חוקת טיסני מנוע חופשי מ-1

חוקת טיסני מנוע חופשי מ-1

חוקת טיסני מנוע חופשי מ-1

חוקת תחרויות טיסני מנוע חופשי מ-1 (F1J) 

חוקי מחלקת F1J הרשומים  מטה יישומו בשילוב עם  החלקים  הרלוונטיים  מחוקת הטיסנאות הספורטיבית, חטיבות 4B ו- 4C.  

1. הגדרה  

טיסן בו האנרגיה מסופקת ע”י מנוע בוכנה ואשר כוח העילוי נוצר בו ע”י כוחות אווירודינמיים הפועלים על  משטחים הנשארים קבועים במהלך הטיסה, מלבד שינוי בעקמומיות הפרופיל או בזווית ההתקפה . 

2. מידות טיסני מנוע חופשי נוסחת מ1:  

נפח מהלך בוכנה מרבי  1 סמ”ק.  

אסור להוסיף תוספת כלשהי לפתחי המפלט.

במנוע משקל כולל מזערי  160 גרם לכל.

משך פעולת מנוע מרבי  7 שניות מרגע שחרור הטיסן.  

אין הגבלות לגבי רכיבי הדלק.  

כל מתחרה רשאי להתחרות עם  3 טיסנים.

3. מספר הטיסות  

א. כל מתחרה זכאי ל-3 טיסות רשמיות. 

ב. הטיסות הרשמיות יוטסו במהלך שעות התחרות כולל ההפסקות. 

4. הגדרה של טיסה רשמית  

א. הזמן שהושג בניסיון הטיסה הראשון אלא אם כן ניסיון זה מוגדר כלא מוצלח לפי סעיף 5 (אם מוגדר כלא מוצלח לפי סעיף 5א’ וניסיון שני לא בוצע יחשב הזמן שבוצע בניסיון הראשון). 

ב. הזמן שהושג בניסיון הטיסה השני. אם ניסיון הטיסה השני גם הוא לא מוצלח לפי סעיף 5 ב-ג, יש לרשום תוצאת אפס לטיסה. 

5. הגדרת ניסיון טיסה לא מוצלח  

ניסיון טיסה יוגדר כלא מוצלח כאשר הטיסן מוזנק ולפחות אחד מהמקרים הבאים מתרחש. במידה וכך  קורה בטיסה הראשונה זכאי המתחרה לניסיון  נוסף. 

א. משך הטיסה קטן  מ- 20 שניות. 

ב. משך פעולת המנוע גדול מ- 7 שניות מרגע שיגור הטיסן. 

ג. כאשר חלק מהטיסן ניתק תוך כדי שיגור או במהלך הטיסה, במקרה זה התוצאה שתרשם- אפס.

6. חזרה על ניסיון טיסה (טיסה חוזרת)  

מותר לחזור על ניסיון טיסה כשהטיסן מתנגש בטיסן אחר במהלך טיסתו או באדם במהלך השיגור (למעט האדם ששיגר אותו). באם הטיסן ממשיך את טיסתו בטיסה רגילה מותר למתחרה לדרוש שטיסתו תוכר  כרשמית גם אם הדרישה נעשית בסוף ניסיון הטיסה.

7. משך הטיסות  

זמן הטיסה המרבי שיימדד לכל טיסה רשמית יהיה שתי דקות.  במקרה של תנאים מטאורולוגיים יוצאי דופן או קשיים בהחזרת הטיסנים מותר לחבר השופטים להורות על קיצור בזמן המרבי לסיבוב. זמן מרבי ששונה חייב להתפרסם לפני תחילת הסיבוב. 

8. דירוג  

א. סכום 3 הטיסות של כל מתחרה נלקחות לצורך הדרוג. 

ב. במטרה לקבוע את הדירוג האישי כאשר יש שיווין תבוצענה טיסות הכרעה נוספות מיד אחרי שהטיסה האחרונה בתחרות הושלמה. זמן  הטיסה המרבי בכל טיסה נוספת יוארך  בדקה אחת מזמן הטיסה המרבי בסיבוב הקודם.

9. מדידת זמן   

א. ראה חטיבה 4b, סעיף 11.B.  

ב. זמן הטיסה הכולל נמדד משיגור הטיסן עד לסיום הטיסה.

ג. משך פעולת המנוע צריך להימדד על ידי שני מודדי זמן עם שעוני עצר אלקטרוניים בעלי גביש ותצוגה דיגיטאלית, עם דיוק של לפחות 100/1 שנייה. זמן פעולת המנוע ייקבע לפי ממוצע שני הזמנים שנרשמו וממוצע זה מעוגל לעשירית השנייה הקרובה כלפי מטה.

10. מספר העוזרים   

המתחרה זכאי לעוזר אחד באזור השיגור. 

11. שיגור  

א. ההזנקה ידנית כשהמתחרה על הקרקע (מותרת קפיצה). 

ב. על כל מתחרה להניע את מנועו ולשגר בעצמו את הטיסן. 

ג. הטיסן חייב להיות משוגר בטווח של בערך 5 מטרים ממרכז המדידה.

 

חוקת תחרויות טיסני מנוע חופשי מ 1 (F1P)

  

חוקי מחלקת F1P הרשומים מטה יישומו בשילוב עם החלקים הרלוונטיים מחוקת הטיסנאות הספורטיבית, חטיבות 4B ו 4C.  

1. הגדרה  

טיסן בו האנרגיה מסופקת ע”י מנוע בוכנה ואשר כוח העילוי נוצר בו ע”י כוחות אווירודינמיים הפועלים על משטחים הנשארים קבועים במהלך הטיסה, מלבד שינוי בעקמומיות הפרופיל או בזווית ההתקפה.

2. מידות טיסני מנוע חופשי נוסחת מ-1:  

שטח משטח כנף נושא מזערי  26 דצמ”ר

מוטת כנף מרבית  1.5 מטר  

משקל כולל מזערי  250 גרם

משך פעולת מנוע מרבי  10 שניות מרגע שחרור הטיס   

נפח מהלך בוכנה מרבי  1 סמ”ק  

מותר רק שינוי אחד בלבד בזווית ההתקפה או בעקמומיות פרופיל הכנף או הגה הגובה במהלך הטיסה לפני הצינוח. 

אסור להוסיף תוספת כלשהי לפתחי המפלט במנוע. 

המנוע חייב להניע את הפרופלור בצורה ישירה, אסור השימוש בתמסורת. 

אסור השימוש במעצור מכני לעצירת המנוע. 

אין הגבלות לגבי רכיבי הדלק.  

כל מתחרה רשאי להתחרות עם  4 טיסנים. 

חוק .3.1.B מחטיבה 4b אינו נוגע למחלקה F1P.  

3. מספר הטיסות  

ד. כל מתחרה זכאי ל- 5 טיסות רשמיות. 

ה. כל מתחרה זכאי לטיסה רשמית אחת בכל סיבוב בתחרות. 

4. הגדרה של טיסה רשמית  

א. הזמן שהושג בניסיון הטיסה הראשון אלא אם כן ניסיון זה מוגדר כלא מוצלח לפי סעיף 5 (אם מוגדר כלא מוצלח לפי סעיף 5א’ וניסיון שני לא בוצע יחשב הזמן שבוצע בניסיון הראשון). 

ב. הזמן שהושג בניסיון הטיסה השני. א  ניסיו  הטיסה השני ג  הוא לא מוצלח לפי סעיף  .ג ב.5 יש  לרשום תוצאת אפס לטיסה. 

5. הגדרת ניסיון טיסה לא מוצלח  

ניסיון טיסה יוגדר כלא מוצלח כאשר הטיסן מוזנק ולפחות אחד מהמקרים הבאים מתרחש. במידה וכך קורה בטיסה הראשונה זכאי המתחרה לניסיון נוסף. 

א. משך הטיסה קטן מ – 20 שניות. 

ב. משך  פעולת המנוע גדול מ- 10 שניות מרגע שיגור הטיסן. 

ג. כאשר חלק מהטיסן ניתק תוך כדי שיגור או במהלך הטיסה, במקרה זה התוצאה שתרשם- אפס.

6. חזרה על ניסיון טיסה (טיסה חוזרת)  

מותר לחזור על ניסיון טיסה כשהטיסן מתנגש בטיסן אחר במהלך טיסתו או באדם במהלך השיגור (למעט האדם ששיגר אותו). באם הטיסן ממשיך את טיסתו בטיסה רגילה מותר למתחרה לדרוש שטיסתו תוכר כרשמית גם אם הדרישה נעשית בסוף  ניסיון הטיסה. 

 

7. משך הטיסות  

זמן הטיסה המרבי שיימדד לכל טיסה רשמית יהיה שלוש דקות. במקרה של תנאים  מטאורולוגיים יוצאי דופן  או קשיים בהחזרת הטיסנים מותר לחבר השופטים להורות על קיצור בזמן המרבי לסיבוב. זמן מרבי ששונה חייב להתפרסם לפני תחילת הסיבוב. 

 

8. דירוג  

א. סכום  5 הטיסות של כל מתחרה נלקחות לצורך הדרוג.

ב. במטרה לקבוע את הדירוג האישי כאשר יש שיווין תבוצענה טיסות הכרעה נוספות מיד אחרי שהטיסה האחרונה בתחרות הושלמה. זמן הטיסה המרבי בכל טיסה נוספת יוארך בדקה אחת מזמן הטיסה המרבי בסיבוב הקודם. 

 

9. מדידת זמן   

א. ראה חטיבה 4b ,סעיף  11.B.  

ב. זמן הטיסה הכולל נמדד משיגור הטיסן  עד לסיום הטיסה. 

ג. משך פעולת המנוע צריך להימדד על ידי שני מודדי זמן עם שעוני עצר אלקטרוניים בעלי גביש ותצוגה  דיגיטאלית, עם דיוק של לפחות 100/1 שנייה. זמן פעולת המנוע ייקבע לפי ממוצע שני הזמנים שנרשמו וממוצע זה מעוגל לעשירית השנייה הקרובה כלפי מטה. 

 

10. מספר העוזרים   

 המתחרה זכאי לעוזר אחד באזור השיגור.

 

11. שיגור  

א. ההזנקה ידנית כשהמתחרה על הקרקע (מותרת קפיצה). 

ב. על כל מתחרה להניע את מנועו ולשגר בעצמו את הטיס. 

ג. הטיסן חייב להיות משוגר בטווח של בערך  5 מטרים  ממרכז המדידה.

 

תאריך עדכון אחרון: 1.1.2008