חוקת טיסני פנים פ-1

חוקת טיסני פנים פ-1

חוקת טיסני פנים פ-1

חוקת תחרויות טיסני פנים פ- 1 

חוקי מחלקת טיסני פנים פ 1 הרשומים מטה מיושמים בשילוב עם החלקים הרלוונטים מחוקת הטיסנאות הספורטיבית, חטיבות 4B ו-4C. 

1. הגדרה 

טיסנים, אשר ניתן להטיס רק בחלל סגור, על ידי מנועים מתיחים בהם העילוי נוצר על ידי כוחות אווירודינמיים הפועלים על משטחים הנשארים קבועים במהלך הטיסה, מלבד שינוי בעקמומיות הפרופיל או בזווית ההתקפה. 

2. מידות טיסני פנים פ-1: 

מוטת כנף מרבית של טיסן חד כנפי  550 מ”מ 

מיתר מרבי של משטחים נושאים  200 מ”מ

מוטת זנב מרבית  450 מ”מ 

משקל מזערי ללא מנוע גומי  3.0 גרם  

משקל מרבי של מנוע גומי כולל שמן סיכה  1.5 גרם  

3. מספר טיסות: 

מתחרה רשאי לבצע 4 טיסות רשמיות שמתוכן יילקחו 2 הטיסות הטובות לקביעת הדרוג. 

4. משך התחרות: 

כל הטיסות הרשמיות חייבות להתבצע בתוך פרק זמן של 3 שעות רצופות. 

5. הגדרת טיסה רשמית: 

רק טיסות של 60 שניות או יותר תחשבנה כרשמיות. טיסה יכולה לבוא לידי סיום בכל צורה פיזית בתוך 60 השניות הראשונות. טיסה בת פחות מ- 60 שניות תחשב כניסיון טיסה ומותר שיהיה ניסיון טיסה אחד בכל אחת מששהטיסות הרשמיות. ניסיונות הטיסה אינן ניתנים לצבירה. 

6. חוק ההתנגשות: 

במקרה של התנגשות בין שני טיסנים טסים, כל מתחרה חייב לבחור, במשך הזמן שבין ההתנגשות ועד שתי דקות לאחר סיום טיסתו, האם לקבל את הטיסה כטיסה רשמית, או לחזור על הטיסה. יש לבצע את הטיסה החוזרת לפני ניסיון הטיסה הרשמי הבא. 

7. ניווט: 

א. בלון(ים) עם חוט או קנה מותרים לשימוש על מנת לשנות את נתיב הטיסה של הטיס, או כדי למקמו בחלק אחר של חלל ההטסה. אין הגבלת זמן או הגבלה על מספר ניסיונות הניווט ובלבד שכל הניווטים יתבצעו מקדמת הטיס ולעולם לא מחלקו האחורי. 

ב. השימוש בניווט חייב להיות רק כדי למנוע התנגשות עם חלקי המבנה, התכולה שלו או טיסנים אחרים. הזזת הטיסן צריכה להיות בעיקר במישור האופקי. 

הערה: אם, לדעתו של מודד הזמן השינוי בגובה הטיסן מגיע לחצי מטר או מטר אחד לכל עשרים וחמישה מטרים גובה (הגדול בין השניים) הוא יזהיר את המתחרה. התעלמות מתמשכת מאזהרות מודד הזמן תגרור הפסקת הטיסה. 

ג. במשך הניווט, הפרופלור יכול להיתפס על ידי הבלון (ים)/קנה/חוט ולעצור. ברגע שהפרופלור נעצר, שעון עצר שלישי יופעל (עדיף שעון עם שני מפסקים המסוגלים למדוד זמן מצטבר) כדי להגדיר את סך כל הזמן בו הפרופלור עצר. זמן זה יוחסר מהזמן הכללי בשני השעוני האחרים. אם המנווט אינו מצליח לשחרר את הפרופלור אחרי הניווט יש לעצור את כל שלושת השעונים. הזמן בו הפרופלור עצר יוחסר כנזכר למעלה. 

ד. טיסה חוזרת לא תותר אלא אם כן הייתה פגיעה ע”י טיס אחר בזמן הניווט. 

ה. ההחלטה לנווט היא באחריות המתחרה ותבוצע על ידו. מתחרה בעל מגבלה גופנית חייב, בתאום עם המארגנים, לדאוג לעצמו למחליף. במקרה של ראיה לקויה, יש להציג אישור של רופא על כושר ראיה, על פיו כושר הראיה המתוקן הוא לפחות 40/20 בעין הטובה, על מנת לאפשר מנווט מחליף. 

ו. באחריות מודד הזמן להשגיח על השימוש בציוד הניווט, ולהזהיר את המתחרה אם הוא עלול לסכן טיסנים אחרים. אם טיסנים אחרים נפגעים ע”י המנווט, לטיסנאי הנפגע הזכות לטיסה חוזרת אשר אם תנוצל תהווה את התוצאה שלו לסיבוב הזה. הוא חייב להודיע למודדי הזמן על החלטתו לא יאוחר משתי דקות לאחר סיום טיסתו. אם החליט להטיס מחדש הוא חייב לעשות זאת לפני טיסתו הרשמית הבאה.

8. מספר הטיסנים:  

אין הגבלה על מספר הטיסנים בה מותר למתחרה להשתמש בתחרות טיסני פנים. 

9. דירוג: 

סיכום שתי טיסותיו הטובות ביותר של כל מתחרה תילקחנה עבור הדרוג הסופי, במקרה של שוויון, הטיסה השלישית בטיבה תכריע וכן הלאה במקרה שעדיין יש שוויון. 

10. מדידת זמן: 

מדידת הזמן של כל טיסה תתחיל ברגע השחרור של הטיסן. המדידה תופסק כאשר: 

א. הטיסן נוגע ברצפת המבנה. 

ב. מתרחשת השלכה. 

ג. הטיסן בא במגע עם חלק כל שהוא מהמבנה או עם תכולתו, מלבד הרצפה ותנועתו מופסקת. 

הערה: במקרה כזה ימשיכו המודדים במדידת הזמן למשך 10 שניות נוספות לאחר שהתנועה הופסקה. במקרה והטיסן נשאר במגע עם אותו מבנה או תכולתו לאחר 10 שניות יש להפסיק את מדידת הזמן ולהפחית את 10 השניות מזמן המדידה שנמדד. במידה והטיסן משחרר עצמו תוך פחות מ – 10 שניות מדידת הזמן תמשך באורח רגיל. 

11. מספר עוזרים: 

המתחרה זכאי לעוזר אחד. 

12. שיגור: 

א. השיגור יתבצע ביד כאשר המתחרה עומד על הקרקע. 

ב. על כל מתחרה למתוח את מנועו ולשגר בעצמו את הטיסן. 

13. חוק בונה הטיסן: 

בתחרויות טיסני פנים פ -1 על המתחרה להיות בונה הטיסן.

תאריך עדכון אחרון: 1.1.2007