נוהל הרשמה לתחרויות

נוהל הרשמה לתחרויות

נוהל הרשמה לתחרויות

פעיל המעוניין להשתתף בתחרות או אירוע המאורגן ע”י קלוב התעופה לישראל, ירשם לאירוע וישלם לפי
הכללים הבאים:

צריך טבלה

מחלקה אופי הרישום אופן ומועד הרישום תשלום (עד יום לפני תחרות)
תחרויות חופשיים
בינלאומי
מספר מרכזים עם
פירוט שמי של
המתחרים ומודדים
רישום סניפי מחייב עד 5
ימים ממועד התחרות.
תשלום אישי באתר הקלוב
או הסדר עם הסניף
חופשיים – ארצי מספר מרכזים
ושמות מודדים
רישום סניפי עד 3 ימים
לפני התחרות
תשלום אישי באתר הקלוב
או הסדר עם הסניף
דאונים / רדיו מנוע /
כבלים / רחפנים
הרשמה אישית תשלום = רישום
עד 3 ימים לפני התחרות
תשלום אישי באתר הקלוב
או הודעה מחייבת מרכז
הסניף


• המתחרים מתבקשים להשתמש בלינק המתאים לתשלום – להזין לינקים

 

o תשלום לתחרות חופשיים
o תשלום לתחרות רדיו מנוע / כבלים
o תשלום לתחרות דאונים
o תשלום לתחרות רחפני מירוץ (רב להב)
o תשלום לחובשים / נושאי נשק (מותנה בהודעה מוקדמת למשרדי הקלוב)


• רישום לאחר סיום מועד ההרשמה – בשיקול מנהל תחרות בלבד.
• תשלום מאוחר – מבוקר התחרות ולאחריו – תשלום כפול
• חיילים פטורים מתשלום אך מחויבים ברישום במועד.
• דמי הרשמה והשתתפות בתחרויות נקבעים על ידי הנהלת העמותה ומדווחים באמצעות הפרסומים
הרשמיים.


הנרשם ידווח את הפרטים הבאים: להכניס טופס?

שם, מספר פעיל, שם התחרות, המחלקה והרמה.
ושם מודד (GROUP) במחלקות דאון רדיו וחופשיים יש לדווח בנוסף: שמות המתחרים עימם יתחרו במרכז
זמן מוסמך בגין כל מרכז.
הרשמה ללינה, נסיעה ושירותים כיו”ב, (לגבי תחרויות בה צוין קיום מתן שירות כזה) תתקבל במשרדי ק.ה.ל עד 10 ימים לפני מועד האירוע. הרשמה לתחרות או לקבלת שרות (לינה והסעות), מחייבת תשלום גם במקרה של אי השתתפות או אי ניצול השירות המוזמן.
במקרה של אי ניצול השירות המוזמן (הסעה לינה וכד’) ישלם הנרשם את המחיר המלא עבור השירות שהזמין.

• מתחרה אשר לו חובות על תחרויות קודמות לא יורשה להתחרות עד להסדרת התשלום.
• תחרות תהיה חוקית אפילו במקרה של מתחרה בודד ובתנאי שנרשם לפי נהלי ההרשמה.
• תחרות אשר עד חמישה ימים לפני תאריך עריכתה לא ירשם לפחות מתחרה אחד – תבוטל.
• במידה שהתחרות הינה תחרות מבחן, לא תיערך תחרות מבחן במקומה.
• במהלך כל התחרויות על פעילי הקלוב וחבריו להחזיק ברשות כרטיס פעיל/חבר בתוקף ואישור כשירות
רפואית.
• מתחרה המעוניין להיות מדורג בדירוגי המצטברים בתחרויות קלוב התעופה ישלם את דמי הפעיל עד 14 יום לפני מועד התחרות אותה הוא מעוניין להכניס לדירוג המצטבר.
• מתחרה אשר לא יופיע במאגר הנתונים של קלוב התעופה לישראל במועד התחרות, יופיע בדירוגי התחרות כאורח ולא יילקח בחשבון בדירוגי גיל ובדרוגים מצטברים על כל סוגיה כמו כן, לא יזכה את סניפו בניקוד סניפי בגין תוצאתו בתחרות.

ביטול תחרות

במידה והתחרות בוטלה מכל סיבה שהיא, יוחזרו דמי ההרשמה למשלמים.

ביטול השתתפות בתחרות

פעיל יוכל לבטל את השתתפותו בתחרות בתנאים הבאים:
• ביטול עד תאריך סיום הרשמה – יקבל החזר / זיכוי מלא
• ביטול אחרי סיום הרשמה ועד יומיים לפני התחרות – יקבל החזר / זיכוי של 50% מהתשלום.
• ביטול מתחת ליומיים לפני התחרות ללא זיכוי
מתחרה רשאי להגיש בקשה חריגה להחזר תשלום (מוות במשפחה, מילואים בצו 8 וכד’). המקרה ייבדק ויאושרו חריגות ע”י מנכ”ל קה”ל.

חוק הספורט

ע”פ חוק הספורט, לא יפעל אדם במסגרת ק.ה.ל טיסנאות אלא אם נבדק תחילה ע”י רופא ונמצא כשיר לעסוק בספורט הטיסנאות.
הנהלת ק.ה.ל טיסנאות החליטה כי ע”פ החוק, לא ישותף אדם בתחרות אלא אם ימציא אישור רופא על כשירותו לעסוק בספורט הטיסנאות.
הצגת טופס כשירות רפואית כשהוא חתום ע”י רופא והורי חניך קטין בפני רכז הסניף ובפני מנהל תחרות או אירוע הינו תנאי להשתתפות בפעילות העמותה.
ע”פ החוק ובהתאם להוראות הנהלת ק.ה.ל נאסר על רכזי הסניפי ומארגני פעילות לאפשר השתתפות בפעילות של מי שלא המציא טופס כנ”ל חתום ע”י רופא והורים במקרים של קטינים.

עדכון אחרון: 4.6.2019