הסניף אשר שמו ידווח למשרדי ק.ה.ל. אחראי הסניף הראשון ברשימת האיסוף יהיה אחראי הרכב, זולת אם נקבע אחרת. האחראי ידאג לקבלת כתובות נקודות האיסוף הנוספות ויפעל לאיסופם בזמן שנקבע. אחראי הקבוצה יוודא בכל שלבי היציאה לאירוע, במהלכו ובחזרה ממנו את מספר המשתתפים והתאמתו לרשימה.

7.2.2. באירועים ותחרויות, לא יורשו המשתתפים לעזוב את שטח האירוע, מלון, פנימייה וכיו”ב אלא באישור מנהל האירוע/התחרות. במהלך תחרות או אירוע בו יש צורך לרדוף אחר טיסן יש לתאם הרדיפה עם אחראי הקבוצה (במקרה של נער מתחת לגיל 16 יש לצרף מבוגר). בכל מקרה יש להצטייד בכובע, נעליים סגורות וכמות מים ליום שהייה.

7.2.3. לכל אחראי קבוצה יהיה טלפון בעיר המוצא, אליו יוכל להודיע על כל מקרה של איחור בחזרה (ראה סעיף 7.3).

7.2.4. במקרה של תקלה ברכב האיסוף בדרך אל התחרות/אירוע או חזרה ממנו, ובמידה ונראה כי התקלה תגרום לעיכוב ממושך, יעשה האחראי כל מאמץ להעביר הודעה על כך למקום התחרות או לכתובת הקשר בעיר המוצא, בהתאמה.

7.2.5. אחראי הקבוצה, לא יעזוב את השטח האירוע/רכב, ויהיה אחראי אישית עד להחזרת המשתתפים לנקודת המוצא.

7.2.6. אחראי הקבוצה, ידאג לתדרוך המשתתפים, העוזרים והצופים לגבי סידורי האירוע תוך דגש על נהלי הבטיחות.

7.2.7. על המשתתפים באירועים, המגיעים ברכבם הפרטי, לדאוג להעמסה נכונה של ציוד התחרות ולנסיעה זהירה במצב של ערנות מלאה, תוך ביצוע הפסקות מנוחה מפעם לפעם.

7.2.8. מומלץ לתכנן את היציאה לאירוע בהתחשב במרחק, בטיב הכביש ובעומס התנועה. יש לקחת בחשבון מרווח ביטחון סביר.

7.2.9. על המשתתפים חלה האחריות להצטייד בלבוש מתאים לעונת האירוע. במהלך התחרות חובה לחבוש כובע (רצוי רחב שוליים) וללבוש בגד להגנה מפני קרני השמש. בתחרויות המתקיימות בשדות פתוחים חובה לנעול נעליים סגורות.

7.2.10. על המשתתפים חלה חובה להצטייד במים בכמות מספקת לשהייה ביום חם, ומומלץ להצטייד במשחות הגנה לעור.

בהתארגנות קבוצתית יש להכין מיכלי מים קבוצתיים, בנוסף למיכלים האישיים וכן להצטייד בערכת עזרה ראשונה.

7.3. התנהגות באירועים/תחרויות

7.3.1. בשטחי התחרות/אירוע אין להרים אבנים, חפצים בלתי מזוהים, חומרי נפץ ונפלים. יש להיות ערים למכשולים, בורות ותעלות ולהישמע להוראות הנהלת האירוע/תחרות.

7.3.2. אין להיכנס לשטחי אש/שדות מוקשים מסומנים.

7.3.3. במקרה של תקיפה של כוחות עוינים, יש לתפוס מחסה או מסתור, להישמע להוראות מנהל האירוע ולדווח למערכת הביטחון.

7.3.4. אין לשתות ממקורות מים בשטח (בארות, בורות, צינורות השקיה וכו’).

7.3.5. במקרה של פציעות, מכות שמש, חוסר מים, הרגשה כללית רעה וכו’ יש להודיע מיד למנהל האירוע, להגיש עזרה ראשונה ולפנות את הנפגע. מומלץ לרענן מעת לעת את הידע בהגשת עזרה ראשונה. הדרכה ניתן לקבל תוך תאום במרפאות קופ”ח.

7.3.6. בעונת הגשמים יש להיזהר משיטפונות בנחלים, אין לעבור נחלים גואים לא ברכב ולא ברגל. 

7.3.7. יש להיזהר מהבערת אש בשדות ומפגיעה בציוד, צמחיה, מבנים וכו’.

7.3.8. בסיום כל אירוע/תחרות, יש לאסוף את האשפה בשקיות ולשאתה עד לנקודת איסוף מרכזית או פחי אשפה בדרך חזרה.

7.3.9. על המשתתפים במהלך אירוע/תחרות, האחריות לציודם האישי והתחרותי אם בבעלותם הפרטית ובין אם הושאל להם ע”י המארגן או גורם אחר, לצורך השתתפותם.

8. מפגנים

8.1. מפגנים נערכים במטרה לחשוף קהל רחב להישגים ולפעילות ספורטיבית. הואיל וציבור הצופים גדול באירועים אלה חובה עלינו לשים דגש על הבטחת שלומו ורכושו תוך הפגנת רמה נאותה וביצוע מפגן מהנה ומרשים. לפיכך, יש להקפיד שבעתיים על מילוי הוראות אלה ולתרגל התוכנית עד להשגת התוצאה הדרושה.

8.2. יש לפעול עפ”י הנהלים וההוראות בשגרה ועפ”י הנהלים הרשומים מטה תוך הקפדה יתרה על אי חריגה מהם. 

8.3. חובה לתחום את הקהל באמצעות חבלול ו/או גידור ו/או סדרנים במספר מתאים לתנאי השטח ולמספר הצופים. במפגנים גדולים במיוחד יש לתגבר באמצעות שוטרים.

8.4. יש לתת בשטח פתרונות לנושא עזרה ראשונה ופינוי, כיבוי שריפות ושירותים בסיסים כגון מים, צל וכו’.

8.5. יש לשים דגש על מסלול מתאים לביצוע המפגן כולל שטחים מישוריים ופנויים ממכשולים בקדמת המסלול בצידו המנוגד למקום עמידת הקהל ובסופו.

8.6. אין לבצע מבצעים אוויריים אשר טרם נוסו בהצלחה שלא בנוכחות קהל.

8.7. אין לבצע בשום אופן טיסה מעל קהל לכל מטרה שהיא וכן אין לבצע הטלה או הצנחה אלא באישור מראש של אחראי בטיחות האירוע ומנהל האירוע.

8.8. מנהל המפגן או עוזרו, (אחד מהשניים בלבד) יעביר למשתתפי המפגן התראות לקראת תורם בהטסה. יפקח על פתיחת משדר במקרה של תדרים חופפים ויאשר המראות. לשם הגברת השליטה רצוי שימוש במכשירי קשר נישאים.

8.9. יש לדאוג למערכת כריזה מתאימה בהספקה ופיזורה לגודל השטח ולתכוניותיו. ליווי האירוע בהסברים לקהל, משמש כאחד הגורמים העיקריים להצלחתו. לפיכך יש לדאוג לקריין מנוסה בתחום זה. המכיר את תוכנית הפעילות ואופייה.

8.10. פעילים וסניפים המעוניינים לארגן מפגן הטסה יגישו בקשה בכתב כך שיתקבלו במשרדי ק.ה.ל. טיסנאות 21 יום מראש.

הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:

8.10.1. מטרת ביצוע המפגן.

8.10.2. מקום ביצוע המפגן.

8.10.3. זמני המפגן.

8.10.4. אישור השימוש בשטח (בכתב).

8.10.5. שם מנהל המפגן.

8.10.6. עוזר מנהל המפגן.

8.10.7. האחראי לסדר ומשמעת.

8.10.8. רשימת משתתפים סופית.

8.10.9. פירוט מדויק, כולל זמנים של המבצע האווירי.

8.10.10. הערכת מספר צופים.

8.10.11. אמצעי תיחום ובטיחות קהל.

8.10.12. הערות נוספות בנוגע למפגן.

8.11. לתפקידים רשמיים במפגני ק.ה.ל. טיסנאות ימונו רק טיסנאים מוסמכים, מנוסים ומיומנים אשר הוכיחו רמה נדרשת בעבר.

8.12. אישור תוכנית המפגן תינתן בכתב למנהל המפגן לאחר בדיקת פרטי הבקשה.

8.13. מנהל המפגן יהיה אחראי כלפי ק.ה.ל. טיסנאות לביצוע המפגן לפי התוכנית ותת נהלי הבטיחות וההוראות הקיימים.

8.14. מפגני ההטסה אשר לא אושרו בכתב ע”י ק.ה.ל. טיסנאות לא תחול עליהם אחריות ק.ה.ל. טיסנאות, בכל אופן וצורה, כמפגן וכהטסה בודדת. לא יכוסו במסגרת ביטוח וינקטו אמצעים נגד המשתתפים.

9. ביטוח

9.1. כל טיסנאי באשר הוא חייב להיות מבוטח בביטוח צד ג’ לנזקי רכוש וגוף וכן בביטוח תאונות אישיות.

9.2. ק.ה.ל טיסנאות יחליט מידי שנה לגבי רכישת פוליסת ביטוח צד ג’ ופוליסת ביטוח תאונות אישיות, גובה הכיסויים, ותחולתה לגביו לגבי פעיליו.

9.3. הפוליסות תתייחסנה לאחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד ג’ בעיסוקו כבעלים ו/או מפעילים ו/או מחזיקים ציוד להטסת טיסנים וכן בהיותם יוזמים, מארגנים, מנהלים, ומבצעים הטסת טיסנים, בניית טיסנים, תחרויות הטסת טיסנים, מפגני הטסת טיסנים לראווה, ופעילויות ספורטיביות וחברתיות כמקובל בענף.

9.4. ק.ה.ל טיסנאות לא יכיר בפוליסות שונות מהפוליסה שלו. כל פוליסה נוספת אותה ירכוש מטיס כלשהו תהווה כיסוי נוסף למקרה תביעה.

9.5. על פעילי ק.ה.ל להטיס בהתאם לנוהלי ספר עזר מבצעי זה.

9.6. פעיל שהיה מעורב בתאונה או אירוע חריג בו נגרם נזק לגוף ו/או רכוש יודיע על כך למשרדי העמותה מידית ולא יאוחר מ- 48 שעות מקרות המקרה.

10. חובת דיווח

10.1. במטרה להפיק את מלוא הלקחים מתקריות וליישמם בעתיד, וע”מ לטפל בהם במועד מבחינת אחריות ק.ה.ל, חובה על כל חברי ופעילי קלוב התעופה לישראל לדווח על כל אירוע או תקרית אשר גרמה לפגיעה, ולו גם הקלה ביותר, באדם ו/או נזק לרכוש.

10.2. חובת הדיווח חלה על הצדדים המעורבים, מנהל האירוע (אם במסגרת האירוע), ובידי כל אדם אחר שהיה עד ראיה.

10.3. את הדיווח יש להעביר טלפונית ובכתב, תוך 48 שעות מקרות האירוע, לידי מנכ”ל ק.ה.ל טיסנאות או יו”ר ק.ה.ל טיסנאות. על הדיווח לכלול את הפרטים הבאים: מקום האירוע, שמות המעורבים (פוגעים, נפגעים ועדי ראיה) כתובתם ומספרי הטלפון שלהם, הכלים המעורבים, פרטים על הנזק שנגרם ומהותו, פרטי מוסר הדיווח.

עודכן לאחרונה (תאריך הוצאה) 1.1.2007