חוקת גלשונים וגלשוני קלע

חוקת גלשונים וגלשוני קלע

חוקת גלשונים וגלשוני קלע

חוקת תחרויות גלשונים

1. הגדרה

טיסן שאינו מצויד באמצעי הנעה ואשר העילוי בו נוצר ע”י הכוח האווירודינמי הפועל על משטחים הנשארים קבועים (אינם מסתובבים ואינם משטחים על עיקרון האורניטופטר. שינויי גיאומטריה מותרים). 

2. תכונות טיסני גלשון 

המגבלות הכלליות לטיסנים, אין מגבלות מיוחדות. 

3. מספר טיסות 

 כל מתחרה זכאי לחמש טיסות רשמיות, אשר מתוכן יילקחו שלוש הטיסות הטובות לקביעת הדרוג. 

4. משך התחרות 

א. כל הטיסות הרשמיות חייבות להתבצע בתוך פרק זמן של 3 שעות רצופות. 

ב. טיסות המשך יבוצעו כסיבובים בני 5 דקות כ”א, עם הפסקות של 10 דקות ביניהם. 

 

5. הגדרת טיסה רשמית 

א. כל טיסה. 

ב. מותר לחזור על טיסה רשמית, כאשר הטיסן מתנגש בטיסן אחר בעת טיסה, במקרה שהטיסן ממשיך בטיסתו באורח תקין רשאי המתחרה לדרוש שהטיסה תתקבל כטיסה רשמית, גם אם הדרישה נעשית בסיום הטיסה. הטיסה החוזרת במידה ואושרה, תבוצע לפני הטיסה הבאה של המתחרה. התוצאה שהושגה בטיסה החוזרת תחליף ותבטל את התוצאה הקודמת באותה טיסה רשמית. 

6. הגדרת טיסה פסולה 

כאשר חלק של הטיסן ניתק ממנו במהלך ההזנקה או מהלך הטיסה. 

7. מספר הטיסנים 

אין הגבלה על מספר הטיסנים אשר מתחרה רשאי להטיס בתחרות גלשונים.
טיסן יוטס ע”י מתחרה אחד בלבד, במהלך כל התחרות. 

8. דירוג 

א. סכום תוצאות שלוש הטיסות הטובות של כל מתחרה נלקחות לקביעת הדירוג הסופי. 

ב. במקרה של שוויון בתוצאות, יערכו טיסות המשך לקביעת המנצח, מיד לאחר סיום משך התחרות הרשמי. התוצאות בטיסות ההמשך יקבעו אך ורק את דרוג המתחרים. (ולא יתווספו לתוצאה שהושגה בשלוש הטיסות הרשמיות). 

9. מדידת זמן 

מדידת זמן הטיסה (כולל בטיסות המשך) מוגבלת לזמן מרבי של 60 שניות. זמן הטיסה יחשב הזמן מרגע ההזנקה ועד לסיום הטיסה. 

10. הזנקה 

א. ההזנקה תעשה באמצעות היד, כאשר הטיסנאי נמצא על הקרקע (קפיצה מותרת). 

ב. ההזנקה תעשה ע”י המתחרה. 

11. חוק בונה הטיסן 

בתחרות גלשונים על המתחרה להיות בונה הטיסן.

חוקת תחרויות גלשוני קלע 

1. הגדרה 

טיסן שאינו מצויד באמצעי הנעה ואשר העילוי בו נוצר ע”י הכוח האווירודינמי הפועל על משטחים הנשארים קבועים (אינם מסתובבים ואינם משטחים על עיקרון האורניטופטר. שינויי גיאומטריה מותרים).   

2. תכונות טיסני גלשון קלע 

א. כנף הגלשון תהא קשיחה. בפרט אסורות כנפיים מתקפלות ושינוי זוויות הכיוון אשר אינו נובע מגמישות המבנה. 

ב. משקל טיסן מרבי – 40 גרם. 

ג. רדיוס החרטום המזערי יהיה 5.6 מ”מ בכיוון אחד לפחות ו- 5.2 מ”מ לפחות, בכל יתר הכיוונים (במקרה של גוף מלבני) (סעיף 6.3 בנהלי בטיחות בהטסת טיסנים). 

3. שיגור 

השיגור יבוצע באמצעות הקלע המתואר בסעיף 3 ג’. 

א. במהלך השיגור על המתחרה להחזיק את הקלע ביד אחת ולשחרר את הטיסן מידו השנייה.

ב. השיגור יעשה כאשר הטיסנאי נמצא על הקרקע (קפיצה מותרת). 

ג. הקלע יורכב ממוט שאורכו 15 ס”מ לכל היותר. רצועת הגומי משמשת לשיגור תחובר למוט באחד מקצותיו. חתך הגומי לא יעלה על 15 מ”מ מרובע. 

4. מספר טיסות 

 כל מתחרה זכאי לחמש טיסות רשמיות, אשר מתוכן יילקחו שלוש הטיסות הטובות לקביעת הדרוג.

5. הגדרת טיסה רשמית 

א. כל טיסה.  

ב. מותר לחזור על טיסה רשמית, כאשר הטיסן מתנגש בטיסן אחר בעת טיסה, במקרה שהטיסן ממשיך בטיסתו באורח תקין רשאי המתחרה לדרוש שהטיסה תתקבל כטיסה רשמית, גם אם הדרישה נעשית בסיום הטיסה, הטיסה החוזרת במידה ואושרה, תבוצע לפני הטיסה הבאה של המתחרה. התוצאה שהושגה בטיסה החוזרת תחליף ותבטל את התוצאה הקודמת באותה טיסה רשמית. 

6. הגדרת טיסה פסולה 

כאשר חלק של הטיסן ניתק ממנו במהלך ההזנקה או מהלך הטיסה.  

7. מספר הטיסנים 

 אין הגבלה על מספר הטיסנים אשר מתחרה רשאי להטיס בתחרות גלשונים טיסן יוטס ע”י מתחרה אחד בלבד, במהלך כל התחרות. 

8. דירוג 

א. סכום תוצאות שלוש הטיסות הטובות של כל מתחרה נלקחות לקביעת הדירוג הסופי. 

ב. במקרה של שוויון בתוצאות, יערכו טיסות המשך לקביעת המנצח, מיד לאחר סיום משך התחרות הרשמי. התוצאות בטיסות ההמשך יקבעו אך ורק את דרוג המתחרים (ולא יתווספו לתוצאה שהושגה בשלוש הטיסות הרשמיות). 

9. מדידת זמן 

מדידת זמן הטיסה ( כולל בטיסות המשך) מוגבלת לזמן מרבי של 60 שניות. זמן הטיסה יחשב הזמן מרגע ההזנקה ועד לסיום הטיסה. 

10. בטיחות 

א. יש להישמע להוראות מנהל התחרות. 

ב. אין לכוון את הטיסן והקלע כלפי אנשים. 

ג. יש לשחרר את הטיסן רק כאשר אזור השיגור פנוי מאנשים. 

ד. מרכזי גלשוני הקלע ימוקמו בקצה קו המרכזים. 

11. חוק בונה הטיסן 

בתחרות גלשונים על המתחרה להיות בונה הטיסן. 

12. תחרות גלשוני הקלע תהיה חלק מתחרויות הגלשונים (דרוג נוסף ביום התחרות).

תאריך עדכון אחרון: 29/10/14