חוקת דאוני צוקים F3F

חוקת דאוני צוקים F3F

חוקת דאוני צוקים F3F

דף מעקב עדכונים

1. הגדרה

תחרות זו הינה משימת מהירות לטיסני צוקים מונחי רדיו. יש לקיים לפחות ארבע סיבובי הטסה. מארגן התחרות יבצע מספר סיבובי הטסה ככל שהתנאים והזמן מאפשרים.


2. נתוני דאוני צוקים מונחי רדיו

שטח משטחים נושאים מרבי…………………………..150 דצמ”ר

משקל טיסה מרבי………………………………………..5 ק”ג

עומס משטחים נושאים…………………………………בין 12 ל- 75 גרם/דצמ”ר

רדיוס חרטום מזערי 7.5 מ”מ בכל הכיוונים. (ראה הגדרת רדיוס חרטום מזערי במחלקת F3B לצורך טכניקת המדידה).

ציוד הרדיו יוכל לתפקד בו זמנית עם ציוד אחר בהפרש תדרים של 10 KHZ – 35 MHZ.

מתחרה רשאי להשתמש בשלושה טיסנים במהלך התחרות. המתחרה רשאי לשלב בין חלקי הטיסנים בין הסיבובים בתנאי שכל החלקים נבדקו לפני התחרות והטיסן המוטס עומד בחוקי המחלקה. תוספת עומס (אשר חייבת להיות ממוקמת בתוך הטיסן) ו/או שינויי  זוויות קיזוז מותרים. שינויי גיאומטריה או שטח מותרים רק אם מבוצעים במרחק ובאמצעות אלחוט.


3. מתחרה ועוזרים

המתחרה חייב לתפעל את ציוד האלחוט שלו אישית. מתחרה זכאי לעוזר אחד. העוזר יכול לסייע ולייעץ למתחרה עד שהטיסן עבר את בסיס A בפעם הראשונה ואחרי שהטיסה הנמדדת הושלמה.


4. הגדרת טיסה

טיסה מתרחשת כאשר הטיסן עזב את ידי המטיס או עוזרו.


5. מספר טיסות

המטיס זכאי לניסיון טיסה אחד בכל טיסה. ניתן לחזור על ניסיון טיסה אם:

א. ניסיון השיגור נעצר או מופרע עקב נסיבות שמעבר לשליטת המטיס, לדעת השופטים הרשמיים.

ב. טיסנו מתנגש עם טיסן אחר בטיסה ושלא באשמת המטיס.

ג. הטיסה לא נמדדה באשמת המודדים.

ד. הטיסן (ז”א מרכז הכובד) לא מצליח לעלות מעל המישור האופקי של אזור הזינוק, תוך חמש שניות מרגע השיגור, עקב נסיבות שמעבר לשליטת במטיס, לדעת השופטים הרשמיים.

הטיסה החוזרת תתרחש בהקדם האפשרי בהתחשב בתנאים ובתדרי הרדיו. אם ניתן, הטיסן יכול להישאר באוויר ויש להביאו לגובה השיגור, מהירות השיגור ותנוחת השיגור טרם הוכרז זמן 30 השניות מחדש ע”י השופט.


6. ביטול טיסה

טיסה תחשב רשמית ברגע שנעשה ניסיון טיסה ובכל תוצאה שהושגה.

טיסה תחשב רשמית אך התוצאה אפס אם:

א. המטיס השתמש בטיסן שלא תואם את חוקי ה- FAI.

ב. חלק כלשהו ניתק מהטיסן במהלך הטיסה או השיגור.

ג. העוזר מייעץ למטיס במהלך הטיסה הנמדדת.

ד. הטיסן נשלט בידי מישהו שאינו המטיס.

ה. הטיסה לא מבוצעת.

ו. הטיסן נוחת מחוץ לאזור הנחיתה שנקבע.

ז. הטיסן לא שוגר תוך 30 שניות מרגע שניתן האות לשיגור.

ח. הטיסן (ז”א מרכז הכובד) לא מצליח לעלות מעל המישור האופקי של אזור הזינוק, תוך חמש שניות מרגע השיגור.


7. ארגון סדר ההטסה

הטיסות צריכות להיות מבוצעות סיבוב אחר סיבוב. סדר ההמראה מסודר בהגרלה תוך התאמה לתדרי המשדרים שבשימוש.

המטיס זכאי לשלוש דקות זמן הכנה מרגע שנקרא לאזור ההכנה. לאחר שחלפו שלוש הדקות המזניק יכול לסמן להתחלת המשימה. עם מתן האות יזניקו המטיס או עוזרו את הטיסן בתוך 30 שניות. על המטיס או עוזרו להזניק את הטיסן מהיד, מאזור ההזנקה שסומן ע”י המארגנים.

במידת האפשר, אזור ההזנקה כולל מערכת הצפצפות ימוקמו במרכז המסלול (במרחק שווה מבסיסים A ו- B).

פרק הזמן מרגע ההזנקה עד לרגע תחילת המשימה לא יחרוג מ- 30 שניות.

במידה שהטיסן לא החל במשימה (כלומר, לא חצה את בסיס A בכיוון בסיס B) במהלך 30 השניות, מדידת זמן הטיסה תחל מרגע חלוף 30 השניות, פעולה זו תוכרז ע”י השופטים.


8. משימת הטיסה

המשימה היא לטוס 10 הקפות במסלול מהירות סגור, באורך 100 מטר, בזמן הקצר ביותר מרגע שהטיסן חצה בפעם הראשונה את בסיס A בכיוון בסיס B. 

במידה וישנם מכשולים בלתי ניתנים להסרה אשר אינם מאפשרים מסלול של 100 מטר, ניתן לקצר את המסלול אבל לא פחות מ- 80 מטר.


9. מסלול המהירות

מסלול המהירות ממוקם בקצה הצוק ומסומן בשני קצותיו בשני דגלים הנראים היטב. המארגנים חייבים לוודא, ששני מישורי הפנייה מקבילים זה לזה וניצבים לכיוון הכללי של הצוק.

בהתאם לנסיבות, שני המישורים מסומנים בהתאמה בסיס A ובסיס B.

בסיס A הוא מישור ההזנקה הרשמי. בבסיס A ובבסיס B מודיע איש צוות ניהול התחרות  על מעבר הטיסן (ז”א חרטום הטיסן) באמצעות איתות צלילי, כשהטיסן טס אל מחוץ למסלול המהירות. מעבר לכך, בבסיס A, איתות מודיע על הפעם הראשונה בה הטיסן חוצה את בסיס A בדרכו לבסיס B.


10. בטיחות

מארגן התחרות חייב לסמן בברור קו בטיחות המייצג מישור אנכי המפריד בין מסלול המהירות לבין אזור השופטים, אנשי צוות ניהול התחרות, המתחרים והצופים. חציית קו הבטיחות , ע”י חלק כלשהו של הטיסן במשך הטיסה, תגרור קנס של 100 נקודות שיורדו מסכום הנקודות לאחר המרה, הקנס לא יורד מתוצאת הסיבוב. מארגן התחרות חייב למנות שופט שיצפה, ויסמן בעזרת סימון אופטי, כל חציית קו הבטיחות.


11. שיפוט

הטיסות נשפטות בידי שני שופטים שלא חייבים להיות זהים עבור כל המתחרים.

משימת השופטים היא לפקח שהטיסות מבוצעות בהתאם לחוקים, להיות מודדי זמן, ולוודא שהמרחק המוטס הוא המרחק הנכון.


12. ניקוד

תוצאת הטיסה מוגדרת כזמן בשניות ומאיות השנייה המושג ע”י כל מטיס. למטרת חישוב תוצאות הסיבוב מומרת תוצאת המתחרה בצורה זו:

1000 X P1/PW

כאשר PW היא התוצאה הטובה בסיבוב, ו- P1 היא תוצאת המתחרה.


13. דירוג

סכום התוצאות של מתחרה בסיבוב יקבעו את מיקומו בדירוג הסופי. במידה והתקיימו יותר משלושה סיבובים תופחת תוצאת הסיבוב הנמוכה ביותר ושאר הסיבובים יסוכמו על מנת לקבוע את מיקומו של מתחרה בדירוג הסופי. במידה והתקיימו יותר מארבע עשרה סיבובים, יופחתו תוצאות שני הסיבובים הנמוכות ביותר.

למניעת שיווין בדירוג חמשת המקומות הראשונים, יבוצעו “סיבובי דירוג” נוספים עד לשבירת השוויון. אם לא ניתן לבצע זאת, יחושב גם הסיבוב שלא נלקח בחשבון ועל פיו יקבע מיקומו הסופי של כל מתחרה.


14. ארגון התחרות

התחרות חייבת להתקיים באתר המתאים לדאיית צוקים.

בסימון אזורי ההזנקה והנחיתה ומישורי הפניה, על המארגן לקחת בחשבון את תצורת הקרקע וכיווני הרוחות.


15. שינויים

כל שינוי באזורי הטיסה והנחיתה יכולים להיעשות רק בין סיבובי ההטסה.


16. הפרעות

מהלך סיבוב יופסק באופן זמני אם:

א. עוצמת הרוח באופן עקבי מתחת ל- 3 מטר לשנייה או מעל 25 מטר לשנייה.

ב. כיוון הרוח סוטה באופן עקבי ביותר מ- 45 מעלות מהקו האנכי לכיוון מסלול משימת המהירות.

אם תנאים אלה מתרחשים במהלך טיסה המטיס זכאי לטיסה חוזרת.

מהלך סיבוב יבוטל אם:

א. אם ההפרעה למהלכו התקין נמשכת יותר משלושים דקות.

ב. פחות מ- 50% מהמתחרים הצליחו לבצע את המשימה עקב תנאים גבוליים ללא תנאי ה”עקביות” (ז”א 20 שניות).

תאריך הוצאה (עדכון אחרון) 1.1.2007