תקנה 111 – איסור שימוש בציוד עזר והצהרת מתחרה

תקנה 111 – איסור שימוש בציוד עזר והצהרת מתחרה

תקנה 111 – איסור שימוש בציוד עזר והצהרת מתחרה

הקדמה

אנו עדים להתפתחות הטכנולוגיה והופעה של ציוד עזר נלווה מתקדם וזמין לטיסנים ששימוש אסור בו יכול לתת למחרה יתרון בתחרות ולאבדן הערך הספורטיבי של התחרות. מטרת תקנה זו לחדד את איסורי השימוש עלפי החוקה הבינלאומית וכן לקבוע את אופי וסמכות הבדיקה בתחרויות פנימיות של קלוב התעופה כולל הצהרת מתחרה, התנהלות, ועונשים.  

  

1. ציוד אסור – מייצבי טיסה ותכנות פעולות אוטומטיות מתוזמנות 

אסור השימוש בתחרויות בארץ במייצבי טיסה ותכנות פעולות אוטומטיות מתוזמנות עפ”י האמור בחוקה הבינלאומית (נכון להיום 19_Aerobatics_F3_Vol_SC4 סעיף 2.1.5 ,תת סעיף h
(ה-FAI מעדכן את המסמך מעת לעת ויש להשתמש בגרסה העדכנית אותה ניתן למצוא באתר 
FAI)
  

2. ציוד אסור – טלמטריה (מידע חוזר) 

אסור השימוש בתחרויות בארץ בטלמטריה (מידע חוזר) עפ”י האמור בחוקה הבינלאומית (נכון להיום עפ”י הכתוב ב – 19_Rules_General CIAM_SC4 סעיף 3.2.16.C .

(ה-FAI מעדכן את המסמך מעת לעת ויש להשתמש בגרסה העדכנית אותה ניתן למצוא באתר FAI)

טלמטריה מותרת לתחרויות בארץ:  

  • מתח וזרם סוללת מקלט 
  • מתח וזרם סוללת מנוע 
  • עצמת אות שידור רדיו  

  חיווי הטלמטריה המותרת לעיל תעשה במשוב שמע (ללא אוזניה) ו/או בתצוגה בשלט המטיס בלבד  

3. חובת הצהרה ובדיקה לפני תחרות 

בתחרויות ארציות (כל הרמות) חובה על כל מתחרה בוגר ונוער למלא ולחתום על טופס הצהרה המפרטת את סוגי הרכיבים העיקריים המצויים בטיסניו וכן הצהרה על אי שימוש במייצבים, בטלמטריה, ובאוטומציה עלפי החוקה. חתימה על טופס והגשתו למנהל התחרות בטרם תחילת התחרות הינה תנאי להשתתפות המתחרה בתחרות. בעת שלב הפרוססניג תיבדק על ידי מנהל התחרות או מי מטעמו התאמת הצהרת המתחרה למצב בטיסנים.
בסמכות מנהל התחרות לבצע/להורות על בדיקת ציוד אסור חוזרת מלאה או חלקית בעמדת המתנה לפני תחילת מדידת זמן לטיסה של מתחרה.  

4. איסור עירעור, שמועות, ומידע כוזב 

חל איסור על הגשת עירעור, על הפצת שמועות, ועל הפצת מידע בכל הקשור לשימוש בציוד אסור המצוין לעיל בעת התחרות. העושה זאת בין אם הוא מתחרה ו/או קרוב משפחה ו/או בעל עניין, ו/או ממלא תפקיד, מפר את כללי התנהגות ניאותה – Good  Behavior עלפי הקוד האתי ויטופל בהתאם.  

5. עונשין 

מנהל ובורר התחרות הינם המורשים היחידים לבדוק ו/או לברר בעניינים הקשורים לציוד אסור בתחילת התחרות ובמהלכה.  עבירה על כללי האיסור תיחשב כעבירה על הקוד האתי לכל דבר ועניין.  


למילוי טופס הצהרת מתחרה לחץ כאן.

תאריך עדכון אחרון: 10.2.2019