חוקת טיסני כבלים אוירובטיקה

חוקת טיסני כבלים אוירובטיקה

חוקת טיסני כבלים אוירובטיקה

החוקה מהווה שילוב בין חוקת ה-FAI לבין הוראות מנהלתיות של ק.ה.ל טיסנאות שיצאו עד כה.
החוקה נועדה להקל על המתחרים במחלקות הפנים ארציות בהכרת אופן קיום התחרויות והתמרונים הנדרשים ברמות
השונות. וכן להיות מדריך לשופטים ברמות אלו.

1. תנאים להשתתפות בתחרויות:

1.1 . מתחרים חדשים ירשמו לרמת מתחילים ויעלו ברמות לאחר צבירת 55% מהניקוד המכסימלי במחלקה בה הם משתתפים.

1.2 . להלן רשימת הרמות והניקוד הדרוש למעבר רמה:
מתחילים 320 נקודות
מתקדמים 380 נקודות

1.3 . יש לבצע את כל סדרת התרגילים כדי לעבור לרמה הבאה.

1.4 . יש להשתמש בציוד תקין ובטיסן אשר נוסה בהצלחה לפני התחרות.

2. תקנות טכניות עבור טיסנים נהוגי כבלים:

2.1 . משקל טיסה מרבי: 5 ק”ג
שטח משטחים נושאים מרבי: 150 דצמ”ר
מעמס מרבי: 100 גרם/דצמ”ר
נפח מהלך בוכנה מרבי: 10 סמ”ק
המנוע(ים) חייב(ים) להיות מצויד(ים) במשתיק(י) קול יעילים.
עצמת הרעש המרבי היא 96 דציבל
הטיסן חייב להמריא מהקרקע.

2.2 . אורך הכבלים
אורך הכבלים יהיה יותר מ- 15 מטרים אך לא יותר מ- 21.5 מטרים.

2.3 . בדיקת כבלים (לביצוע לפני כל ניסיון לטיסה רשמית)
אורך הכבלים נמדד מצירו של החלק המשמש לאחיזה בידית הניהוג עד לציר המדחף. במידה שישנם שני מדחפים, ציר הסימטריה שלהם יילקח כנקודת ייחוס לצורך המדידה. בדיקת מעמס תבוצע לידית הניהוג המורכבת יחד עם הכבלים והטיסן, לעמידה בעומס גדול פי 15 ממשקל הטיסן עד לגבול של 20 ק”ג.
2.4 . מספר הניסיונות
כל מתחרה זכאי לשני ניסיונות לכל טיסה רשמית. אחרי הניסיון הראשון, זכאי המתחרה לבצע את הניסיון
השני מייד או שיהיה חייב לבצעו אחרי טיסותיהם הרשמיות של שלושה מתחרים נוספים.
2.5 . הגדרת ניסיון טיסה:
ניסיון טיסה ייחשב כאשר למתחרה ניתנה רשות להתחיל.
הערה:
על הטיסן להמריא במהלך 3 דקות ההנעה. ברמות מתחילים ומתקדמים המראה לאחר תום 3 הדקות לא תזכה
את המתחרה בניקוד בגינה.
אם כבה המנוע לאחר תחילת המראה אך לפני הניתוק. מותר להניעו מחדש בתחום שלוש הדקות.
2.6 . כל מתחרה רשאי לניסיון אחד עבור כל טיסה רשמית.
2.7 . הגדרת טיסה רשמית:
טיסה נחשבת רשמית כאשר הטיסן מגיע למצב טיסה.
3. מהלך התחרות:
3.1 . על המתחרה להגיע לשטח התחרות חצי שעה לפני תחילתה.
3.2 . דמי הרשמה יגבו ע”י מנהל התחרות.
אורחים (מי שאינו נושא תעודת פעיל תקפה) ישלמו כפל דמי הרשמה.
חיילים בשרות חובה פטורים מתשלום דמי הרשמה.
3.3 . מנהל התחרות יקבע את סדר הטסת המתחרים לפי הגרלה.
סדר ההטסה יוכרז רשמית לפני תחילת התחרות.
3.4 . ביצוע תמרונים:
התמרונים חייבים להתבצע בסדר הרשום. בין שני תמרונים עוקבים, יבצע המתחרה לפחות שתי הקפות בגובה
אחיד. המתחרה רשאי לנסות לבצע תמרון פעם אחת בלבד בכל טיסה. המתחרה חייב להשלים את כל תכנית
הטיסה בתוך שבע דקות כולל המראה ונחיתה. שבע הדקות מתחילות להימנות ברגע שהמתחרה מסמן בידו
שהוא עומד להתניע את מנועו, אך לא יאוחר משלוש דקות מרגע שנכנס למעגל.
הנעת המנוע חייבת להתבצע ידנית. אין להשתמש בכל התקן מכני או אחר להפסקה או שליטה על פעולת המנוע.
4. אופן השיפוט:
4.1 . מספר השופטים בתחרות יהיה שלושה לפחות עד חמישה. תוצאות תחרויות שבהן ישפטו רק שני שופטים.
יובאו לאישור חריג בפני ועדת ספורט.
4.2 . מנהל התחרות יקיים טיסות חימום לשופטים במידת הצורך.
4.3 . לכל תמרון יוענק ציון במספרים שלמים בין 0 ל- 10 ע”י כל שופט במהלך הטיסה. ציונים אלו יוכפלו במקדם
הקושי של התרגיל. תמרון שלא יסוים יקבל ציון אפס.
4.4 . אם לדעת השופטים הטיסן אינו בטיחותי או שהוא מוטס באופן לא בטיחותי. הם רשאים להורות למטיס
להנחיתו.
5. חישוב התוצאות:
5.1 . כאשר מספר השופטים הוא שלושה, תחושב התוצאה על פי שלושה שופטים.
5.2 . כאשר צוות השופטים מונה ארבעה או יותר, יושמטו בחישוב התוצאות, ציוני השופט הגבוה ביותר והנמוך
ביותר.
5.3 . מספר הסיבובים הוא שלוש, ותילקח ממוצע התוצאות של שני הסיבובים הגבוהים.
5.4 . במידה ויתקיימו שני סיבובים, תילקח ממוצע התוצאות של שני הסיבובים.
5.5 . בסיום התחרות יוענקו תעודות למתחרים. יש לשמור את התעודה ולהציגה בפני מנהל התחרות בעת מעבר
לרמה גבוהה יותר.
רשימת תמרונים
רמת מתחילים
מס’ שם התמרון מקדם קושי
1 שחרור תוך 2 דקות 5
2 המראה 6
3 טיסה אופקית (שתי הקפות) 4
4 חצוי ישר 9
4 3 לולאות פנימיות רצופות – לולאה 1 5
5 – לולאה 2
6 – לולאה 3
הערה: אפשרי לבצע לולאה בכל הקפה
8 כאשר המקדם לכל לולאה הוא – 2
6 טיסה הפוכה ( 2 הקפות) 6
__
סה”כ 53
תיאור התמרונים
1. שחרור תוך 2 דקות:
המראה בתוך 2 דקות מרגע שהמתחרה נותן סימן בידו לפני התנעת מנועו.
המנוע חייב להיות מונע ביד. המראה בתוך 2 דקות מזכה במלא הנקודות. המראה מעבר לכך אינה מזכה
בנקודות.
2. המראה:
המראה נכונה מורכבת מהסעה חלקה של הטיסן על הקרקע לאורך של לא פחות מ- 4.5 מטרים אך לא יותר
מרבע הקפה. הטיסן מתרומם אחר כך בצורה חלקה לאוויר בטיפוס הדרגתי והתיישרות חלקה בגובה טיסה
נורמאלי מעל לנקודה בה החל הטיסן את ריצת הקרקע שלו.
שגיאות:
1. הטיסן קופץ או מגיע למצב טיסה מוקדם מידי, או מאוחר מידי.
2. המראה טיפוס או התיישרות אינם הדרגתיים וחלקים.
3. התיישרות קורת מוקדם מידי, או מאוחר מידי.
3. טיסה אופקית:
הטיסן יוטס 2 הקפות חלקיות בגובה טיסה נורמאלי עד לנקודת ההתיישרות המקורית.
שגיאות:
1. ההתיישרות וגובה טיסה נורמאלי אינם בתחום של 1.20 ל- 1.80 מטר.
2. ההתיישרות קורת מוקדם מדי או מאוחר מידי.
4. חצוי ישר:
נחשב נכון כאשר הטיסן מתחיל מגובה טיסה נורמאלי. מבצע טיפוס אנכי וצלילה בעוברו בדיוק מעל לראשו של
המטיס, חותך את מעגל ההטסה לשני חצאים ויוצא במצב ישר בגובה טיסה נורמאלי.
שגיאות:
1. הטיסן מתחיל בגובה שונה מגובה הטיסה הנורמאלי.
2 מתנודד בזמן הטיפוס האנכי. .
3 הטיסן אינו חוצה את המעגל בדיוק מעל לראש המטיס. .
4 הטיסן אינו חוצה את המעגל בקו ישר. .
5. הטיסן מתנודד או יוצא מהצלילה בגובה שונה מגובה טיסה נורמאלי.
5. לולאות פנימיות רצופות (נדרשות שלוש):
לולאות נחשבות נכונות כאשר הטיסן מתחיל מגובה טיסה נורמאלי, ומבצע סידרה של שלוש לולאות חלקות ועגולות, כולן
באותו מקום, כאשר תחתית הלולאות בגובה טיסה נורמאלי ובשיא שלהן יוצר(ים) (הכבלים) זווית בת 45 מעלות עם
הקרקע. אחר כך ממשיך הטיסן לעוד חצי לולאה ויוצא ממנה הפוך תוך הנמכה לגובה טיסה נורמאלי. עליו לבצע שתי
הקפות לפני התחלת השיפוט על טיסה הפוכה.
שגיאות:
1 הלולאות אינן חלקות או שצורתן אינה טובה (כלומר, בצורת ביצה או משושה וכיו”ב). .
1.80 מטר. – 2. תחתית הלולאה אינה בגובה 1.20
3 שיא הלולאות שונה ביותר מ- 0.60 מ’ מנקודת 45 המעלות. .
4. מסלולי הלולאות השנייה והשלישית שונים ביותר מ- 0.60 מ’ מזה של הלולאה הראשונה.
6. טיסה הפוכה (שתי הקפות):
טיסה הפוכה נחשבת נכונה כאשר הטיסן מבצע שתי הקפות חלקות ויציבות בגובה טיסה נורמאלי.
שגיאות:
1.80 מטר. הגובה משתנה ביותר מ- 0.60 מ’. – 1 הגובה אינו 1.20 .
7. נחיתה:
נחיתה נחשבת נכונה כאשר הטיסן מנמיך בצורה חלקה מגובה טיסה נורמאלי עד הקרקע, בלי קפיצות או
תמרונים גסים ויוצאי דופן ומבלי שחלק כלשהו מהטיסן מלבד כן הנסע יגע בקרקע. הטיסן מגיע לעצירה בתוך
הקפה אחת מנקודת הנגיעה. נקודת הנגיעה נמצאת במרחק הקפה מהנקודה בה החל הטיסן להנמיך. מותרת
נגיעה בשלושה גלגלים או בעזרת כן – נסע ראשי תחילה.
שגיאות:
1. שגיאה נחשבת בכל מקרה שהטיסן קופץ או אם חלק כלשהו מהטיסן שאינו כן נסע נוגע בקרקע.
2 נחיתת ריסוק או ניתור או נחיתת גחון או נחיתה במצב הפוך אינן מקבלות ניקוד. .
3 הנמכה מגובה טיסה אינה חלקה או שהיא ארוכה או קצרה מהקפה אחת. .
4. הטיסן אינו מגיע לעצירה בתוך הקפה אחת מנקודת הנגיעה.
הערה: נסיבות יוצאות דופן כלשהן שאינן בשליטתו של המטיס ואשר עלולות לגרום לאחת השגיאות הנזכרות
למעלה נלקחות בחשבון ע”י השופטים.
רמת מתקדמים
מס’ שם התמרון מקדם קושי
1 שחרור תוך דקה 1
2 המראה וטיסה אופקית 2
3 חצוי כפול 8
1 3 לולאות פנימיות רצופות – לולאה 1 4
2 – לולאה 2
3 – לולאה 3
5 טיסה הפוכה (שתי הקפות) 2
1 3 לולאות חיצוניות רצופות – לולאה 1 6
2 – לולאה 2
3 – לולאה 3
5 2 לולאות פנימיות מרובעות רצופות – לולאה 1 7
7 – לולאה 2
3 2 שמיניות אופקיות – שמיניה 1 8
4 – שמיניה 2
4 2 שמיניות אנכיות – שמיניה 1 9
6 – שמיניה 2
4 2 שמיניות רצופות מעל הראש – שמיניה 1 10
6 – שמיניה 2
11 נחיתה 5
סה”כ 69
תיאור התמרונים
1. שחרור תוך דקה:
המראה בתוך דקה אחת מרגע שהמתחרה נותן סימן בידו לפני הנעת מנועו. המנוע חייב להיות מונע
ביד. המראה בתוך דקה אחת מזכה במלא הנקודות. המראה אחרי דקה אחת אינה מזכה בנקודות.
2. המראה:
המראה נכונה מורכבת מהסעה חלקה של הטיסן על הקרקע לאורך של לא פחות מ- 4.5 מטרים אך לא יותר
מרבע הקפה. הטיסן מתרומם אחר כך בצורה חלקה לאוויר בטיפוס הדרגתי והתיישרות חלקה בגובה טיסה
נורמאלי מעל לנקודה בה החל הטיסן את ריצת הקרקע שלו. הטיסן ממשיך בטיסה למשך שתי הקפות חלקות
בגובה טיסה נורמאלי עד לנקודת ההתיישרות המקורית.
שגיאות:
1 הטיסן קופץ או מגיע למצב טיסה מוקדם מידי, או מאוחר מידי. .
2 המראה, טיפוס או התיישרות אינם הדרגתיים וחלקים. .
3. התיישרות קורת מוקדם מידי, או מאוחר מידי.
4. התיישרות וגובה טיסה נורמאלי אינם בתחום שבין 1.20 ל- 1.80 מטר.
3. חצוי כפול:
חצויים נחשבים נכונים כאשר הטיסן מתחיל מגובה טיסה נורמאלי, מבצע טיפוס אנכי וצלילה, בעוברו בדיוק
מעל לראשו של המטיס, חותך את מעגל ההטסה לשני חצאים ויוצא במצב הפוך, בגובה טיסה נורמאלי. הטיסן
ממשיך בטיסה הפוכה חצי הקפה עד לנקודת ההתחלה ואז מבצע טיפוס אנכי וצלילה מעל למרכז המעגל
מטיסה הפוכה ויוצא בגובה טיסה נורמאלי.
שגיאות:
1. חצי ראשון: הטיסן מתחיל בגובה שונה מגובה הטיסה הנורמאלי.
2. מתנודד בזמן הטיפוס האנכי.
3 הטיסן אינו חוצה את המעגל בדיוק מעל לראש המטיס, הטיסן אינו חוצה את המעגל בקו ישר. .
4. הטיסן מתנודד או יוצא מהצלילה בגובה שונה מגובה טיסה נורמאלי בצורה הפוכה.
5. הטיסן אינו חוצה את המעגל באותו מצב וכיוון בחלק השני של התרגיל.
חצי שני: מקבל ניקוד כמו החצי הראשון: הופכים את נקודות הכניסה והיציאה.
4. לולאות פנימיות רצופות (נדרשות שלוש):
לולאות נחשבות נכונות כאשר הטיסן מתחיל מגובה טיסה נורמאלי, ומבצע סידרה של שלוש לולאות חלקות
ועגולות, כולן באותו מקום, כאשר תחתית הלולאות בגובה טיסה נורמאלי ובשיא שלהן יוצר(ות) זווית בת 45
מעלות עם הקרקע. אחר כך ממשיך הטיסן לעוד חצי לולאה ויוצא ממנה הפוך תוך הנמכה לגובה טיסה
נורמאלי.
עליו לבצע שתי הקפות לפני התחלת השיפוט על טיסה הפוכה.
שגיאות:
1. הלולאות אינן חלקות או שצורתן אינה טובה (כלומר, בצורת ביצה או משושה וכיו”ב).
1.80 מטר. – 2 תחתית הלולאה אינה בגובה 1.20 .
3 שיא הלולאה שונה ביותר מ- 0.60 מ’ מנקודת 45 המעלות. .
4. מסלול הלולאה השנייה והשלישית שונה ביותר מ- 0.60 מטר מזה של הלולאה הראשונה.
5. טיסה הפוכה (שתי הקפות):
טיסה הפוכה נחשבת נכונה כאשר הטיסן מבצע שתי הקפות חלקות ויציבות בגובה טיסה נורמאלי.
שגיאות:
1.80 מטר. – 1 הגובה אינו 1.20 .
2 הגובה משתנה ביותר מ- 0.60 מטר. .
6. לולאות חיצוניות רצופות (נדרשת שלוש):
לולאות נחשבות נכונות כאשר הטיסן מתחיל ממצב הפוך בגובה טיסה נורמאלי ומבצע סידרה של שלוש
לולאות חלקות ועגולות, כולן באותו מקום, כאשר תחתית הלולאה בגובה טיסה נורמאלי ובשיא שלהן יוצר(ות)
זוויות בת 45 מעלות עם הקרקע. אחר כך ממשיך הטיסן עוד חצי לולאה ויוצא ממנה בגובה טיסה נורמאלי.
שגיאות:
1. הלולאות אינן חלקות או שצורתן אינה טובה (כלומר בצורת ביצה, משושות וכיו”ב).
2 תחתית הלולאה אינה בגובה שבין 1.20 ל- 1.80 מטר. .
3 השיא של הלולאות שונה ביותר מ- 0.60 מטר מהנקודה בה הכבלים יוצרים זווית בת 45 מעלות עם הקרקע. .
4. מסלול הלולאה השנייה והשלישית שונה ביותר מ 0.60 מטר מזה של הלולאה הראשונה.
7. לולאות פנימיות מרובעות רצופות (נדרשות שתיים):
לולאות מרובעות רצופות נחשבות נכונות כאשר הטיסן מתחיל מטיסה בגובה נורמאלי וטס בנתיב מרובע
המורכב משתי לולאות, כל אחת בעלת ארבע פניות פנימה ברדיוס של בערך 1.5 מטר וקטעים ישרים שווים,
כאשר הקטעים התחתונים, בגובה טיסה נורמאלי והקטעים העליונים, בטיסה הפוכה בגובה בו יוצרים הכבלים
זווית בת 45 מעלות עם הקרקע. שתי הפינות התחתונות שוות וכן שתי הפינות העליוניות. התרגיל מתחיל
ומסתיים כאשר הטיסן בטיסה אופקית בנקודת ההתחלה של הפניה הראשונה.
שגיאות:
1. הטיסן מתנודד בפניות, החלק הנמוך אינו בגובה שבין 1.20 ל- 1.80 מטר.
2 החלק הגבוה שונה ביותר מ- 0.60 מ’ מהגובה בו יוצרים הכבלים זווית בת 45 מעלות עם הקרקע. .
3 הפניות אינן מדויקות ורדיוסן מגיע ליותר מ- 2.10 מטר. .
4 אורך צידי הלולאות אינם שווים. .
5. הלולאה השנייה אינה במסלול זהה לזה של הלולאה הראשונה.
8. שמיניות אופקיות (נדרשות שתיים):
יש להיכנס ולצאת משמיניות אופקיות בנקודת החיתוך של שני המעגלים. תחילה יש לבצע את הלולאה
הפנימית. שמיניות נחשבות כנכונות כאשר הטיסן מבצע שתי שמיניות כל אחת מהן מורכבת משני סיבובים או
לולאות שווים בגודל, משיקים ואופקיים. הטיסן חייב להיכנס לשמינייה מגובה טיסה נורמאלי ולהיות אנכי
בנקודת ההשקה וההצטלבות של המעגלים. השמניות חייבות להיות סימטריות. בשיא של כל מעגל חייבים
הכבלים להיות בזוית בת 45 מעלות עם הקרקע. התחתיות של שני המעגלים חייבות להיות בגובה הטיסה
הנורמאלי.
שגיאות:
1. הטיסן אינו אנכי בכניסה.
2 בשיא של המעגלים הטיסן אינו נמצא בתוך 0.60 מ’ מהנקודה בה יוצרים הכבלים זווית בת 45 מעלות עם .
קרקע.
3 תחתית המעגלים אינה בגובה שבין 1.20 ל- 1.80 מ’. .
4 הלולאות אינן עגולות או שהן שונות בגודלן. .
5. נקודת ההצטלבות משתנה. הלולאה השנייה אינה באותו מקום כמו הראשונה.
9 שמיניות אנכיות (נדרשות שתיים):
שמיניות אנכיות יש להתחיל בגובה של 45 מעלות ולסיים באותו גובה בטיסה הפוכה. הלולאה הפנימית תבוצע
קודם. שמיניה נחשבת לנכונה כשהטיסן מבצע שתי שמיניות בעלות שני מעגלים או לולאות באותו גודל,
משיקים זה לזה ובקו אנכי. הטיסן חייב להיות אופקי בנקודת ההשקה. השמיניות חייבות להיות סימטריות.
קטעם העליון צריך להיות בנקודה של 90 מעלות מעל ראש המטיס, והקטעים התחתונים בגובה טיסה
נורמאלי.
שגיאות:
1 הטיסן אינו אופקי בכניסה. .
2. הכניסה אינה בתוך תחום של 0.60 מ’ מגובה 45 מעלות.
3 הקטע העליון אינו בתוך 1.20 מ’ מנקודת ה- 90 מעלות. .
4 הקטע התחתון אינו בין 1.80 ו- 1.20 מ’. .
5 הלולאות אינן עגולות ושוות. .
6 נקודת ההשקה משתנה. .
7. השמינייה אינה באותו מקום כמו הראשונה.
10 . שמיניות רצופות מעל הראש (נדרשות שתיים):
יש להתחיל ולסיים שמיניות מעל הראש בנקודת ההצטלבות של שני המעגלים, בדיוק מעל לראשו של המטיס
ולצאת מאותה נקודה.
יש לבצע קודם כל את הלולאה הפנימית. שמיניות מעל הראש נחשבות לנכונות כאשר הטיסן מבצע שתי
שמיניות, כל אחת מורכבת משני מעגלים שווים בגודלם, כאשר נקודת ההצטלבות או ההשקה בדיוק מעל
לראשו של המטיס. הטיסן חייב להיכנס לשמיניות בטיפוס אנכי דרך מרכז המעגל ותמיד להצביע לאותה
נקודה בהיותו במרכז השמינייה. השמיניות חייבות להיות סימטריות ובנקודה הנמוכה ביותר של כל מעגל
חייבים הכבלים ליצור זווית בת 45 מעלות עם הקרקע.
שגיאות:
1 הטיסן אינו אנכי מעל לראש בכניסה. .
2 הנקודה הנמוכה ביותר במעגל אינה בתוך 0.60 מ’ מהנקודה בה יוצרים הכבלים זווית בת 45 מעלות עם .
הקרקע.
3 הלולאות אינן עגולות ואינן שוות בגודלן. .
4 נקודת ההצטלבות משתנה. .
5. השמינייה השנייה אינה באותו מקום כמו הראשונה.
11 . נחיתה:
נחיתה נחשבת נכונה כאשר הטיסן מנמיך בצורה חלקה מגובה טיסה נורמאלי עד לקרקע, בלי קפיצות או
תמרונים גסים יוצאי דופן, ומבלי שחלק כלשהו מהטיסן מלבד כן הנסע יגע בקרקע. הטיסן מגיע לעצירה בתוך
הקפה אחת מנקודת הנגיעה. נקודת הנגיעה נמצאת במרחק הקפה מהנקודה בה החל הטיסן להנמיך. מותרת
נגיעה בשלושה גלגלים או בעזרת כן – נסע ראשי תחילה.
שגיאות:
1 שגיאה נחשבת בכל מקרה שהטיסן קופץ או אם חלק כלשהו מהטיסן שאינו כן נסע נוגע בקרקע. .
2. נחיתת ריסוק או ניתור או נחיתת גחון או נחיתה במצב הפוך אינן מקבלות ניקוד.
3 ההנמכה מגובה טיסה אינה חלקה או שהיא ארוכה או קצרה מהקפה אחת. .
4. הטיסן אינו מגיע לעצירה בתוך הקפה אחת מנקודת הנגיעה.
12 . הערה:
12.1 . נסיבות יוצאות דופן כלשהן שאינן בשליטתו של המטיס ואשר עלולות היו לגרום לאחת השגיאות הנזכרות
למעלה תילקחנה בחשבון ע”י השופטים.
12.2 . השרטוטים הנספחים לסעיפים המתארים את התרגילים מתייחסים לטיסה נגד כיוון השעון. יש להפוך
אותם עבור טיסה בכיוון השעון.
חוקת תחרויות דו קרב בטיסנים נהוגי כבלים – רמת מתחילים
1. כללי
תכולת המחלקה, הציוד הייעודי, מטרת המחלקה החוקים וההליכים הנוגעים למחלקה
זו, וכן צורת השיפוט זהים לנאמר למחלקת נהוגי כבלים למעט התוספות הבאות.
2. מתחרה
המתחרה רשאי להיעזר בשני מכונאים.
3. תכונות טיסן דו קרב
נפח התפשטות מרבי של המנוע 1 סמ”ק.
. עובי החוטים המזערי יהיה 0.385
4. רדיוס המעגל
א. אורך כבלי הניהוג חייב להיות 9 מ’ מציר ידית הניהוג ועד לקו ציר המנוע בטיסן.
ב. רדיוס מעגל ההטסה הוא 15 מטר.
ג. רדיוס המעגל המרכזי (מעל המטיסים) הוא 3 מטר.
5. ידית ניהוג וכבלים
אסור הניהוג באמצעות כבל אחד. המרחק מציר ידית הניהוג ועד לנקודת החיבור עם כבל הניהוג, חייב להיות
פחות מ- 4 ס”מ.
מערכת הניהוג (ידית כבלים וטיסן) חייבת לעמוד במבחן מתיחה של עד 5 ק”ג לפחות.
6. מספר הטיסנים
לכל מתחרה מותר השימוש בשני טיסנים בכל דו-קרב. אם עוברים להטסת הטיסן הרזרבי יש להעביר את סרט
הזנב מהטיסן הראשון לטיסן השני.
7. חוט הזנב
סרט נייר קרפ באורך 3 מטר וברוחב של 3 ס”מ יחובר על ידי חוט חזק לחלקו האחורי של הטיסן, כאשר 2 מטר
מפרידים בין זנב הטיסן לבין תחילת סרט הזנב. צבע סרט הזנב חייב להיות שונה לגבי כל טיסן בתחרות.
8. תחילת התחרות
א. סימן ראשון מורה למכונאי להניע מנוע(ים) בזמן של 1.5 דקה וחמש שניות אחרונות יש לספור בקול, סימן
ההתחלה ניתן 90 שניות לאחר מתן הסימן הראשון על ידי אמצעי חזותי (דגל) וקולי גם יחד.
ב. מרגע מתן סימן ההתחלה נמשכת התחרות 3 דקות.
ג. לאחר שמנהל התחרות משוכנע שכל טיסן ביצע 2 הקפות אופקיות שלמות נגד כוון השעון ובין טיסן לטיסן יש
רווח של רבע הקפה לפחות הוא נותן סימן ממושך לאות שהדו-קרב יכול להתחיל.
ד. לאחר 3 דקות או בעקבות פסילה-נותן מנהל התחרות סימן לאות כי הדו-קרב הסתיים.
ה. התחרות מסתיימת 3 דקות ממתן סימן תחילת הקרב ו- 4.5 דקות ממתן הסימן הראשון.
9. שיטת הניקוד
א. נקודה אחת תוענק לטיסן עבור כל שנייה שלמה מתוך 3 הדקות שבהן הוא שוהה באוויר.
ב. 100 נקודות יוענקו עבור כל חיתוך של פיסה מסרט הנייר של היריב.
ג. לא תוענקנה כל נקודות עבור חיתוך החוט המחבר את סרט הנייר לטיסן.
10 . התנהגות
א. המטיס אינו רשאי לצאת ממעגל המטיסים שרדיוסו 3 מטר. מטיס שיעשה כך ייענש בגריעת 50 נקודות
ממאזנו.
ב. אם טיסן נוחת או ניזוק תוך תקופת 4.5 הדקות ממתן האות הראשון רשאי המכונאי לחבר כבלים חדשים
לטיסן הרזרבי או להחליף כבלים בטיסן הראשון.
ג. אסור להטיס את הטיסן יותר מ- 2 הקפות רצופות מתחת לגובה מטר וחצי.
11 . ניסיונות
ניסיונות נוספים להשלמת זמן הדו-קרב יותרו על פי שיקול דעתו של מנהל התחרות במקרים הבאים:
א. לאחר התנגשות אווירית.
ב. כאשר סרט הזנב או חלקו התקפל ואינו מתיישר.
12 . דרוג
א. התחרות תנוהל בשיטת “הנוק אאוט” (מפסיד יוצא).
ב. במידה שמספר המתחרים זוגי יוגרלו הנ”ל ויחולקו לזוגות לסיבוב הראשון. במידה שהמספר אינו זוגי, יוגרל
הבודד ויעבור לסיבוב השני ללא קרב.
ג. בתום הסיבוב הראשון יבוצע דרוג של המתחרים כאשר 2 המדורגים באמצע הטבלה יתחרו כל אחד כנגד
המתחרה הבודד שהוגרל ועבר ללא קרב לסיבוב השני, כך שבסיומו כל המתחרים השתתפו ב- 2 קרבות.
ד. מחלק זה של התחרות בכל סיבוב מס’ המתחרים יקטן לחצי עד לגמר ולהכתרת המנצח.
13 . פסילת טיסות
מתחרה יוצא ממעגל התחרויות ויריבו יעבור לשלב הבא באחד מהמקרים הבאים:
א. הטיס יותר משתי הקפות רצופות בגובה פחות ממטר וחצי.
ב. תקף את סרט זנב היריב לפני מתן האות המתאים ע”י מנהל התחרות.
ג. תקף את טיסן היריב שלא בסרט הזנב.
ד. הטיסן לא הצליח להמריא תוך 2 דקות ממתן האות להמראה.
ה. נעשה ניסיון להטיס טיסן שאינו מסוגל לשהות באוויר בכוחו העצמאי ו/או בשליטתו המלאה של המטיס.
ו. מפריע ליריבו ומאלצו במתכוון לעזוב את מעגל המטיסים.
ז. משתף פעולה מרצון עם יריבו על ידי פעילות פסיבית.
ח. מטיס בצורה מסוכנת במתכוון.
ט. עוזב במתכוון את מעגל המטיסים.
14 . בטיחות
חובת חבישת קסדת מגן תחול על כל המכונאים המצוותים למעגל התחרות.