חוקת טיסני אוירובטיקה מונחי רדיו

חוקת טיסני אוירובטיקה מונחי רדיו

חוקת טיסני אוירובטיקה מונחי רדיו

חוקת תחרויות פנים ארצית – טיסני אווירובטיקה מונחי רדיו 

1. מבוא  

החוקה הפנים ארצית מיועדת להגדרת הפעילות הספורטיבית של מחלקת רדיו אווירובטיקה בתחרויות פנים ארציות.

החוקה נגזרת מחוקת FAI  ומשלבת הוראות של ק.ה.ל טיסנאות שיצאו עד כה.

תחרויות רדיו אווירובטיקה בארץ מתקיימות בארבע רמות: 

 • מתחילים. 
 • מתקדמים. 
 • בכירים
 • מסטרס 
 • בינ”ל – FAI. 

החוקה ישימה לתחרויות ברמות המתחילים, מתקדמים ובכירים ומסטרס. ברמת הבינ”ל החוקה הישימה הינה חוקת ה-F3A הבינ”ל כלשונה, בגרסתה העדכנית ביותר, למעט הבדלים שיפורטו בסעיף 51.  

החוקה נועדה להגדיר למתחרים במחלקות הפנים ארציות את אופן קיום התחרויות והתמרונים הנדרשים ברמות השונות וכן להיות מדריך לשופטים ברמות אלו. 

2. הגדרה של טיסן אווירובטיקה ממונע מונחה רדיו  

טיסן, אך לא מסוק, המבצע תמרונים באמצעות כוחות אווירודינמיים הנוצרים על ידי משטחי בקרה ומבוקר על ידי מטיס קרקעי באמצעות שליטה אלחוטית. 

3. אופן השתלבות ברמות התחרות השונות

מתחרה חדש רשאי להירשם לכל אחת מהרמות. 

לאחר עמידה בתנאי סף של %55 מהניקוד המכסימלי: 

 • מתחרה יכול להישאר ברמתו אולם לא יכול לרדת לרמה נמוכה יותר . 
 • ברמת מתחילים מתחרה יכול להמשיך להתחרות לכל היותר 3 תחרויות נוספות. 

4. תקנות טכניות עבור טיסני מנוע מונחי רדיו  

4.1 מידות כלליות לטיסנים אווירובטיים נוהגי אלחוט  של אחוז אחד:

 • מוטת כנף מרבית 2000 –  מ”מ
 • אורך מרבי 2000 מ”מ  
 • משקל מרבי (לא כולל דלק, כולל סוללות למנוע חשמלי) – 5000 גרם 

  4.2 מנוע:  

 • אין מגבלת נפח מרבי למנוע שריפה פנימית .  
 • מנוע חשמלי מוגבל ל-42.56 וולט. 

מגבלת רעש

 • עוצמת הרעש המרבית המותרת היא  94 דציבלים במדידה על אספלט או על דשא.
 • תותר שגיאת מדידה כגודל שגיאת המדידה של מד הרעש על פי נתוני היצרן.
 • עוצמת הרעש תימדד במרחק 3 מ’, כאשר המנוע בהספק מרבי, בניצב ומימין לטיסן.
 • הקו הדמיוני בין פרופלור ומכשיר המדידה יהיה בניצב לכיוון הרוח, המיקרופון של מכשיר המדידה ימוקם בגובה 30 ס”מ בקו המנוע ויתבצע בשלב הפרוססינג. (על פי תקנות המדידה המוגדרת בחוקה (F3A . 
 • במקרה שהטיסן לא עבר מדידת רעש בשלב הפרוססינג, תינתן הודעה למטיס ויכולה להתבצע מדידת רעש נוספת.
 • יתאפשרו שינויים בטיסן מלבד תדלוק החלפת סוללה שינויים במערכת ההינע אך לא בשליטה (לא יתאפשר שינוי בערך המצערת –מצערת חייבת להיות בכוח המלא האפשרי). במקרה  שהמדידה  השנייה תכשל – הטיסה והטיסן פסולים.
 • במקרה שבטיסן, שחל שינוי בעוצמת הרעש במהלך הטיסה (למשל עקב תקלה במשתיק, מדחף, ממסרת), הטיסה לא תופסק. 
 • רשאי מנהל התחרות לדרוש מדידת רעש בתום הטיסה. במקרה של חריגה ממגבלת הרעש – הטיסה תפסל.   
 • השופטים ימשיכו לנקד את הטיסה עד סופה ויציינו בטופס השיפוט את החריגה הרעש. 

4.3 ציוד הבקרה האלחוטי:

ציוד הבקרה האלחוטי יהיה מסוג בקרה, בחוג פתוח – ללא משוב אלקטרוני מהטיסן לקרקע (משוב חוזר מהטיסן לצורך בטיחות לא יחשב כאסור). 

טייס אוטומטי כלשהו, בעל מערכות ייצוב הגאים, זוויות גוף אלקטרוניות בין אם במשולבות ולא  משולבות  במקלט או בכול רכיב אלקטרוני אחר , אסור לשימוש. 

בקרה אוטומטית בעזרת מחליף פעולות אוטומטי (מתוכנת מראש) או קוצב זמן לפעולות הגאים המפקח על תזמון פעולות באופן אוטומטי אסורים.

כול מתחרה יחויב לחתום על טופס הצהרה שימוש בציוד אסור  “תקנה 111” לפני תחילת הסיבוב.

4.4 סימון הטיסן

 • נדרש לטיסן המיועד לתחרות בינ”ל: על הטיסן, במקום נראה, ירשם מספר המתחרה, לפחות פעם אחת, בכתב בגובה של לפחות 25 מ”מ. מספר המתחרה בנוי במתכונת הבאה: XYZ) ISR-4-XYZ מסמל מספר פעיל בק.ה.ל.
 • על חלק ראשי תודבק מדבקה במתוכנת הבאה (מצוי במשרדי ק.ה.ל) 
 • על כול חלק פריק יסומן לפי ממספר הטיסן בשימוש( מותר עד 2 טיסנים)
 

5. תנאים להשתתפות בתחרויות:  

 • יש להשתמש בציוד תקין ובטיסן אשר נוסה בהצלחה לפני התחרות.  
 • במהלך תחרות: טיסן יוטס על יד מתחרה אחד בלבד. 
 • על המתחרה לפעול בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות בספר העזר המבצעי של קה”ל. 
 • בתחרות ישתתף מתחרה אשר היה נוכח בתדריך. מתחרה שאיחר לתדריך, יחל השתתפותו בסיבוב השלם הבא.        
 • על המתחרה ועוזר/אורח /קרוב משפחה/ בעל עניין  לנהוג על פי חוקי הקוד האתי הספורטיבי ונוהל התנהגות תחרות.

6. תקנות התחרות: 

6.1 מספר עוזרים:  

לכל מטיס מותר עוזר אחד בזמן ההטסה. מותר לשני עוזרים להיות נוכחים בזמן הנעת המנוע(ים.) העוזר השני רשאי להניח את הטיסן על המסלול ולקחת אותו.  

6.2 מספר הטיסות:  

מס’ הטיסות יקבע ע”י מנהל התחרות ויוכרז בתחילת התחרות. בדרך כלל מספר הטיסות יהיה שלוש או ארבע. במקרה חריג שתי טיסות.  

המתחרים זכאים למספר טיסות זהה. יחשבו סיבובים שהושלמו בהם כל הטיסות. 

6.3 הגדרת ניסיון טיסה:  

ניסיון טיסה ייחשב כאשר למתחרה ניתנה רשות להתחיל.  

על המתחרה להתניע ולהמריא תוך 2 דקות. במידה והמנוע לא הותנע תוך 2 דקות ,על המתחרה לפנות את התור למתחרה הבא. 

אם המנוע כבה, כל עוד הטיסן על הקרקע, גם במהלך ההמראה, המתחרה רשאי לנסות להתניע את המנוע בתוך  זמן הטיסה (8 או 10 לפי ההתאמה לרמה)  וגם לנסות לכלול את כול סדרת התרגילים. 

אם הטיסן ניתק מהקרקע, גם אם לא עברו 2 דקות, הדבר נחשב לניסיון טיסה שהושלם. 

6.4 מספר ניסיונות טיסה:

כל מתחרה זכאי לניסיון אחד עבור כל טיסה רשמית.  

במקרה והמטיס לא הצליח להתניע בגלל גורם שלא בשליטתו, מנהל התחרות רשאי לאפשר למתחרה לבצע ניסיון טיסה נוסף באותו סיבוב מותנה בגשת ערעור המנמקות. 

במידה והמטיס לא הצליח לבצע תרגיל או תרגילים בגלל הפרעה שלא בשליטתו (לדוגמה ענן נמוך שמפריע לראות של הטיסן ), מנהל התחרות רשאי לאפשר לו לחזור על התרגילים שהופרעו בסוף אותו הסיבוב בלבד (ולא יותר מתרגילים אלו)

6.5 הגדרת טיסה רשמית:  

כל ניסיון טיסה נחשב לטיסה רשמית, תהיה התוצאה אשר תהיה.  

6.6 משך הטיסה

לטיסה רשמית מוקצות 10 דקות מרגע התחלת ניסיון הטיסה. לרמה הבינ”ל בכירים ומסטרס על פי החוקה הבין לאומית ( 8ד’ ) . 

הטיסה מסתיימת עם השלמת התמרון השפט האחרון.

התרגיל האחרון שלא הסתיים בתוך זמן הטיסה יסומן על טפסי השיפוט. מתן הניקוד ימשך,  אך לא ייחשב לצורכי חישוב התוצאות אלא אם יאושר לאחר ערעור. 

6.7 בוררות, ערעור וטיסה חוזרת: 

במהלך התחרות בסמכות הבורר לאשר טיסה חוזרת. 

בעקרון, צריך לאפשר ביצוע טיסות חוזרות ורישומם, במקרה של ספק, כדי שתהיה תוצאה במידה שהערעור יתקבל . 

אחרי פרסום התוצאות, החלטות על שינוי תוצאות יבוצעו בהתאם לנוהל הערעורים של קה”ל. 

7. מהלך התחרות:  

במהלך השנה יהיו תחרויות במחלקות מתחילים, מתקדמים בכירים מסטרס  ובינ”ל. 

מיקום תחרויות במנחתים מוכרים על ידי קה”ל. 

7.1 ארגון בעלי תפקידים: 

בתחרויות ברמת בינ”ל ישפטו שופטים ייעודיים. 

מתחרי בינ”ל ישפטו בתחרויות בכירים, מתחילים ומתקדמים. 

מתחרי בכירים ישפטו בתחרויות מתקדמים מתחילים. 

צוות ניהול התחרות ימנה את האנשים הבאים לפחות: 

 • מנהל תחרות. 
 •  3 שופטים. 
 • מודד זמן ורעש. 
 • בורר
 • רשמים אנושיים או רשמים אלקטרוניים מסוג נוטומטיק או  מערכות רישום  המאושרות על ידי בחוקה הבין לאומית.
 • מזכיר/ א. מחשוב התחרות. 

מתחרה שיאחר לחלון הטיסה התחרותית שלו יפסיד את הסיבוב ולא תתאפשר טיס, השלמה בשום שלב בתחרות.  

דמי הרשמה יגבו דרך קה”ל בתשלום באתר הקלוב התעופה.  

מנהל התחרות יתדרך את המתחרים בנושאי בטיחות הטסה וידגיש את האיסור לחצות את קו השיפוט, ולהטיס מעל קהל.  

מנהל התחרות יקבע את סדר הטסת המתחרים לפי ההגרלה (או הגרלה ממוחשבת)  ,. תהיה התחשבות באילוצי מתחרים הקשורים להתנהלות התחרות, למשל הצורך לשפוט (רמה ארצית בלבד). המתחרים יחולקו למספר קבוצות כמספר הסיבובים ובכל סיבוב הסדר יוזז בקבוצה אחת (ז”א הסיבוב השני תתחיל הקבוצה השנייה וכו’)  בתחרויות בין לאומיות משולבת יותר מסוג סדרה אחת,  תתקיים הגרלה אחת לסדר הטסה עבור כול 4 הסיבובים (מספר המתחרים יחולקו ל4 קבוצות עם מספר שלמים דומה).

סדר ההטסה יוכרז רשמית לפני תחילת התחרות.  

מנהל התחרות יקיים טיסת חימום לשופטים המטיס האחרון בהגרלת שבסיבוב הראשון ביום של הסדרה הנתונה, יבצע את טיסת החימום, המטיס רשאי לוותר על החימום ועל כן המטיס שלפניו יכול לבצע במקומו.

בסיום התחרות יוענקו תעודות, גביעים ומדליות למתחרים .  

מנהל תחרות ידאג שבמהלך התחרות, כול המשתתפים והנלווים יפעלו על פי נוהל התנהגות/התנהלות וקוד אתי בתחרות המופיע באתר קלוב התעופה   

 8. דגשי שיפוט:  

השיפוט יתבצע על פי חוקת F3A, נספח שיפוט: 

 .(FAI Sporting Code, Section 4- Aero modeling, Annex 5-F3A) 

מספר השופטים בתחרות יהיה שלושה לפחות ועד חמישה. תוצאות תחרויות מבחן שבהן ישפטו רק שני שופטים יובאו לאישור חריג בפני ועדת ספורט. 

ניתן להחליף צוותי שופטים במהלך התחרות, אך לא במהלך הסיבוב .  

לכל תמרון יוענק ציון, חצאים, בין 10 ל- 0 על ידי כל שופט במשך הטיסה. ציונים אלו יוכפלו במקדם הקושי של התרגיל. 

תמרון שלא מסתיים יקבל ציון אפס. 

תמרון שבוצע במיקום לא נכון על פי סדר התרגילים יקבל אפס. שיבוש סדר התרגילים יגרום לציון אפס לכל התרגילים מרגע השיבוש ועד סוף השיבוש ובתנאי שיש רצף ומיקום נכון של הרצף התמרונים לאחר השיבוש. ניתן לדון בין השופטים בשיבוש סדר התמרון או מספר התמרונים אשר ראוי שינוקד בהם אפס בסיסי.

על התמרונים להתבצע במיקום בו הם נראים בבירור על ידי השופטים על פי החוקה הבין לאומית (וגם מופיע בסעיף 10). 

במידה ושופט לא הצליח לראות את התמרון מסיבה שלא בשליטתו של המטיס, יירשם “ל.ה” (לא הובחן)  או  (Not Observed) N.O. במקרה זה הציון של שופט זה יוחלף בממוצע האריתמטי של ציוני שאר השופטים. 

אם לדעת השופטים הטיסן אינו בטיחותי או שהוא מוטס באופן לא בטיחותי, מנהל התחרות רשאי להורות למטיס להנחיתו. 

אין לעבור את קו השיפוט בזמן ביצוע התמרונים. מעבר הקו יגרום לפסילת התרגיל בו בוצע המעבר ומתן ציון 0 עליו.  

ניתן השימוש ברשם אלקטרוני מסוג נוטומטיק או מערכות אחרות המאושרת על ידי החוקה הבין לאומית.  

הציונים שנתנו על ידי כל שופט יפורסמו בתום כל סיבוב.  

הקו המנחה בשיפוט הינו כזה שיאפשר מימוש ערעור במקרה של מחלוקת. ז”א, בכל מקרה של מחלוקת או אפשרות פסילה (מלבד במקרים של אירוע בטיחות) יימשך הניקוד על מנת שניתן יהיה לממשו במקרה של ערעור שהתקבל.  

9. חישוב התוצאות וקביעת דירוג:  

הגדרה

9.1 ניקוד – הניקוד לפי תרגיל יינתן על פי הערכות השופטים, חישוב הסיכומים יתבצע בעזרת מערכת הניקוד ממוחשבת.

9.2 על פי החוקה הבין לאומית, ציון הסיבוב למתחרה, ינורמל יחסית לממוצע הניקוד הגולמי של החצי העליון באותו       סיבוב אשר ממוצע זה  שווה ל1000  ערך המנורמל ל-1000 המבטא את ההישג של המתחרה בסיבוב יחסית לקבוצת הממוצע.

חישוב הציון

בכל סיבוב הניקוד ינורמל לפי ממוצע חצי הגבוה של המתחרים מכך ייגזר הציון בכל סיבוב. נוסחת החישוב: 
כאשר : PSX=(Sx/SW)*1,000

PSX – ציון שמתחרה  “x” מקבל בסיבוב  

Sx – ניקוד שמתחרה X קיבל בסיבוב  

SW –ממוצע n/(Sx1+…Sxn) הניקוד של חצי העליון  שקיבלו קבוצת המתחרים בסיבוב זה  

9.3 כללי השמטה

כאשר מספר השופטים הוא שלושה, תחושב התוצאה על פי שלושתם ללא השמטה. 

כאשר הושלם סיבוב אחד, יילקח בחשבון סיבוב אחד. כאשר הושלמו שני סיבובים ,יילקח בחשבון הסיבוב  הטוב מבניהם, כאשר הושלמו שלושה סיבובים, יילקחו בחשבון תוצאות שני הסיבובים הטובים ביותר. במקרה של ארבעה סיבובים בתחרות אחידה יילקחו 3 הסיבובים הטובים, בתחרות משולבת סדרות יש לחשב  על פי האמור בסעיף 17

9.4 חישוב אחוז הניקוד

יחושב אחוז הניקוד בכל סיבוב מהניקוד המרבי האפשרי ויבוצע סיכום האחוזים לכל מתחרה 

האחוז ישמש לבדיקת כשירותו של המתחרה לעבור רמה ולבחינת סף השתתפות בנבחרת בלבד. 

בגלל אופן החישוב השונה בין האחוז, הנובע מהניקוד, לבין הציון, יתכנו הבדלים בין מיקום                  המתחרים על פי אחוזים לבין המיקום על פי הניקוד . 

9.5 קביעת דירוג המתחרים בתחרות יקבע על פי הציון מנורמל  בלבד.  

10. מיקום ביצוע התרגילים: 

כל התרגילים יבוצעו במרחב “קופסה “(“BOX”) המוגדר באופן הבא

 • 60º לכל צד מקו האמצע. 
 • מגובה פני הקרקע עד להגבהה של 60º ממקום ישיבת השופטים. 
 • התרגילים יתבצעו עד במרחק של 175 מ’ מנקודת הצטלבות קווים הקופסה חריגה ממרחק זה תתבטא בהורדת ציון, הכלל המנחה במרחק על פי החוקה הבין לאומית,  ויזואליות נוחה של הטיסן והטיסה (טיסן קטן יכול להיות בקו קרוב יותר מטיסן גדול). 
 • תמרון אמצע יבוצע במרכז אזור התמרון. ותרגיל פניה (ברמת מתקדמים, בכירים, מסטרס ובינ”ל) יבוצע בקצה הגזרה.  

11. דגשים לביצוע התמרונים: 

 • כל התמרונים יבוצעו במהלך טיסה לא מופרעת בסדר בו הם רשומים. 
 • לביצוע כל תמרון מוקצה ניסיון אחד בלבד. 
 • הטלת כני-נסע או כל חלק אחר מהטיסן, במשך כל זמן הטיסה אסורה ותגרום לציון אפס לכל הטיסה. 
 • כל התמרונים יתחילו ויגמרו בטיסה ישרה ואופקית. תמרונים בקו ישר יתחילו ויגמרו באותו כיוון. תמרוני פנייה יגמרו ב- °180 לכיוון הכניסה.  
 • כל הכניסות והיציאות יהיו באותו גובה אלא אם יצוין אחרת.  
 • על הטיסן להמריא ולנחות ללא עזרה וממצב עצירה מוחלטת. הטלת הטיסן מהיד אסורה.  
 • בכל התמרונים הכוללים יותר מלולאה אחת או חלקי לולאות, הלולאות או חלקי הלולאות תהיינה באותו קוטר ובאותו מקום. 
 • בכל התמרונים הכוללים יותר מגלגול אחד, כל הגלגולים יהיו באותו שעור גלגול . 

 • מהירות הטיסן תהיה קבועה במהלך התמרונים אלא אם כן יצוין אחרת. 

12. סדר תמרונים רמת מתחילים: 

מס’      שם התמרון                             מקדם קושי

1          המראה                                         1

2          פס קיזוז                                       0

3          שתי לולאות פנימיות                    3

4          גלגול אחד                                     2

5          שמיניה קובנית                              3

6          טיסה ישרה ואופקית                     2

7          אימלמן רגיל                                  2

8          סדר נחיתה                                     3

סה”כ                                                         16

12.1 המראה:  

הטיסן עומד נייח על המסלול. מבצע ריצה לאורך ציר המסלול. מנתק מול המטיס ומטפס מעל ציר המסלול בזוית מכסימלית של º30. מתרחק, ומבצע פנייה º180 לפס קיזוז.  

שגיאות:  

הטיסן לא שומר ציר מסלול בזמן ריצה והמראה. 

הכנפיים אינן אופקיות.  

הטיפוס אינו הדרגתי ורציף. במקרה שהטיסן מנמיך – הציון” 0″. 

12.2 פס קיזוז:  

טיסה אופקית וישרה ללא ניקוד.  

12.3 שתי לולאות פנימיות:  

הטיסן מושך מעלה ומבצע שתי לולאות פנימיות ונחלץ בטיסה אופקית.  

שגיאות:  

הלולאות אינן עגולות.  

הלולאות אינן באותו גודל גובה ומקום.  

שינוי כיוון. 

12.4 גלגול אחד:  

הטיסן מבצע גלגול אחד.  

שגיאות:  

הטיסן אינו אופקי בתחילת וסיום הגלגול.  

הגלגול אינו º360 בדיוק. 

שינוי כיוון. 

הגלגול אינו באמצע. 

12.5 שמיניה קובנית: 

הטיסן מושך מעלה ומבצע לולאה פנימית. כאשר הטיסן הפוך ובזווית º 45 מבצע חצי גלגול ומושך ללולאה פנימית שנייה. כאשר הטיסן שוב הפוך ובזווית º45, מבצע חצי גלגול שני ומושך לטיסה אופקית.  

שגיאות:  

הלולאות אינן עגולות ורדיוסים אינו שווה.  

הטיסן אינו ב- º 45 בתחילת וסיום חצאי הגלגולים.  

חצאי הגלגולים אינם בני º 180 בדיוק.  

חצאי הגלגולים לא מבוצעים באותה נקודה. 

12.6 טיסה ישרה:  

הטיסן טס ישר לאורך 100 מטר (50 מ’ מכל צד של סימן האמצע) .  

שגיאות:  

הטיסן אינו אופקי בתחילת וסיום הטיסה הישרה.  

הכנפיים אינן מאוזנות בזמן הטיסה. 

הטיסן אינו שומר על קו ישר. 

12.7 פניית אימלמן:  

הטיסן מושך מעלה, משלים חצי לולאה פנימית ומיד מבצע חצי גלגול, להיחלץ בטיסה אופקית בכוון º180  לכניסה, גבוה מגובה הכניסה.   

שגיאות:  

שינוי כיוון בזמן ביצוע חצי הלולאה או הגלגול.  

חצי הגלגול לא מבוצע מיד לאחר חצי הלולאה.  

רדיוס חצי הלולאה אינו קבוע. 

12.8 נחיתה:  

הטיסן יבצע גישה מלבנית לנחיתה, הקטנת מהירות והנמכה. ההנמכה תהיה הדרגתית עד לנגיעה אחת במסלול, במרחק של עד 20 מטר מהמטיס. הנחיתה תושלם לאחר שהטיסן התגלגל 01 מטר.   

שגיאות:  

הטיסן לא מבצע גישה מלבנית.  

הכנפיים אינן אופקיות בצלע סופית. 

ההנמכה אינה רציפה והדרגתית. במידה והטיסן צובר גובה, התרגיל מקבל” 0″.  

הטיסן לא שומר ציר מסלול. 


13. סדר תמרונים רמת מתקדמים: 

מס’    שם התמרון                    מקדם קושי

1       המראה (FAI)                             1

2       פס קיזוז                                     0

3       שמיניה קובנית הפוכה               3

4       פניית הזדקרות ללא גלגולים      2

5       שני גלגולים  רצופים                  3

6       נסיקה ב-º45 ללולאה חיצונית   1

7       טיסה הפוכה                              2

8       חצי לולאה חיצונית                    1

9       לולאה חיצונית                           4

10     ½ לולאה מרובעת עם ½ גלגול בצלילה    2

11    טיסה ישרה ואופקית                 1

12    חצי שמיניה קובנית הפוכה עם ½ גלגול    2

13    חוד סכין                                    4

14    חצי שמיניה קובנית הפוכה עם ½ גלגול    2

15    קוברה                                        3

16    נחיתה (FAI)                               1

סה”כ                                                   32


13.1 המראה:  

הטיסן מונח על המסלול. ממריא ואז פונה º90. בערך מעל לסמן מעלה הרוח, מבצע הטיסן פניית º270. רק שני ציונים: אפס או עשר.  

שגיאות:  

הטיסן לא טס לפי סדר המראה, אפס נקודות. 

הטיסן עובר את קו השופטים, אפס נקודות לכל הטיסה. 

הטיסן מתרחק מאוד מעבר לקו הטיסה, אפס נקודות. 

13.2 פס קיזוז:  

טיסה אופקית וישרה ללא ניקוד.  

13.3 שמיניה קובנית הפוכה:  

הטיסן מושך מעלה בזווית º45. הטיסן מבצע ½ גלגול. כאשר הטיסן הפוך ובזווית º45 מושך ללולאה פנימית. כאשר הטיסן שוב נוסק בזווית º 45, מבצע חצי גלגול שני ומושך ללולאה שנייה עד לטיסה ישרה ואופקית.  

שגיאות:  

הלולאות אינן עגולות ורדיוס אינו שווה.  

הטיסן אינו ב- º 45 בתחילת וסיום חצאי הגלגולים.  

חצאי הגלגולים אינם בני º 180 בדיוק  .

חצאי הגלגולים לא מבוצעים באותה נקודה. 

13.4 פניית הזדקרות ללא גלגולים:  

הטיסן מושך לטיפוס אנכי. משתהה ,מבצע פניית הזדקרות בת º180 עד לצלילה אנכית. 

משתהה ומושך לטיסה אופקית.  

שגיאות:  

טיסן אינו אנכי בתחילת וסיום פניית ההזדקרות.  

פניית ההזדקרות אינה בת º180.  

רדיוס רבעי הלולאות בכניסה וביציאה, אינם שווים.  

מרחק בין קטע הנסיקה בכניסה לפניית ההזדקרות לבין קטע הצלילה גדול מחצי מוטת כנף. 

13.5 שני גלגולים רצופים:  

הטיסן מבצע שני גלגולים רצופים אופקיים. התמרון ימשך כ-3 שניות.  

שגיאות:  

הטיסן אינו אופקי בתחילת וסיום הגלגולים.  

שעור הגלגול אינו קבוע.  

שינוי כיוון. 

13.6 נסיקה ב-º45 ללולאה חיצונית:  

הטיסן מושך מעלה לטיפוס º45, משתהה, דוחף ללולאה פנימית ונחלץ בטיסה אופקית º180 לכיוון הכניסה. יציאה הפוכה.  

שגיאות:  

הטיסן אינו נוסק ב- º45.  

הלולאה אינה עגולה.  

שינוי כיוון. 

13.7 טיסה הפוכה:  

הטיסן טס הפוך לאורך כ- 100 מטר.  

שגיאות:  

הכנפיים אינן מאוזנות בזמן הטיסה ההפוכה. 

שינויי גובה. 

 שינויי כיוון. 

13.8 חצי לולאה חיצונית:  

הטיסן דוחף מעלה, משלים חצי לולאה חיצונית, להיחלץ בטיסה אופקית בכוון º180 לכניסה ,גבוה מגובה הכניסה.  

שגיאות:  

שינוי כיוון בזמן ביצוע חצי הלולאה.  

רדיוס חצי הלולאה אינו קבוע. 

שינויי כיוון. 

13.9 לולאה חיצונית:  

הטיסן דוחף מטה ומבצע לולאה חיצונית מלאה.  

שגיאות:  

הלולאה אינה עגולה. 

גובה כניסה ויציאה אינו זהה.  

שינוי כיוון. 

13.10 חצי לולאה מרובעת עם ½ גלגול בצלילה.  

הטיסן דוחף לצלילה אנכית, משתהה, מבצע ½ גלגול, משתהה, מושך לטיסה ישרה ואופקית ,בכוון º180 לכניסה.  

שגיאות:  

הכנפיים אינן אופקיות בזמן כניסה לתרגיל.  

הגלגול אינו º180 בדיוק. 

הגלגול אינו באמצע הגובה של התרגיל.  

13.11 טיסה ישרה:  

הטיסן טס ישר לאורך 100 מטר .  

שגיאות:  

הטיסן אינו אופקי במהלך הטיסה.  

הכנפיים אינן מאוזנות בזמן הטיסה. 

הטיסן אינו שומר על קו ישר. 

13.12 חצי שמיניה קובנית הפוכה עם ½ גלגול:  

הטיסן מושך מעלה לטיפוס º45, מבצע חצי גלגול, משלים לולאה פנימית ונחלץ בטיסה אופקית º180 לכיוון הכניסה. יציאה ישרה.  

שגיאות:  

הטיסן אינו ב- º45 בתחילת חצי הגלגול ובסיומו.  

הלולאה אינה עגולה.  

חצי הגלגול אינו בגובה מרכז הלולאה. 

13.13 חוד סכין:  

הטיסן מגלגל º90 לימין או לשמאל. מבצע טיסה לאורך 50 מ .’מגלגל º90 בכיוון מנוגד לטיסה ישרה.  

שגיאות:  

רבעי הגלגול אינם °90 בדיוק.  

הכנפיים אינן אנכיות לקרקע.  

שינוי כיוון וגובה. 

13.14 חצי שמיניה קובנית הפוכה עם ½ גלגול:  

הטיסן מושך מעלה לטיפוס º45, מבצע חצי גלגול, משלים לולאה פנימית ונחלץ בטיסה אופקית º180 לכיוון הכניסה. יציאה ישרה.  

שגיאות:  

הטיסן אינו ב- º45 בתחילת וסיום חצי הגלגול.  

הלולאה אינה עגולה.  

חצי הגלגול אינו בגובה מרכז הלולאה. 

13.15 קוברה ללא גלגולים:  

הטיסן מושך לנסיקה ב-°45. באמצע דוחף לאורך °90 לצלילה ב-°45. בגובה הבסיס מושך עד לטיסה ישרה ואופקית.  

שגיאות:  

נסיקה וצלילה לא ב-°45  

קטעי הטיסה לא ישרים. 

הרדיוסים במשיכות ודחיפה לא זהים  

שינוי כיוון וגובה. 

13.16 סדר נחיתה:  

בהורדת כח מנוע, הטיסן מבצע פנייה אופקית בת º180 או פניית הנמכה, לכיוון מורד הרוח .הטיסן טס קטע במורד הרוח ופונה ב- º180 לתוך הרוח. הטיסן מבצע גישת הנמכה כדי לגעת במסלול בתחום הנחיתה. סדר הנחיתה מסתיים כאשר הטיסן מתגלגל 01 מטר. רק שני ציונים: אפס או עשר.

שגיאות:

הטיסן לא טס לפי סדר נחיתה – אפס נקודות.

אם כל חלק מכן – הנסע מתקפל בנחיתה – אפס נקודות.

אם הטיסן נוחת מחוץ לתחום הנחיתה – אפס נקודות

14. סדר תמרונים רמת בכירים A20i: 

מס’    שם התמרון                                          מקדם קושי

1        שמיניה אנכית וחצי גלגול מידי                   3

2        פניית הזדקרות עם שני רבעים מתהפכים בירידה       2

3        לולאה ריבועית על פינה                              4

4        צורה 9                                                         3

5        חוד סכין עם רבע גלגול בכניסה וביציאה (טיסת צד)   5

6        ספליט S שלילי עם חצי גלגול                    2

7        כדור גולף                                                    5

8        שן כריש חצי גלגול בירידה                         3

9        אימלמן כפול חצי גלגול, חצי גלגול, שני חצאים מתהפכים    5

10     המפטי באמפ 3 משיכות חצי גלגול בעלייה

         (אופציה  3/4 בעליה ו1/4 בירידה)              2

11     גלגול איטי                                                   4

12    כובע צילינדר שני רבעים בעלייה ושני סחרורים          5

13    צורה Z.                                              מקדם 4     

14    כוכב שביט חצי גלגול בירידה                       3

15    קומבינציית שני חצאי גלגול                         3

16    חצי לולאה ריבועית עם חצי גלגול בצלע ראשונה        2

17    מפולת שלילית                                             5

סה”כ                                                                    60


14.1 שמיניה אנכית וחצי גלגול מידי:

מטיסה הפוכה דחיפה אל לולאה שלילית ומשיכה ללולאה חיובית 1/2 גלגול שמתחיל במרכז.

14.2 פניית הזדקרות עם שני רבעים מתהפכים בירידה:

משיכה לטיסה אנכית, פניית הזדקרות לצלילה אנכית, שני 1/4 גלגול בכיוונים מנוגדים, משיכה לטיסה ישרה.

14.3 לולאה ריבועית על פינה:

משיכה שמינית לולאה אל נסיקה ב º45,  משיכה 1/4 לולאה אל נסיקה ב º45, 

משיכה רבע לולאה אל צלילה ב  º45, משיכה 1/4 לולאה אל צלילה  ב º45, משיכה 1/8  לולאה אל טיסה ישרה.

14.4 צורת 9:

משיכה של 1/4 לולאה לנסיקה אנכית, דחיפה אל  3/4 לולאה, יציאה הפוכה 

14.5 חוד סכין עם 1/4 גלגול בכניסה וביציאה (טיסת צד):

מטיסה הפוכה, 1/4 גלגול לטיסת צד ו 1/4 גלגול לטיסה ישרה.

14.6 ספליט S שלילי עם 1/2 גלגול:

דחיפה אל 1/2 לולאה שלילית וחצי גלגול מידי

14.7 כדור גולף:

משיכה 1/8 לולאה אל נסיקה ב º45, משיכה ל 3/4 לולאה  אל צלילה ב º45,

משיכה אל 1/8 לולאה לטיסה ישרה.

14.8 שן כריש 1/2 גלגול בירידה :

משיכה 1/4 לולאה לנסיקה אנכית, משיכה אל 3/8 לולאה אל צלילה ב º45, 

1/2 גלגול ומשיכה 1/8 לולאה לטיסה ישרה.

14.9 אימלמן כפול 1/2 גלגול, 1/2 גלגול, ושני חצאים מתהפכים:

1/2 גלגול ומיד דחיפה לחצי לולאה, 1/2 גלגול במרכז, משיכה לחצי לולאה ומיד שני חצאי גלגול בכיוונים מנוגדים 

14.10 המפטי באמפ  3 משיכות 1/2 גלגול בעלייה (אופציה  3/4 בעליה ו1/4 בירידה)

משיכה 1/4 לולאה לנסיקה אנכית , 1/2 גלגול, משיכה לחצי לולאה לצלילה אנכית, משיכה רבע לולאה לטיסה ישרה.

אופציה: 

משיכה רבע לולאה לנסיקה אנכית , 3/4 גלגול, משיכה חצי לולאה לצלילה אנכית, 

1/4 גלגול, משיכה רבע לולאה לטיסה ישרה.

14.11 גלגול איטי:

גלגול אחד בקצב איטי 

 14.12 כובע צילינדר שני רבעי גלגול בעלייה ושני סחרורים:

משיכה רבע לולאה לנסיקה אנכית שני רבעי גלגול דחיפת רבע לולאה לקו אופקי, כניסה לסחרור שני סיבובים, צלילה אנכית ומשיכה רבע לולאה לטיסה ישרה.

14.13 צורה Z:

משיכה 3/8 לולאה אל נסיקה ב  º45 דחיפה של 3/8 לולאה אל טיסה ישרה.

14.14 כוכב שביט 1/2 גלגול בירידה:

דחיפה 1/8 לולאה אל צלילה ב  º45, משיכה 3/8 לולאה אל צלילה ב  º45, 

1/2 גלגול, ומשיכה שמינית לולאה לטיסה ישרה.

14.15 קומבינציית שני חצאי גלגול:

שני חצאי גלגול 

14.16 חצי לולאה ריבועית עם חצי גלגולי בצלע ראשונה:   

משיכה 1/8 לולאה ל º  45 נסיקה, חצי גלגול, דחיפה 1/4 לולאה ל º  45 נסיקה, 

דחיפה שמינית לולאה לטיסה ישרה.

14.17 מפולת שלילית:

דחיפה אל לולאה שלילית אחת ובתוכה ביצוע גלגול חטף במרכזה התחתון.

15. רמת מאסטר  

מתחרים ברמת מסטר יתחרו באותה התחרות עם רמות מתחילים מתקדמים ובכירים. כללי הרישום לתחרות, הערעור, ההתנהלות וכן חוקת קלוב התעופה תקפים גם לרמת מאסטר. ברמת מאסטר תתאפשר סטייה של %5 מהמידות המצוינות בחוקה והקשורות במשקל, אורך, ורוחב הטיסן בלבד. בסיום תחרות ו/או אליפות ישראל יוכרזו בנפרד הזוכים המתחרים ברמת בכירים ורמת מאסטר. מתחרים ברמת מאסטר יתחרו בסדרת  מסוג A התקפה והמופיעה בחוקה הבינלאומית.

 בעת רישום לתחרות יציין המתחרה כי הוא מתכוון להתחרות ברמת מאסטר. 

כללי ההשתתפות בדירוג מאסטר הם:  

רשאי להשתתף מתחרה שפרש ושהתחרה בעבר לפחות שלוש שנים במחלקת בינלאומיים. 

רשאי להשתתף מתחרה שפרש ושהתחרה בעבר לפחות שלוש שנים במחלקת בכירים.

מתחרים פעילים ברמות בינלאומיים ו/או בכירים יוכלו לעבור לרמת מאסטרס בתחילת שנת פעילות בלבד ובתנאי שהמעבר יהיה לפני התחרות הראשונה של אותה שנת פעילות. 

מתחרה ברמת מאסטר הרוצה לעבור לבינלאומיים יכול לעשות זאת בכל עת.

בכדי להתחרות באליפות ישראל בדירוג מאסטר נדרש מתחרה להשתתף בלפחות תחרות אחת ברמת מאסטר במשך אותה שנת הפעילות הקודמת לאליפות ישראל.

מתחרים שהתחרו בעברם ברמת מאסטרס ו/או בינלאומיים רשאים לחזור ולהתחרות ברמת בכירים. 

תחרויות פנים ארציות ברמת בינ”ל: 

תחרויות ברמת הבינ”ל יתבצעו על פי חוקת ה-FAI העדכנית ביותר (FAI Sporting Code, Section 4- Aeromodeling, Annex 5-F3A), למעט השינויים המפורטים בהמשך, 

בהתאם לסיעוף בחוקת ה-FAI: 

לא ימונו 4 צוותי שופטים. השופטים ימונו בהתאם להיקף התחרות, ייתכנו מספר צוותי שופטים.  

בתחרויות הפנים ארציות ותחרויות המבחן  יתחרו בסדרות  ברמת  “P” ובסדרות ברמת” F”.    

במהלך עונת התחרויות יהיו תחרויות בהן יהיו רק סיבובי “P” ויהיו תחרויות משולבות בהן יתחרו    

באותה התחרות גם ברמת”  P”  וגם ברמת”  F”  בצורה משולבת .  

בכל שנת תחרויות, תחרות הגמר ואליפות ישראל יהיו תחרויות משולבות. מתוך שלושת  תחרויות   

המבחן הנוספות בשנת תחרויות תחרות אחת נוספת תהיה משולבת עלפי הרשום מטה:  

בשנה שאין תחלופת סדרות עלפי תקנון ה FAI ,  תחרות מבחן מס 2 תהיה משולבת ותחרויות מבחן מס 1 ומספר  3 יכללו רק  רמת”  P”.  

בשנה שיש תחלופת סדרות עלפי תקנון ה FAI ,  תחרות מבחן מס 3 תהיה משולבת ותחרויות מבחן מספר 1 ומספר 2 יכללו רק רמת”  P”.  

חישוב התוצאות וקביעת דירוג:  

חישוב התוצאות בכל סיבוב יהיה כפי שהוגדר בסעיף 9 למעט השינויים הבאים:  

כללי השמטה בתחרות משולבות בהן יהיו סיבובים ברמה “P” וסיבובים ברמה” F”: 

בתחרות בה יהיו 2 סיבובי P ו2 סיבובי F, יושמט לכל מתחרה הסיבוב בעל התוצאה הנמוכה בכל סוג של סדרה. 

ז”א, יילקחו בחשבון 2 סיבובים, אחד P ואחד  Fהטובים ביותר.

במקרה והושלמו 2 סיבובים של P ואחד של F, יושמט הסיבוב הנמוך של הP בלבד.

במקרה והושלמו 2 סיבובים של F ואחד של P, יושמט הסיבוב הנמוך  של הF בלבד.

במידה ובוצע רק שני סיבובים מושלמים בסוג סידרה אחד בלבד, יושמט הסיבוב הנמוך באותה הסדרה ותוצאת דרוג התחרות תהיה על פי סדרה אחת.

במקרה ועשה טיסנאי סיבוב אחד בכל סדרה,  לא תהיה השמטה והתוצאה שלו תחושב עלפי שני הסיבובים שביצע.

קביעת תוצאת התחרות

בתחרות משולבות ברמה  P ורמה F התוצאה של כל מתחרה תקבע על פי סיכום תוצאת סיבובי ה-P וסיבובי ה-F בהתאם לכללי ההשמטה לעיל. 

הניקוד הסופי של התחרות ינורמל ל-1000 על פי החוקה הבין לאומית וכך ירשם לצורך חישוב המיקום בנבחרת. 

קביעת דרוג נבחרת:  

קביעת דירוג הנבחרת יהיה על בסיס שקלול תוצאות תחרויות מבחן ותחרות גמר. 

תחרות הגמר תתקיים בשנה של אליפות אירופה/עולם הרלוונטית, מוקדם בשנה ככל האפשר, וזאת למרות שתחרויות המבחן לאותה אליפות אירופה/עולם התקיימו בעונת תחרויות הקודמת. 

בשנה של תחלופת הסדרות תחרות הגמר לדירוג נבחרת תתקיים כתחרות משולבת נפרדת . בשנה של אי תחלופת   

הסדרות תחרות הגמר תתקיים או כתחרות משולבת נפרדת או שתחרות משולבת מבחן 2 סדירה תחשב גם כתחרות הגמר.  

שקלול סופי של דירוג הנבחרת יהיה על בסיס שקלול שלושת תחרויות המבחן הטובות מתוך ארבע   

ומשקלן בשקלול הסופי יהיה %60 בדירוג נבחרת.  תוצאות תחרות הגמר בשקלול הסופי יהיה %40 בדרוג הנבחרת. 

קביעת דרוג ארצי לעונה תחרויות (טיסנאי השנה)

דירוג סופי של עונת תחרויות יקבע עלפי שקלול של שלושת תחרויות המבחן הטובות מתוך ארבע של אותה עונה ללא תוצאות תחרות הגמר, אלו ינורמלו ל 1000 נקודות למנצח התחרות וכול דרוג התחרות בהתאם ליחס זה(תוצאת המקסימום לתחרות היא 1000).2.39.