חוקת דאוני שהיה חשמליים F5J ומתחילים

חוקת דאוני שהיה חשמליים F5J ומתחילים

חוקת דאוני שהיה חשמליים F5J ומתחילים

5.5.10 חוקת מחלקת דאוני רדיו בינלאומי ומתחילים עם מנוע ומד גובה / מגביל זמן מנוע – F5J    

המטרה: ליצור תחרות אדם מול אדם למתחרים המטיסים טיסני דאון רדיו שהייה חשמלי. ללא מגבלות מנוע או פרופלור. בתחרות מוטסים מספר סיבובים בהם המתחרים מחולקים לקבוצות עבודה. התוצאות בכל קבוצה מקבלות משמעות יחסית ע”מ למנוע יתרון של מתחרה שהטיס בזמן ותנאים נוחים יותר . 

5.5.10.1 חוקים כלליים 

5.5.10.1.1 הגדרת טיסן דאון נהוג רדיו  

טיסן המצויד במנוע חשמלי כמתקן שיגור וכוחות העילוי בו נוצרים על משטחים קבועים (למעט משטחי ההיגוי). טיסנים בעלי גיאומטריה משתנה או שטח משתנה חייבים לעמוד במפרט גם כאשר הם בפריסה מקסימלית ומינימלית. הטיסן חייב להיות בשליטת המתחרה על הקרקע בעזרת שלט רחוק. כל שינוי בגיאומטריה חייב להתבצע במרחק וע”י השלט.    

יחידת הכוח (סוללה) חייבת להימצא בתוך הטיסן במהלך כל הטיסה, כל חיבור ליחידת כח חיצונית, באוויר או על הקרקע אסור בהחלט. טעינה באמצעות אנרגיה סולארית בזמן הטיסה אסורה בהחלט.  

5.5.10.1.2 בניית טיסנים 

פסקה 13.3.1 מחלק B4 (בונה הטיסן) לא חל במחלקה זו. 

 

5.5.10.1.3 תכונות דאון רדיו שהייה עם מנוע חשמלי ומד-גובה / מגביל זמן פעולת מנוע    

א.1 תכונות כלליות למחלקה בינלאומית:

 

שטח משטחים מכסימלי      150 דצימטר רבוע . 

משקל מקסימלי                   5 ק”ג . 

מוטת כנף מרבית                  4 מטר. 

עומס משטחים                    בין ל 12 75 גרם/דצימטר רבוע. 

סוג בטריה                           כל סוג בטריה. 

סוג מנוע                              כל סוג מנוע. 


 א.2 תכונות כלליות למחלקת מתחילים:  

 מוטת כנף מרבית : 260 ס”מ  

 מנוע חשמלי מסוג אאוטרנר שקוטרו לא יעלה על 35 מ”מ ואורך המגנטים אינו יעלה על 18 מ”מ.  

גודל פרופלור לא יעלה על 8 11x.  

מספר התאים מוגבל ל 3 – תאי ליפו.  

ב. על מערכת הרדיו להיות בעלת יכולת פעולה בו זמנית עם מערכות אחרות בהפרשים של 20 קילוהרץ. במידה והמערכת לא עומדת בהפרשים אלו על המתחרה לציין את הפרש התדרים הנחוץ (מקסימום 50 קה”צ).  

ג. כל מתקן המשדר מידע מהטיסן למתחרה – אסור.  

אסור השימוש בכל אמצעי טלקומוניקציה (כולל רדיו וטלפונים) על ידי מתחרים, עוזרים או מנהלי נבחרות בשטח התחרות. 

ד. מקלט “ספקטרום מרוח” אשר משדר מידע חזרה אל משדר המופעל ע”י המטיס לא יחשב כ”אמצעי טלקומוניקציה מהטיסן אל המטיס על הקרקע”, כאשר המידע המשודר מיועד להפעלה בטוחה של הטיסן, לדוגמה: עוצמת השידור ומתח סוללת המקלט.  

ה. מותר לכל מתחרה להשתמש ב- 3 טיסנים בתחרות.  

ו. מותר למתחרה לשלב חלקים מ- 3 הטיסנים במהלך התחרות בתנאי שהטיסן שנוצר עומד במגבלות והחלקים נבדקו לפני תחילת התחרות.  

ז. למטרת יצירת אקראיות בהטסה בסיבובים השונים על כל מתחרה להגיש שני תדרי משדר שונים במרחק לפחות 20 קה”צ. המתחרה יכול להידרש להשתמש בכל אחד מהתדרים במהלך התחרות בתנאי שהדרישה נעשית לפחות 1/2 שעה לפני תחילת הסיבוב ובכתב למתחרה המדובר (או מנהל הנבחרת כשזה רלוונטי).  

ח. כל עומס נישא יקבע באופן בטוח בתוך מבנה הטיסן.  

ט. אסור השימוש במתקן מעכב קבוע או נפתח (כגון בריח, בליטה משוננת, וכד’) בכדי להאט את הטיסן על הקרקע בנחיתה. פרופלור מתקפל, זנב כולל סנפיר, לא ייחשב כאמצעי מעכב. 

י. כל טיסן יצויד במתקן מאושר אשר מקליט את הגובה המקסימלי אליו הגיע הטיסן בין הזמן שבו עזב הטיסן את ידו של המתחרה או ידו של עוזרו לבין 10 שניות לאחר הפסקת פעולת המנוע. על המתקן גם להפסיק את פעולת המנוע 30 שניות לאחר תחילת ההמראה, אם עוד לא נעצר ע”י המתחרה. הפעלה נוספת של המנוע אסורה. 

כ. כדי לאפשר תהליך בידוק טכני, על מדי הגובה / מגבילי זמן מנוע להיות מורכבים במקום המאפשר הסרה לבדיקת תקינות. ע”מ לאפשר בדיקה על קו המטיסים, לאחר הטיסה, חייבת היחידה להיות מצוידת עם תצוגה או בעלת חיבור לתצוגה חיצונית, על-מנת לאפשר למודד הזמן לקרא את הקלטת המכשיר מבלי לנתק את היחידה מהמקלט או מבקר  המהירות או להסירה מהטיסן. 

ל. כל מתקן לא מאושר, המותקן בתוך או על הטיסן ומאפשר שליטה מלאה או חלקית על מערכת ההנעה החשמלית, אסור בהחלט. מקלטים ובקרי מהירות לא נופלים בקטגוריה זו.  

 

 5.5.10.2 מתחרים ועוזרים

א. על המתחרה (מטיס) להפעיל בעצמו את מערכת הרדיו.  

ב. מתחרה רשאי לעוזר אחד.

  

5.5.10.3 שטח התחרות

5.5.10.3.1   התחרות תיערך בשטח מישורי שימעיט את האפשרות לדאיית רכס או דאיית גלים.    

א. שטח התחרות יכלול מסדרון של 6 מ’ שישמש להזנקת הטיסנים בניצב לרוח וכן עמדות סימון לשיגור ברווח של 10מ’ עבור כל מתחרה בקבוצה.  

ב. ספוטים לנחיתה (אחד לכל מתחרה בקבוצת עבודה), ימוקמו בשטח ההטסה בניצב לרוח ובמרחק 10 מטר זה מזה. קו הספוטים יוצב 15 מ’ במעלה הרוח ובמקביל לקו מסדרון ההזנקה.  

5.5.10.3.2   תמיד יסומנו מרכזי הספוטים וקו הזינוק. מנהל התחרות רשאי לוותר על סימונים היקפים  לספוט ולהשתמש באמצעי מדידה אחר, כגון סרט מדידה, ע”מ לקבוע מרחק מהספוט. 

   

 5.5.10.4 כללי בטיחות

א. אסור לכל חלק מהטיסן לנחות או להיעצר באזור הבטיחות, כפי שהוגדר ע”י מנהל התחרות.  

ב. אין להטיס את הטיסן בגובה נמוך (פחות מ 3 – מטר) מעל אזור הבטיחות.

ג. כל פעולה שהיא הנוגדת את כללי הבטיחות יוענש בניקוי 100 נקודות מציונו הסופי של המתחרה. העונשים ירשמו על טופס השיפוט בסיבוב בו העבירה(ות) בוצעו.  

 

 5.5.10.5 טיסות רשמיות

5.5.10.5.1  א. כל מתחרה זכאי לפחות ל- 4 טיסות רשמיות, ועדיף יותר. 

                    ב. למתחרה אפשרות לניסיון אחד בכל טיסה רשמית.  

                    ג. ניסיון רשמי נחשב כשהטיסן יצא מידי המטיס או עוזרו.  

                   ד. כל טיסה תימדד בעזרת שעון עצר תקין (האחריות על מודד הזמן) ע”י מודד זמן. 

                  במידה ולא נמדד זמן רשמי, זכאי המתחרה לזמן עבודה חדש בהתאם להוראות טיסות חוזרות.

  

5.5.10.6 טיסות חוזרות

המתחרה זכאי לזמן עבודה חדש במידה ו – :

א. טיסנו, בזמן טיסתו, מתנגש בטיסן טס אחר או טיסן במהלך שיגורו.  

ב. לא בוצעה מדידת זמן ע”י מודד רשמי.  

ג. טיסתו הוגבלה או בוטלה בעקבות מקרה לא צפוי שלא בשליטתו. יש לשים לב לכך שבמידה שהמתחרה ממשיך בשיגור או מבצע שיגור חדש לאחר הסרת הגורם המפריע הוא יחשב כאילו ויתר על זכותו לזמן עבודה חדש.  

זמן עבודה חדש יינתן למתחרה לפי הפעולות הבאות :  

1. בקבוצה מצומצמת, או בקבוצה מלאה בהתאם למס’ העמדות והספוטים. 

2. במידה ולא ניתן, אזי קבוצה חדשה של מטיסים (מינימום 4) יטוסו מחדש. 

3. במידה וזה לא ניתן, אז תעלה הקבוצה המקורית בסיום הסיבוב הרלוונטי.    

במקרה של ניסיונות נוספים במשך הסיבוב במטרה לטיסה חוזרת, הזמן הרשמי יהיה הטוב משתי הטיסות, חוץ מאשר למתחרים שאופשרו ניסיון נוסף. להם, תוצאות הטיסה החוזרת היא הקובעת.  


5.5.10.7 ביטול טיסה ו/או פסילה  

א. טיסה מבוטלת ונרשמת תוצאתה כאפס במידה והמתחרה השתמש בטיסן שאינו עומד בכל תכונה מסעיף 1.1 במידה והפרת הסעיף הייתה בכוונה או קיצונית ע”פ שיקול  מנהל התחרות יתכן והמתחרה יפסל.  

ב. הטיסה המבוצעת מבוטלת ונרשמת כאפס במידה והטיסן מאבד חלק כלשהו במהלך השיגור או הטיסה, חוץ מאשר מקרה בו קורה הדבר כתוצאה מהתנגשות באוויר בטיסן אחר.  

ג. אבדן כל חלק מהטיסן במהלך הנחיתה (הנגיעה בקרקע) לא נחשבת.  

ד. הטיסה מבוטלת והתוצאה אפס אם הטיסן מוטס ע”י אדם שאינו המתחרה.

ה. הטיסה מבוטלת ונרשמת תוצאת אפס במידה ובמהלך הנחיתה חלק כלשהו מהטיסן לא נעצר בתוך 75 מ’ ממרכז הספוט של המתחרה.  


5.5.10.8 ארגון ההטסה

5.5.10.8.1  סיבובים וקבוצות עבודה

א. סדר ההטסה בסיבובים יאורגן בהתחשבות בתדרי המתחרים ע”מ לאפשר כמה שיותר טיסות מקבילות. לפחות 4 ועדיף 6-10 מתחרים שיהיו בכל קבוצת עבודה.  

ב. סדר הטסה יתוזמן ע”פ סיבובים המחולקים לקבוצות.  

ג. סדר ההטסה יקבע ע”פ שיטת מטריצה המגבילה למינימום מצבים בהם מתחרים מטיסים יחד יותר מפעם אחת. 

 

 5.5.10.8.2  הטסה בקבוצות

א. המתחרים זכאים לחמש דקות זמן הכנה הנמדד מהרגע בו הקבוצה נקראת לתפוס מקום באזור הזינוק ועד תחילת זמן העבודה שלה.  

ב. לכל מתחרה בקבוצה יוקצו בדיוק 10 דקות זמן עבודה.  

ג. המארגנים יגדירו באופן בולט את תחילת זמן העבודה של הקבוצה, בצורה שניתנת לשמיעה וראיה, ע”פ סעיף 1.13  

ד. סימן נוסף הניתן לשמיעה וראיה יינתן בתום 8 דקות מזמן עבודת הקבוצה. 

ה. סיום זמן העבודה של הקבוצה יוגדר באופן מאוד בולט, באופן הניתן לשמיעה וראיה כמו תחילת הזמן.  


 5.5.10.9  שליטה במשדרים

 זהה לחוקים בשאר מחלקות דאוני השהייה.  


5.5.10.10  הזנקה

א. תמיד הטיסנים יוזנקו במעלה הרוח מקו הזינוק המוגדר (סעיף 1.3.2) ובתוך 4 מטרים מנקודת ההזנקה של המתחרה. טיסה מבוטלת ונרשמת תוצאתה כאפס במידה והטיסן לא מוזנק בתוך המרחק המפורט לעיל. הזנקה חייבת להתבצע ישר וקדימה כשהמנוע פעיל, כל סוג אחר של שיגור, אסור.  

ב. בתנאי רוח קלים ומשתנים, כיוון ההמראה והנחיתה יקבעה ע”י מנהל התחרות . כל כיון אחר אסור.  

ג. טיסה מבוטלת ונרשמת תוצאתה כאפס במידה באם הוזנק הטיסן לפני תחילת זמן העבודה של הקבוצה. אסור להפעיל מנוע ב – 10 שניות הקודמות לתחילת זמן עבודה , אי  ציות יגרום להורדת 50 נק’ מניקוד הסיבוב.  

ד. טרם ההזנקה יש לכייל את מד הגובה / מגביל זמן מנוע בעמדת הנחיתה בגובה הקרקע. 

ה. “הקפצה” אסורה. היא מוגדרת כאגירת אנרגיה עודפת בצורה של אנרגיה קינטית (מהירות) והמרתה לאנרגיה פוטנציאלית (גובה) אחרי קריאת הגובה. כל טיסן אשר נצפה, ע”י מודד הזמן או מנהל התחרות, מבצע טכניקת “הקפצה” אחרי פרק הזמן של 10 השניות מזמן סגירת המנוע ע”י המתחרה ,ייענש ע”י הורדה של 100 נקודות מניקוד הסיבוב.  


5.5.10.11  נחיתה

א. לפני תחילת התחרות המארגנים יקצו ספוט לכל מתחרה, בד”כ ע”פ תדר המשדר שלו.  באחריות המתחרה לוודא שתמיד משתמש בספוט הנכון.  

ב. בעלי תפקידים (מודדי זמן) יישארו תמיד במעלה הרוח, לפחות 15 מטר מאזור הנחיתה במשך הליך הנחיתה.  

ג. לאחר הנחיתה מותר למתחרים להשיב את טיסניהם לפני תום זמן העבודה בתנאי שאינם  מפריעים למתחרים או טיסנים אחרים בקבוצתם.  


5.5.10.12  תוצאה

5.5.10.12.1 משך הטיסה יימדד מרגע שחרור הטיסן מיד המתחרה או עוזרו עד:    

א. הטיסן נוגע בפעם הראשונה בקרקע.  

ב. הרגע בו הטיסן מתנגש בחפץ שהוא במגע עם הקרקע. 

ג. סיום זמן העבודה של הקבוצה. 


5.5.10.12.2 

א. זמן הטיסה בשניות יעוגל כלפי השניה הקרובה ביותר (שש:דד ). 

ב. תוצאות הטיסה תורכבנה מנקודה אחת עבור כל שניה שלמה של זמן טיסה עד 600 נקודות (כלומר, 10 דקות) עבור הסיבובים . 

ג. גובה השיגור למטרות ניקוד יהיה הגובה המקסימלי המוקלט מרגע הזינוק ועד 10שניות לאחר הפסקת פעולת המנוע.  

ד. הגובה במטרים יעוגל למטר הכי קרוב.  

ה. כל מטר גובה עד לגובה של 200 מטרים יגרום להפחתת חצי נקודה (5.0) כל מטר מעל 200 מטרים יגרום להפחתת 3 נקודות. 

 

5.5.10.12.3 טיסה של מעל דקה מעל זמן העבודה, תוצאתה תהייה אפס.  

5.5.10.12.4 בונוס נחיתה יינתן בהתאם למרחק הנחיתה מהספוט שסומן ע”י המארגנים,

ע”פ הטבלה הבאה:  

מרחק מהספוט (מ’)           ניקוד  

 1                                         50  

 2                                         45  

 3                                         40  

 4                                         35  

 5                                         30

 6                                         25

 7                                         20

 8                                         15

 9                                         10

 10                                        5

 +10                                      0


5.5.10.12.5 המרחק נמדד מחרטומו של הטיסן שנעצר ועד לספוט שהוגדר למתחרה ע”י המארגנים.    

5.5.10.12.6 במידה ונגע הטיסן במתחרה או עוזרו במהלך תמרוני הנחיתה, אזי הניקוד לנחיתה הוא אפס.  

5.5.10.12.7 במידה והטיסן טס מעבר לזמן העבודה של קבוצתו, לא יוענקו נקודות על נחיתה.    

5.5.10.12.8 המתחרה בעל סכום הנקודות הגבוה המורכב מחיבור נקודות על זמן טיסה בתוספת נקודות נחיתה והפחתת הנקודות הגובה והפחתת העונשים יהיה המנצח באותה קבוצה  ותוצאתו תתוקן לאלף נקודות לאותה קבוצה.  

5.5.10.12.9 לשאר המתחרים יוענקו תוצאות מתוקנות ע”פ אחוז תוצאתם מתוצאת המנצח בקבוצה לפני התיקון, שיחושב ע”פ הנוסחה:  

התוצאה הסופית (מתוקנת) = תוצאת המתחרה 1000X   

                                  תוצאת המנצח בקבוצה של המתחרה  


5.5.10.13  דרוג סופי

5.5.10.13.1 במידה והוטסו 4 סיבובים סך הטיסות בסיבובים יהווה את תוצאות המתחרה. במידה  ויוטסו יותר מ- 4  סיבובים התוצאה הנמוכה לא תילקח בחישוב.  

5.5.10.13.2 במידה ויש לשני מתחרים או יותר אותו סכום נקודות בטיסות ההמשך, דירוגם הסופי של מתחרים אלה יעשה לפי מיקומם היחסי בסיבובים הרגילים המתחרה שדורג במקום הגבוה יותר יזכה בדירוג הסופי הגבוה יותר. 

 

5.5.10.14  דרישות ארגוניות

5.5.10.14.1    א. על המארגנים לוודא שלמתחרים אין כל ספק באשר לשניה המדויקת בו זמן העבודה                                של הקבוצה מתחיל ומסתיים.  

                        ב. סימן חוץ יכול להיות צופר של רכב, פעמון או מערכת כריזה וכו’.  

                        בתכנון מיקום מקור הסימן יש לזכור התפשטות קול מוחלשת במעלה הרוח.  

                        ג. ע”מ ליצור תחרות הוגנת מינימום המתחרים בקבוצה יהיה 4. ייתכן שמסיבות כלשהם                                   במהלך התחרות חלק מהמתחרים יפרשו. במידה ומספר המתחרים בקבוצה יהיה 3 או                                  פחות על המארגנים להקדים אחד המתחרים מקבוצה מאוחרת יותר ולהשתדל שהמתחרה                            הנוסף לא התחרה בסיבובים קודמים יחד עם המתחרים שבקבוצה זו, וכמובן שתדר                                      המשדר שלו מתאים.  


5.5.10.14.2  תפקידי מודדי הזמן :

א. על המארגנים לדאוג לכך שכל מודדי הזמן מודעים לחשיבות תפקידם ולוודא הכרתם את החוקים, במיוחד אלה הדורשים תגובה מהירה ע”מ לא לפגוע בסיכויי מתחרה  בתחרות. 

 

5.5.10.14.3  מטריצות

א. יש להשתמש במטריצות ע”מ להגביל למינימום מצב בו שני מתחרים מטיסים זה כנגד זה יותר מפעם אחת, חוץ מאשר בסיבוב ההכרעה. ידוע שבמספר מתחרים קטן, או מספר סיבובים גדול יתכן ומצב כזה אינו אפשרי אך יש להגביל מצבים כאלה למינימום.  

ב. השיטה בה לכל מתחרה מוענק מספר מהמטריצה, נשאר בידי המארגנים.    

ג. ניתן לשנות את המטריצה או את מספרי התחרים לאחר תחילת התחרות.  


5.5.10.15   מעבר בין מחלקות

א. מתחרה אשר השיג  75% מהציון המקסימאלי ב- 3 תחרויות לא יורשה להתחרות בדרוג מתחילים אלא בדרוג F5J בלבד. 

ב. תחילת ספירת התחרויות לסעיף א’ יחל ב 01/01/16 

ג. מתחרים שהתחרו בעבר במחלקה בינלאומית לא יורשו להתחרות במח’ מתחילים.

ד. מתחרים במח’ מתחילים יורשו להתחרות במחלקה הבינלאומית.


תאריך עדכון אחרון: 27.12.2015