דירוגים מצטברים וגביעים נודדים

דירוגים מצטברים וגביעים נודדים

דירוגים מצטברים וגביעים נודדים

דירוג הסניף המצטיין שיטת הניקוד בתחרויות ארציות

1. כל מתחרה המדורג בחצי העליון של טבלת תחרות, בדירוגים המזכים בניקוד סניפי, מזכה את סניפו בנקודות כאשר המתחרה הראשון מקבל 1.0 נקודה, המתחרה בחצי הטבלה מקבל 0.5 נקודה וכל חצי הטבלה העליון מתחלק בנקודות לפי סדר יורד מ- 1.0 ל- 0.5 בהתאמה למיקומו בטבלה.

2. כאשר קיים דירוג צוותים, כל צוות המדורג בחצי הטבלה העליון מזכה את סניפו בנקודות לפי המפתח המפורט בסעיף 1 מוכפל ב- 3.

דירוג טיסנאי השנה במחלקות הבינלאומיות

1. טיסנאי השנה יהיה זה שהשיג את מרב הנקודות בסיכום תוצאותיו באחוזים מתוצאת הזוכה בתחרות, בכל התחרויות שנערכו באותה שנה במחלקות הטיסנים הבינלאומיות למעט התחרות שבה השיג את התוצאה הנמוכה ביותר.

2. תחרויות גמר לא יחשבו במניין התחרויות לצורך דירוג טיסנאי השנה.

3. היעדרות מתחרות תחשב כאפס נקודות.

4. שנת התחרויות תכלול את כל התחרויות המופיעות בלוח התחרויות השנתי.

5. דרוג טיסנאי השנה יקבע על פי דירוגי התחרויות בסיום שנת הפעילות ללא המתנה לתוצאות טיסות המשך שנדחו לשנת הפעילות הבאה.

6. במקרה של שיווין בדירוג טיסנאי השנה, ידורגו המתחרים במקום המשותף על פי סכום מיקומם בדירוגי התחרויות בסדר נקודות עולה, כלומר הזוכה יהיה המתחרה עם מספר הנקודות הנמוך ביותר.

לצורך זה הדירוג של מתחרה בתחרות שטרם הוכרעה יהיה ממוצע הדירוג של כל המתחרים המדורגים במשותף באותו מקום. לדוגמא: חמישה מתחרים במקום הראשון יזכו בדירוג 3 = 2/ (5+1). במידה וקיים עדיין שוויון בין המתחרים, יזכה המתחרה אשר דירוגו בתחרות הטובה ביותר גבוה יותר, במידה והשוויון עדיין קיים יקבע הזוכה על פי דירוגו בתחרות השנייה הטובה וכך הלאה (לדוגמא, מתחרה שזכה פעמיים במקום ראשון ידורג מעל מתחרה שדורג במקום הראשון רק פעם אחת). במידה והמתחרים זהים בדירוגם בכל, יחולק התואר ביניהם.

בחירת אלוף הטיסנים החופשיים

התואר התואר יוענק למתחרה בעל סכום תוצאות ה”אחוזונים” (לפי הנוסחה המפורטת בהמשך) הגבוה ביותר, בשתי מחלקות בינל”א באליפויות ישראל הנערכות במהלך שנה קלנדרית אחת (מה-1.1 עד ה-31.12), בדירוג האישי. המחלקות המשתתפות בדירוג הינן: F1ABCDQ.

נוסחת חישוב האחוזון בתחרות:

Image

⦁ count – מספר מתחרים בתחרות

⦁ rank – מיקום המתחרה

⦁ התוצאה מעוגלת ל 4 ספרות לאחר הנקודה

בחירת אלוף טיסני דאון הרדיו

התואר יוענק למתחרה אשר סכום תוצאותיו (באחוזים מהתוצאה המרבית האפשרית באותה מחלקה) הינו הגבוה ביותר בדירוג האישי, בשתי אליפויות ישראל במחלוקת הבינלאומיות F3B, J3F, J5F, K3F, F3F. במקרה של שיויון ידורגו המתחרים במקום המשותף על פי סכום מיקומם בדירוגי התחרויות בסדר נקודות עולה, כלומר הזוכה יהיה המתחרה עם מספר הנקודות הנמוך ביותר. במידה והמתחרים זהים בדירוגם בכל, יחולק התואר ביניהם.

הגביע יוענק כגביע נודד, הגביע יהיה על שם יהודה פניג’ל ז”ל שתרם רבות למחלקת הדאונים. 

גביעים נודדים

1. גביעים נודדים מוענקים באליפויות ישראל השונות ועבור דרוגים מצטברים כטיסנאי השנה במחלקות הבינלאומיות, הסניף המצטיין וכד’. באחריות הזוכה להחזיר את הגביע הנודד בו זכה למשרדי קלוב התעופה עד חודש לפני מועד ההענקה המחודשת, לשיפוץ ועדכון כתוביות שמות מחזיקי הגביע הקודמים. 

זוכה שאיבד גביע נודד ישלם לקלוב התעופה לישראל פיצוי בסך של 1,500 ש”ח.

זוכה בגביע נודד באליפות ישראל שלא החזיר את הגביע הנודד עד בוקר אליפות ישראל העוקבת באותה מחלקה לא יהיה רשאי להתחרות בה. 

2. הענקת גביעים לצמיתות: טיסנאי או סניף שזכו בגביע נודד שלוש פעמים יקבלו את הגביע לצמיתות וקלוב התעופה יוציא למחזור גביע נודד חדש.

תאריך המוצא הוא 1970 וחובת ההוכחה בזכייה והתיעוד חלה על המתחרה.

3. עם הענקת גביע לצמיתות “מתאפסות” התחרויות ויש לזכות בגביע 3 פעמים נוספות.

4. גביעים שהוענקו בטכס סיום תחרות למתחרה הלא נכון, עקב טעות חישוב, יוחזרו מידית למשרדי העמותה על מנת שיוענקו לזוכים במעמד התחרות הבאה.

עדכון אחרון: 6.6.2023