חוקת תחרויות P-30, E-36

חוקת תחרויות P-30, E-36

חוקת תחרויות P-30, E-36

חוקת תחרויות טיסני מנוע גומי למתחילים 30-P 

חוקי מחלקת 30-P הרשומים מטה מיושמים בשילוב עם החלקים הרלוונטיים מחוקת הטיסנאות הספורטיבית, חטיבות 4B ו- 4C. 

1. הגדרה 

טיסן הממונע ע”י מנוע מתיח בו העילוי נוצר ע”י הכוחות האווירודינמיים הפועלים על משטחים קבועים, מלבד שינוי בעקמומיות הפרופיל או בזווית ההתקפה. 

 2. תכונות

אורך מירבי גוף ומוטת כנף 76.2 ס”מ. 

משקל טיסן מינימאלי ללא מנוע 40 גר’. 

משקל מנוע משומן מירבי 10 גר’. 

מדחף הטיסן מסחרי, מפלסטיק, לא מתקפל, בגודל עד 5.23 ס”מ. 

3. מספר טיסות

מתחרה זכאי לחמש טיסות רשמיות שמתוכן יילקחו 3 הטיסות הטובות לקביעת הדרוג. 

4. משך התחרות

א. כל הטיסות הרשמיות חייבות להתבצע בתוך פרק זמן של 3 שעות רצופות.

5. הגדרת טיסה רשמית

כל טיסה. 

6. חזרה על ניסיון טיסה (טיסה חוזרת)

מותר לחזור על טיסה רשמית, כאשר הטיסן מתנגש בטיסן אחר בעת טיסה. במקרה שהטיסן ממשיך בטיסתו באורח תקין, רשאי המתחרה לדרוש שהטיסה תתקבל כטיסה רשמית, גם אם הדרישה נעשית בסיום הטיסה. 

הטיסה החוזרת במידה שאושרה, תבוצע לפני הטיסה הבאה של המתחרה. התוצאה שהושגה בטיסה החוזרת תחליף ותבטל את התוצאה הקודמת באותה טיסה רשמית. 

7. הגדרת טיסה פסולה

כאשר חלק של הטיסן ניתק ממנו במהלך השיגור או במהלך הטיסה. 

8. מספר הטיסנים 

אין הגבלה על מספר הטיסנים אשר מתחרה רשאי להטיס. 

בתחרות טיסני מנוע גומי 30-P טיסן יוטס ע”י מתחרה אחד בלבד במהלך כל התחרות. 

9. משך הטיסות 

זמן הטיסה המרבי שיימדד לכל טיסה רשמית יהיה שתי דקות. 

10. דירוג

א. סכום התוצאות שלוש הטיסות הטובות למתחרה נלקחות לקביעת הדרוג הסופי. 

ב. במקרה של שיוויון בתוצאות, יערכו טיסות המשך, לקביעת המנצח, מיד לאחר סיום משך התחרות הרשמי או במהלך אחת התחרויות הבאות. משך זמן הטיסה יקבע על ידי מנהל התחרות, בהתאם לתנאי מזג אויר, הראות והשטח. התוצאות בטיסות ההמשך יקבעו אך ורק את דירוג המתחרים (ולא יתווספו לתוצאה שהושגה בשלוש הטיסות הרשמיות).

11. מדידת זמן 

זמן הטיסה יחשב מרגע שיגור הטיסן ועד לסיום הטיסה. 

12. שיגור 

א. ההזנקה ידנית כשהמתחרה על הקרקע (מותרות קפיצות).

ב. על כל מתחרה למתוח את מנועו ולשגר בעצמו את הטיסן.

ג. הטיסן חייב להיות משוגר בטווח של בערך 5 מטרים ממרכז המדידה.

13. חוק בונה הטיסן 

בתחרויות טיסני מנוע גומי 30-P על המתחרה להיות בונה הטיסן.

תאריך עדכון אחרון: 12/03/20

חוקת תחרויות טיסני מנוע חשמלי E-36 (מחלקת F1S)

 
חוקי מחלקת 36-E הרשומים מטה מיושמים בשילוב החוקה הבינל”א וחוקת הטיסנאות הספורטיבית עם התאמות למבנה התחרויות הרלוונטי למחלקה בארץ. 
  

1. הגדרה  

טיסן דאון המונע בעזרת מנוע/ים חשמלי/ים בו העילוי נוצר כתוצאה מכוחות אווירודינמיים הפועלים על משטחים הנשארים קבועים במהלך הטיסה – מותרת פעולת צינוח הטיסן. 
אסור שימוש בגיר המשנה את המהירות בין סיבוב המנוע לסיבוב המדחף. 

2. מאפיינים   

סוללות מותרות בשימוש: ניקל קדמיום (NiCad), ניקל מטאל (NiMH), ליתיום ( Li). 
מותר השימוש בשני תאי ליתיום או עד שישה תאי ניקל בסוללה. 
במקרה ונעשה שימוש במארז סוללות ליתיום, עליו להיות ארוז בכיסוי המקורי של היצרן, עם מעטפת מסביב לכל תא. במידה ומארז סוללות הליתיום מכיל יותר מתא ליתיום אחד, עליו להיות מצויד בבלנסר. 
אם מארז הסוללות ממוקם מחוץ לגוף הטיסן, עליו להיות מאובטח בצורה שתמנע את נפילתו.
הטיסן יהיה מצויד במנגנון אבטחה שימנע הפעלה לא מכוונת של המנוע, לאחר שסיים את פעולתו. 

חוק B.1.3 מחלק–4b “חוק בונה הטיסן” לא חל במחלקה זו. 

 
זמן עבודה מקסימלי של המנוע 10 שניות בטיסה רגילה (שאינה טיסת המשך–FLYOFF) משקל מינימלי של הטיסן 120 גרם  
מוטת כנף מקסימלית 44.91 ס “מ 36 (אינצ’ים) 
מס’ טיסנים מקסימלי המותר להטסה בתחרות על ידי מתחרה יחיד- 3.  
טיסן יוטס ע”י מתחרה אחד בלבד במהלך כל התחרות.   

3. מס’ הטיסות 

כל מתחרה זכאי לחמש טיסות רשמיות שמתוכן יבחרו 3 הטיסות הטובות ביותר לקביעת הדירוג. 

4. הגדרת טיסה רשמית 

כל טיסה.   

5. הגדרת ‘טיסה פסולה’

טיסה תוגדר כפסולה כאשר הטיסן משוגר ואחד מהבאים קורה: 

א. זמן פעולת המנוע עולה על הזמן שהוגדר בסעיפים 2.S.3 או 8.S.3  
ב. כאשר חלק של הטיסן ניתק ממקומו במהלך השיגור או הטיסה.  

6. הגדרת טיסה חוזרת 

המתחרה רשאי לבצע טיסה חוזרת במידה וטיסן מתנגש בטיסן אחר במהלך הטיסה או במידה והטיסן מתנגש באדם אחר שאינו המתחרה עצמו, במהלך השיגור. באם הטיסן ממשיך בטיסה, המתחרה רשאי לדרוש כי הטיסה תחשב כטיסה רשמית, אפילו אם הדרישה באה בסיום הטיסה. 
הטיסה החוזרת במידה שאושרה, תבוצע לפני הטיסה הבאה של המתחרה. התוצאה שהושגה בטיסה החוזרת תחליף ותבטל את התוצאה הקודמת באותה טיסה רשמית.   

7. הגדרת משך טיסה רשמית (‘מקסימום’)

זמן הטיסה הרשמי המקסימלי הינו שתי דקות.   

8. טיסות הכרעה – טיסות המשך – “Flyoff”  

א. סכום התוצאות שלוש הטיסות הטובות למתחרה נלקחות לקביעת הדרוג הסופי. 
ב. במקרה של שיוויון בתוצאות, יערכו טיסות המשך, לקביעת המנצח , מיד לאחר סיום משך התחרות הרשמי.
ג. תוצאות בטיסות ההמשך יקבעו אך ורק את דרוג המתחרים (ולא יתווספו לתוצאה שהושגה בשלוש הטיסות הרשמיות).
ד. זמן עבודת המנוע בטיסת הכרעה לא יעלה על חמש שניות (בכל טיסות ההכרעה). זמן הטיסה המקסימלי בטיסת ההכרעה הראשונה יהיה שתי דקות ולאחר מכן יעלה זמן זה בדקה נוספת עבור כל טיסת הכרעה עוקבת, שתידרש. 
ה. מנהל התחרות יכריז על זמן עבודה בן עשר דקות אשר במהלכו על כל מתחרי הפלייאוף לשגר את טיסניהם. המתחרים זכאים לטיסה חוזרת, במקרה של ‘טיסה חוזרת’ כמוגדר בסעיף 6.S.3 ובלבד שהטיסה החוזרת תבוצע במהלך אותן עשר הדקות שהוכרזו. 
חלוקת המתחרים לאורך קו המרכזים תקבע בהגרלה לפני כל סיבוב של טיסות ההמשך. 
ו. במקרה בו שוררים תנאים מטאורולוגיים חריגים או בעיות בהחזרת הטיסנים, רשאי/ם הבורר/ים לשנות את הזמן הטיסה המקסימלי בסיבוב ו/או את זמן פעולת המנוע המקסימלי, לזמן שונה מזה המוגדר בסעיף 8.S.3 תת סעיף ד’.

9. מדידת הזמן 

א. להנחיות כלליות למודדי הזמן ראה סעיף 4b, para ,B13 (סעיף f1.2 Timing בעדכון החוקה האחרון). ב. מדידת הזמן מוגבלת למשך הזמן המתואר בסעיפים 7.S.3 ו – .3.8.S זמן הטיסה נמדד מרגע שחרור הטיסן ועד לעצירתו המוחלטת של הטיסן. 
ג. זמן עבודת המנוע צריך להימדד במהלך הטיסה או בצורה סטטית לפני הטיסה בעזרת שעון עצר דיגיטלי בעל דיוק של מאיות השנייה (100/1 השנייה) זמן העבודה של המנוע יעוגל כלפי מטה לעשירית השנייה הקרובה (10/1 השנייה). המתחרה רשאי להחליף את הסוללה בטיסן לאחר ביצוע בדיקת זמן עבודת המנוע ולפני ביצוע הטיסה הרשמית.

10. מספר העוזרים המותר  

כל מתחרה זכאי לעוזר אחד במרכז מדידת הזמן. 

11. שיגור הטיסן 

א. שיגור הטיסן מתבצע מהיד כאשר המתחרה עומד על הקרקע (קפיצה מותרת). 
ב. על המתחרה להניע, לתפעל את המנוע/ים ולשגר את הטיסן בעצמו. 
ג. על המתחרה לשגר את טיסנו ברדיוס של חמישה מטר (בקירוב) ממרכז המדידה.
 
 

תאריך עדכון אחרון: 01.02.18