נוהל הגשת וניהול ערעורים

נוהל הגשת וניהול ערעורים

נוהל הגשת וניהול ערעורים

1. מטרה

1.1 קביעת נוהל למינוי בורר/ים ואופן ניהול הדיון על ידו/ידם בערעורים על החלטה של מודד זמן שופט או כל החלטה ספורטיבית אחרת, אשר פעיל קה”ל אינו מסכים עימה ומעוניין לבטלה או לשנותה, עקב פגיעתו ממנה.

1.2 קביעת נוהל למינוי בורר/ים ואופן ניהול הדיון על ידו/ידם בכל עניין משמעתי או מינהלי, שאינו עניין ספורטיבי.

2. עניינים ספורטיביים – השגה, ערעור ובקשת רשות ערעור

2.1 השגה

2.1.1 השגה לגבי כל בעל תפקיד בתחרות, סמכותו וכן לגבי חוקי התחרות, שטח התחרות וכיו”ב (“השגה”) יש להגיש להנהלת קה”ל או לבורר התחרות, לפי העניין, ללא כל דיחוי לאחר שנודע הדבר או פורסם ע”י קה”ל ובכל מקרה לפני תחילת התחרות או הסיבוב, לפי העניין.

2.1.2 השגה על חישוב תוצאות מתחרים המתפרסמות בפרסומי קה”ל תוגש למשרדי קה”ל לא יאוחר מ 10 ימים מיום פרסומן באתר האינטרנט של קה”ל.

2.1.3 החלטה בהשגה תינתן בהקדם האפשרי ע”י הנהלת קה”ל או בורר התחרות, לפי הענין.

2.1.4 ככלל, החלטה בהשגה הינה סופית, אך מי שנפגע ממנה רשאי להגיש בקשת רשות ערעור, שתידון ע”י יו”ר ועדת ספורט כמפורט להלן.

2.2 ערעור

2.2.1 ערעור על אירועים ספורטיביים במהלך תחרות (“ערעור”) יופנה, באתר התחרות, לבורר התחרות או לצוות בן שלושה בוררים במידה ומונה (“צוות בוררים”) וללא כל דיחוי לאחר קרות האירוע הספורטיבי עליו מוגש הערעור.

2.2.2 לא פנה המערער לבורר/צוות הבוררים במועד כאמור ידחה הערעור על הסף.

2.1.3 החלטה של צוות בוררים הינה סופית.

2.1.4 ערעור יוגש על גבי טופס בנוסח כמצורף כנספח א’.

2.1.5 במקרים דחופים שבהם לא ניתן להכריע בערעור לפני תום הסיבוב יתיר הבורר/צוות הבוררים למתחרה, על פי בקשתו, לבצע טיסה נוספת בכפוף לחוקת ה FAI בחר המתחרה לבצע טיסה נוספת כאמור לא יהיה רשאי לחזור בו מהגשת הערעור ותוצאתו תקבע בהתאם להכרעה בערעור.

2.3 בקשת רשות ערעור

2.3.1 ככלל החלטה בערעור או בהשגה הינן סופיות ואין עליהן ערעור, למעט במקרים בהם הוגשה בקשה לקבלת רשות לערער ע”י מי שנפגע מההחלטה בערעור והתקיימו התנאים המפורטים להלן (“בקשת רשות ערעור”).

2.3.2 לא ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על החלטה של צוות בוררים.

2.3.3 יו”ר ועדת ספורט, או מי שמונה על ידו, יהיה רשאי, במקרים חריגים, לתת רשות ערעור על החלטה של בורר דן יחיד בערעור, באם הוא סבור שנתגלתה בהחלטה טעות מהותית ביישום חוקת הטיסנאות הספורטיבית או ביישום נוהלי קה”ל אשר הביאה לקיפוח מהותי של מבקש רשות הערעור.

2.3.4 בקשת רשות ערעור תוגש ללא דיחוי אך בכל מקרה לא יאוחר מ-10 ימים ממתן ההחלטה בערעור.

2.3.5 בקשת רשות ערעור תוגש בכתב לועדת ספורט באמצעות הנהלת קה”ל, תכלול באופן תמציתי את כל טענות מבקש רשות הערעור ואת כל המסמכים הנדרשים לבקשת רשות הערעור. כללה בקשת רשות הערעור טענות מבישות או מעליבות או כאלה שאינן נדרשות לדיון, יהיה יו”ר ועדת ספורט רשאי לפי שיקול דעתו להורות למבקש לתקן את כתב בקשת רשות הערעור, כתנאי לטיפול בה.

2.3.6 תנאי להגשת בקשת רשות ערעור, הוא שהמבקש ישלם דמי טיפול בסך ₪350 (בוגרים) או ₪175 (נוער וחיילים) לקה”ל בתוך המועד להגשתם. בקשת רשות ערעור שלא תלווה בדמי הטיפול כאמור לא תטופל ותוחזר למגיש. דמי הטיפול יוחזרו למערער רק במידה ובקשת רשות הערעור והערעור על פיה יתקבלו.

2.3.7 יו”ר ועדת ספורט או מי שמונה על ידו ידון בבקשת רשות הערעור בדרך הנראית לו צודקת, ובכלל זה הוא רשאי לדרוש ממבקש רשות הערעור להשלים את בקשת רשות הערעור. יו”ר ועדת ספורט אינו מחוייב בהליכי שמיעת הבוררות כאמור בסעיף 5 להלן.

2.3.8 החליט יו”ר ועדת ספורט או מי שמונה על ידו, כי התמלאו כל התנאים דלעיל ומצא כי יש מקום לתת רשות לערער, ימנה צוות בן שלושה בוררים אשר ידון בערעור. החלטת יו”ר ועדת ספורט או מי שמונה על ידו הדוחה בקשת רשות ערעור תנומק בתמצית והינה סופית.

2.3.9 דבר הגשת בקשת רשות ערעור והחלטת יו”ר ועדת ספורט על מתן רשות ערעור יפורסמו באתר האינטרנט של קה”ל. הדיון בערעור לאחר שנתקבלה רשות לערער, יחל לא לפני שחלפו 10 ימים ממועד הפרסום כאמור. במקרים בהם נדרשת הכרעה דחופה בערעור לאחר שניתנה רשות לערער, יהיה רשאי יו”ר ועדת ספורט לקצר מועד זה וכן להורות למערער לידע באופן מיידי את מי שעשוי, לדעת יו”ר ועדת ספורט, להיפגע מההחלטה בערעור.

2.3.10 נדחה ערעור באתר התחרות וביקש המתחרה להגיש בקשת רשות ערעור יתיר הבורר למתחרה, על פי בקשתו, ובמידה וטרם ביצע כבר טיסה נוספת, לבצע טיסה נוספת (בכפוף לחוקת הFAI). בחר המתחרה לבצע טיסה נוספת כאמור לא יהיה רשאי לחזור בו מהגשת בקשת רשות הערעור ותוצאתו תקבע בהתאם להכרעה בה.

3. נוהל מינוי בורר או צוות בוררים

3.1 דיון בערעור יוגש לבורר התחרות או לצוות בוררים.

3.2 אם התקבלה בקשת רשות ערעור, כמפורט לעיל, ימונה צוות בוררים.

3.3 יו”ר ועדת ספורט רשאי להאציל סמכותו זו לחבר ועדת ספורט שישמש כרכז ערעורים. בכל מקום בנוהל זה כאשר מצוין “יו”ר ועדת ספורט” הכוונה גם ל”רכז העירעורים”. מינויו של אדם כ”רכז עירעורים” אינה מונעת ממנו מלכהן כבורר בעצמו וכן יו”ר ועדת ספורט או יו”ר קה”ל – טיסנאות אינו מנוע מלכהן כבורר בערעור.

4. מי מוסמך לשמש כבורר

4.1 ליו”ר ועדת הספורט או למי שמונה על ידו, נתונה הסמכות למנות כל אדם כבורר או כחבר בצוות בוררים. בעת מינוי אדם לבורר יש להתחשב (כהמלצה) בגורמים הבאים:

 · יכולת הפעלת שיקול דעת עצמאית.

· הכרתו של הבורר את החומר (כגון ידיעת החוקה, הכרת תחום הטיסנאות וכו’…).

· היותו של הבורר פעיל / חבר בקלוב התעופה בהווה או בעבר.

· היותו של הבורר בגיר ובוגר.

· היותו של הבורר מתחרה/שופט/מדדזמן/ניהל בלפחות חמש תחרויות במצטבר באותה מחלקה.

4.2 אלה לא ישמשו כבורר בערעור או בבקשת רשות ערעור:

·מי שהתחרה באותה מחלקה שלגביה הוגש הערעור, באותו סבב תחרויות, לא ישמש כבורר או כחבר בצוות בוררים בערעור.

· מי שתלוי בצדדים המעורבים או בעניין הנדון (כגון חברות באותו סניף).

· מי שהיה מעורב בקבלת ההחלטה עליה מערערים.

5. אופן קיום הדיון בערעור ספורטיבי

5.1 בעת קיום דיון ע”י בורר דן יחיד יהיה הוא האחראי על אופן ניהול ההליך. במקרה של קיום דיון ע”י צוות בוררים יבחרו חברי הצוות יו”ר מביניהם והוא יהיה האחראי על אופן ניהול ההליך.

5.2 צוות בוררים ינהל דיון לשמיעת טענות וקבלת החלטה משותפת. מותרת דעת מיעוט ודעת רוב, ובמקרה כזה יש לציין דעת המיעוט בהחלטה. עובדות האירוע ונימוקי ההחלטה של בורר או צוות בוררים באתר התחרות תנומק ככל הניתן בכתב במהלכה או מיד לאחריה ע”ג הטופס נספח א’ לנוהל זה.

5.3 על הבורר / צוות הבוררים באתר התחרות לאפשר למערער להביא את טיעוניו באופן סביר. ברשות הבורר/יו”ר צוות הבוררים ועל פי שיקול דעתם הבלעדי בהתאם לנושא הדיון תינתן אפשרות במקרה הצורך להביא עדים, עדויות, מתן תשובות על טענות נגדיות.

5.4 דיון של צוות בוררים לאחר שניתנה רשות ערעור ע”י יו”ר ועדת ספורט יכול שיתנהל באמצעות דיון במועד מסויים אשר בו ישמעו כל הטענות ובסיומו תתקבל הכרעה ולחילופין יכול שיתנהל ע”י “חקירה” של הבורר/צוות הבוררים וקיום שיחות עם אנשים ואיסוף חומר ובדיקתו ובסיום ההליך תתקבל הכרעתו.

5.5 מי שעשוי להיפגע מההחלטה בערעור או בערעור חוזר לאחר שנתקבלה רשות לערער יודיע ללא דיחוי על כוונתו להתנגד לערעור או לערעור החוזר. על הבורר / צוות הבוררים לאפשר לפעיל קה”ל שעשוי להיפגע מההחלטה בערעור או בערעור החוזר לאחר שנתקבלה רשות לערער לטעון את דבריו בין בכתב ובין בעל פה. ברשות הבורר/יו”ר צוות הבוררים ועל פי שיקול דעתם תינתן אפשרות במקרה הצורך להביא עדים, עדויות, מתן תשובות על טענות נגדיות.

5.6 המערער והנפגע מהחלטה בדיון בהשגה, ערעור ובבקשת רשות ערעור ייצגו את עצמם באופן אישי בדיון או באמצעות חבר קרוב. לא יותר לטעון בדיון באמצעות עורך דין.

6. קבלת החלטה ופרסום

6.1 החלטת בורר /צוות בוררים באתר התחרות תתקבל במהלך התחרות.

6.2 החלטת בורר /צוות בוררים בערעור לאחר שניתנה רשות לערער תעשה מתוך שאיפה ליתן החלטה מוקדם ככל האפשר אך מומלץ לא יאוחר משבועיים מיום קבלת הערעור לידיהם. במצב בו משך הזמן עולה על שבועיים רשאי יו”ר ועדת ספורט להאריך המועד או למנות בורר אחר / צוות בוררים אחר תחתם.

6.3 ההכרעה בערעור ספורטיבי תתקבל בהתאם לנהלי קה”ל וחוקת הטיסנאות הספורטיבית של ה FAI בחלקיה הרלבנטיים ובהתאם לנוסחם התקף במועד האירוע עליו מערערים.

6.4 החלטה של צוות בוררים תתקבל ברוב קולות.

6.5 החלטת בורר/צוות בוררים תיהיה כתובה ומנומקת.

6.6 החלטה בערעור לאחר מתן רשות ערעור תועבר ליו”ר ועדת ספורט או לרכז ערעורים וזה יעביר את תמציתה בצירוף ההחלטה עצמה למערער ולמי שהדבר נוגע אליו ישירות.

6.7 החלטות בעניין ערעורים יפורסמו בפרסומים הרשמיים באתר האינטרנט של קה”ל. במקרים מסויימים (בהתאם להחלטת יו”ר ועדת ספורט) ניתן לפרסם תמצית ההחלטות בלבד.

7. כוחה המחייב של החלטה

7.1 החלטתו של בורר דן יחיד הינה החלטה מכרעת ומחייבת מרגע קבלתה אך נתונה לשינוי במצב בו הוגשה בקשת רשות ערעור.

7.2 החלטה הדוחה בקשת רשות ערעור או החלטה של צוות בוררים, הינן מחייבות וחלוטות מרגע קבלתן, ואין עליהן ערעור.

7.3 החלטות בורר או צוות בוררים לא ישמשו כתקדים מחייב וכל מקרה יבחן לגופו. עם זאת כוחן יפה כהנחיות לשם קביעת החלטות בעתיד.

8. עניינים משמעתיים ומנהליים

8.1 עניינים משמעתיים או מנהליים הקשורים בפעיל קה”ל ידונו בפני צוות בוררים שימונה ע”י יו”ר הועד המנהל של קה”ל, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 4 לעיל.

8.2 צוות הבוררים יבחר מבין חברי הצוות יו”ר והוא יהיה האחראי על אופן ניהול ההליך.

8.3 צוות בוררים ינהל דיון לשמיעת טענות וקבלת החלטה משותפת. מותרת דעת מיעוט ודעת רוב, ובמקרה כזה יש לציין דעת המיעוט בהחלטה.

8.4 על צוות הבוררים לאפשר למערער להביא את טיעוניו באופן סביר. ברשות הבורר/יו”ר צוות הבוררים ועל פי שיקול דעתם בהתאם לנושא הדיון תינתן אפשרות במקרה הצורך להביא עדים, עדויות, מתן תשובות על טענות נגדיות.

8.5 דיון של צוות בוררים יכול שיתנהל באמצעות דיון במועד מסויים אשר בו ישמעו כל הטענות ובסיומו תתקבל הכרעה ולחילופין יכול שיתנהל ע”י “חקירה” של צוות הבוררים וקיום שיחות עם אנשים ואיסוף חומר ובדיקתו ובסיום ההליך תתקבל הכרעתו.

8.6 ככלל הדיון יהיה בדלתיים סגורות אלא אם החליט צוות הבוררים אחרת.

8.7 בדיון בבוררות בעניין משמעתי או מנהלי פעיל קה”ל ייצג עצמו באופן אישי או באמצעות חבר קרוב או באמצעות קרוב משפחה. את קה”ל ייצג בדיון מנכ”ל קה”ל או מי שימונה על ידו.

8.8 ההכרעה בערעור משמעתי או מנהלי תתקבל בהתאם לנוהלי קה”ל הרלבנטיים.

8.9 החלטה של צוות בוררים תתקבל ברוב קולות תהיה כתובה ומנומקת, ותועבר ע”י מנכ”ל קה”ל לפעיל קה”ל הרלבנטי.

8.10 תמצית החלטה בעניין משמעתי או מנהלי יפורסם בפרסומים הרשמיים של קה”ל בלא פרטים מזהים ביחס לפעיל קה”ל אלא עם יו”ר קה”ל החליט אחרת לאחר ששמע את עמדתו של הפעיל.

8.11 החלטה של צוות בוררים בעניין מנהלי או משמעתי ניתנת לערעור אך ורק בפני מוסד שיפוט עליון של “איל”ת – התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי” או כל מוסד שיפוט עליון אחר עליו יורה הועד המנהל של קה”ל מעת לעת.

9. ביטול

“נוהל ניהול ערעורים” ו”נוהל קיום ערעורים” – בטלים.

נספח א’ טופס

ערעור ספורטיבי והחלטה בערעור ספורטיבי

תחרות: ______________ סיבוב: ______________ תאריך: ______________

שם הבורר/ים:

עובדות האירוע ( בתמצית):

חתימת המתחרה:

החלטה ונימוקים (בתמצית):

חתימת הבורר/ים:

 

עדכון אחרון: 1.2.2018