תקנון בחירת נבחרות בטיסנים חופשיים

 

3 תקנון בחירת נבחרת חופשיים לאליפות עולם / אירופה לבוגרים
3.1 תקנון זה מגדיר את הנושאים הייחוד יים לבחירת נבחרת ישראל לאליפות עולם/אירופה לבוגרים בטיסנים
חופשיים, במחלקות C,B,A1F בנוסף לת קנ ון הכללי.
3.2 שיטת בחירת נבחרת בטיסני מנוע גומי – ג2- )B1F ), ו בטיסני מנוע חופשי – מ2- ) C1F )ובטיסני דאון
(F1A) חופשי
3.2.1 יתקיימו 6 תחרויות מבחן רצופות החל מאליפות ישראל )כולל( שתיערך כשנתיים לפני התחרות
הבינל”א שאליה תשוגר נבחרת זו.
3.2.2 כתחרות מבחן תחשב כל תחרות ארצית בטיסנים חופשיים, המאורגנת ע”י ק.ה.ל שהתקיימו בה כל 5
הסיבובים. )יערכו 6 תחרויות בשנה: אליפות ישראל, סוכות, חנוכה, פסח, שבועות, תחילת החופש(.
3.2.3 במקרה שהתקיימו פחות מ- 6 תחרויות מבחן, עד כחצי שנה לפני התחרות הבינל”א, יערכו תחרויות
מיוחדות להשלמת מספר תחרויות המבחן ל- 6 )עד לזמן זה ישמשו התחרויות הרגילות כתחרויות
חילופיות בחפיפה עם בחירת הנבחרת הבאה(.
3.2.4 התוצאה של מתחרה בתחרות מבחן תהיה המיק ום הסופי בסיום התחרות, לאחר טיסות ההמשך
במידה וידרשו. התוצאה של מתחרה בתחרות מבחן תהיה האחו ז היחסי שהשיג מתוצאת המקו ם
הראשון בתחרות )ללא טיסות המשך באותה תחרות, אך כולל הטיסה של 4:00 בסיבוב הראשון
והשני(.
3.2.5 התוצאה הסופית של מתחרה בסיום כל תחרויות המבח ן, תהיה סכום המיקומים התוצאות שהשיג
בכל התחרויות אשר נחשבות כתחרויות מבחן לפי האמור לעיל, למעט התוצאה הגרועה ביותר.
3.2.6 דירוג המתחרים בסיום תחרויות המבחן יקבע בהתאם לתוצאה הסופית בסדר נקודות עולה יורד
)הראשון יהיה בעל מספר הנקודות הרב ה נמוך ביותר(.
3.2.7 במידה ששוויון נקודות )ב-2 הספר ות לאחר הנקודה( בין מתחרים בדירוג ה סופי מונע קביעת הנבחרת,
ידורגו המתחרים המדורגים במקום המשותף בהתאם לסך המיקומים שהשיגו במהלך שנת תחרויות
המבחן ולאחר השמטת המיקום הנמוך ביותר. מבוטל
3.2.8 אך ורק ובמידה ויחול שוויו ן בסך המיקומים כאמור בסעיף לעיל אשר ימנע את קביעת הנבחרת,
ידורגו המתחרים המדורגים במקום המשותף בהתאם לתוצאה שישיגו בטיסות המשך בבוקר
התחרו ת הארצית הבאה. טיסות המשך אלו יערכו על פי חוקת ה FAI -בנפרד מכל טיסות המשך
אחרות. כל הטסה בשטח התחרות תיאסר במהלכם, למעט המועמדים לנבחרת המתמודדים
בסיבוב/ים נוסף זה.
3.2.9 מתחרה לא יוכל להטיס במהלך טיסות הכ רעה תחרויות המבחן כאמור לעיל, טיסן אשר הוטס על ידי
מתחרה אחר במהלך הסבב תחרויות מבחן. על הטיסן יופיעו סימוני טיסן בהתאם לדרישות ה FAI.
3.2.10 המתחרה רשאי להטיס במהלך תחרויות המבחן לא יותר מאשר 15 טיסות עם כל אחד מטיסניו ,
כאשר טיסות פלייאוף לא י בואו במניין הטיסות. מבוטל
3.2.11 מיקום מתחרה אשר לא התחרה תהא שווה למספר המתחרים במחלקה1+ )לדוגמא, כמות המתחר ים
במחלקה הינה ,35 יהא מיקום המתחרה באותה תחרות 36(מיקום מתחרה אשר לא התחרה תהא
שווה למספר המתחרים במחלקה 1+ )לדוגמא, כמות המתחרים במחלקה הינה ,35 יהא מיקום
המתחרה באותה תחרות .36 מספר המתחרים ייקבע בכל עונה לפני תח ילת הסבב בהתאם למספר
המתחרים בסבב הקודם. המספר לא יעודכן במהלך הסבב בדיעבד באם יצטרפו מ תחרים נוספים(
3.2.12 בחירת טיסנאית כחברת צוות רביעית בנבחרת
3.2.12.1 במקביל לדירוג הכללי שלעיל ייערך במקביל דירוג תוצאות טיסנאיות ויחולו ההוראות
המופיעות לעיל, בשינויים שלהלן . אין באמור בסעיף 3.2.113.2.123.2.113.2.124.2.104.2.11
זה כדי לגרוע מזכותה של טיסנאית להימנות על חברי הנבחרת כחלק מהדירוג הכללי, בכפוף
לעמידה בהוראות המפורטות לעיל.
3.2.103.2.12.2 הטיסנאית שהגיעה לדירוג הגבוה ביותר בדירוג הטיסנאיות תצורף כחברת צוות רביעית
בנבחרת בכפוף לעמידה בדרישות המינימום שבסעיף 4.3.34.3.3 שלהלן. במידה והטיסנאית
שהגיעה לדיר וג הגבוה ב יותר בדירוג הט יסנאיות נבחרה כחברת נבחרת כחלק מהדירוג הכללי,
תעבור זכותה כחברת נבחרת רביעית לטיסנאי ת הבאה בתור בדירוג הטיסנאיות.

3.3 מבוטל
שיטת בחירת הנבחרת בטיסני דאון חופשי – ד2- )A1F)

3.3.1 הנבחרת בטיסני ד2- תיקבע בשני שלבי תחרות.
3.3.2 שלב א’ – קביעת סגל הנבחרת המורחב
3.3.2.1 יערכו 5 תחרויות מבחן רצופות החל מאליפות ישראל )כולל(, שתיערך כשנתיים לפני התחרות
הבינל”א שאליה תשוגר נבחרת זו.
3.3.2.2 כתחרות מבחן תחשב כל תחרות ארצית בטיסנים חופשיים המאורגנת ע”י ק.ה.ל שהתקיימ ו
בה כל 5 הסיבובים )יערכו 5 תחרויות בשנה: אליפות ישראל, סוכות, חנוכה, פסח ושבועות(.
3.3.2.3 במידה שיערכו פחות מ ארבע תחרויות מבחן, תיער ך תחרות מבחן נו ספת בשלב א ‘ בצמו ד
לתחרות תח ילת החופש ב ג2- ומ,2- ותחרות הגמר הראשונה תידחה לתאריך החליפי.
3.3.2.4 תוצאת מתחרה בתחרות מבחן ב שלב א’ תה יה האחוז היחסי של התוצאה שהשיג מתוצאת
המקום הראשון בתחרות )ללא טיסות המשך באותה תחרות, אך כולל הטיסה הטיסות של
4:00 בסיבוב ראשון והשני(.
3.3.2.5 תוצאת מתחרה בתום שלב א’ תהיה סכום התוצאות שהשיג למעט תוצאתו הגרועה ביותר
מתוכן. שמחולק במספר התחרויות למעט אחת, כלומר התוצאה המרבית בשלב זה הינה 100
נקודות.
3.3.2.6 עם סיום התחרויות בשלב א ‘ יקבע סגל הנבחרת המ ורחב שחבריו י תמודדו על המקומות
בנבחרת בשתי תחרויות גמר.
3.3.2.7 בסגל המורחב יהיו המתחרים המדורגים ב- 18 המקומות הראשונים בדירוג תוצאות שלב א ‘.
ואשר עומדים בתנאי המינימום.
3.3.2.8 מתחרים אשר השיגו תוצאה הגבוהה מ- 97% מהתוצאה המרבית האפשרית בשלב א’, אך
מדורגים נמוך מהמקום ה- ,18 יצורפו לשלב הגמר.
3.3.2.9 במידה שמספר מתחרים יהיו מדורגים במקום משותף המונע קביעת סגל מורחב של 18
מתחרים בדיוק, יצורפו כל המדורגים במקום המשותף לסגל המורחב.
3.3.2.10 מספר המתחרים בסגל המ ורחב יהיה זוגי בכל מקרה.
3.3.3 שלב ב’ – הגמר
3.3.3.1 בשלב הגמר יערכו שתי תחרויות מבחן סגורות )ההשתתפות בהן מו תרת רק לחברי סגל
הנבחרת המורחב( בנות 7 סיבובים כל אחת. בכפוף לסמכויות מנהל התחרות זמן הטיסה
מקסימום לסיבוב הראשון והשני יהיה 4:00 דקות, וזמן הטיסה מקסימום של 3:00 דקות
בשאר ששת חמשת הסיבובים.
3.3.3.2 כתחרות גמר תחשב תחרות שהתק יימו בה לפחות 5 סיבובים.
3.3.3.3 תאריכי תחרויות הגמר ותאריכים חליפיים )למקרה שהתחרות לא תתקיים או לא הסתיימו 5
סיבובים לפחות(, יקבעו ויפורסמו מראש.
3.3.3.4 תחרויות הגמר יערכו :
גמר ראשון – בצמוד לתחרות תחילת החופש בטיסני ג,2- מ2- )במידה שלא יהיה צורך לקיימה
כתחרות מבחן לשלב א ‘(.
גמר שני – בין ס וכות לחנוכה.
או כפי שפורסם בלוח התחרויות השנתי.
3.3.3.5 תחרויות הגמר יערכו בהתאם לחוקת הטיסנאות הבינל”א ו-“נוהל תחרות גמר בטיסנים
חופשיים” .
3.3.3.6 מתחרה יטיס בתחרויות הגמר לכל היותר 6 טיסות עם אותו טיסן.
3.3.3.7 תוצאת מתחרה בתחרות גמר תהיה האחוז היחסי שהשיג מתוצאת המקום הראשו ן באותה
תחרות )בתחרויות הגמר לא יערכו טיסות המשך(.
3.3.3.8 תוצאת המתחרה בסיום שלב ב’ תהיה סכום שתי התוצאות שהשיג בתחרויות הגמר )במידה
שמספר הסיבובים בשתי התחרויות לא יה יה שווה, יינתן משקל לתוצאת המתחרה בהתאם
למספר הסיבובים שנערכו בכל תחרות )כך שמשקלי כל הסיבובים יה יו שווים זה לזה(.
התוצאה המרבית בסיום שלב ב ‘ הינה 200 נקודות(.

3.3.4 הדירוג הסופי
3.3.4.1 תוצאת המתחרה לצורך הדירוג הסופי תהיה סכום התוצאות של שלב א’ ו- ב’.

3.3.4.2 דירוג המתחרים ב סיום תחרויות הגמר י יקבע בהתאם לתוצאת הדירוג הסופי, בסדר נקודות
יורד )הראשון יהיה בעל מספר הנקודו ת הרב ביותר(.
3.3.4.3 במידה ששוויון נקודות )ב-2 הספרות לאחר הנק ודה( בין מתחר ים בדירוג הס ופי מונע קביעת
הנבחרת, ידורגו המתחרים המדורגים במקום המשותף בהתאם לסך המיקומים שהשיגו
במהלך שנת תחרויות המבחן )שלב א'( ולאחר השמטת המיקום הנמוך ביותר.
3.3.4.4 אך ורק ובמידה ויחול שוויון בסך המיקומים כאמור בסעיף לעיל אשר ימנע את קביעת
הנבחרת, י דורגו המתחרים המדו רגים במקום המשותף בהתאם לתוצאה שישיגו בטיסות
המשך בבוקר התחרות הארצית הבאה. טיסות המשך אלו יערכו על פי חוקת ה FAI -בנפרד
מכל טיסות המשך אחרות. כל הטסה בשטח התחרות תי אסר במהלכם, למעט המועמדים
לנבחרת המתמודדים בסיבוב/ים נוסף זה.
3.3.4.5 מתחרה לא יוכל להטיס במהלך טיסות הכרעה כאמור לעיל, טיסן אשר הוט ס על ידי מתחרה
אחר במהלך הסבב תחרויות מבחן והגמרים.
3.3.5 בחירת טיסנ אית כחברת צוות רביעית בנבחרת
3.3.5.1 במקביל לדירוג הכללי שלעיל ייערך במקביל דירוג תוצאות טי סנאיות ויחולו ההוראות
המופיעות לעיל, בשינויים שלהלן . אין באמור בסעיף 3.3.53.3.5 זה כדי לגרוע מזכותה של
טיסנאית להימנות על חברי הנבחרת כחלק מהדירוג הכללי, בכפוף לעמידה בהוראות
המפורטות לעיל.
3.3.5.2 במידה ובסיום שלב א’ עמדה טיסנאית אחת בלבד בדרישות המינימום שבסעיף 3.4.33.4.3
שלהלן היא תצורף כחברת צוות רביעית בנבחרת.
3.3.4.53.3.5.3 במידה ובסיום שלב א’ עמדו מספר טיסנאיו ת בד רישות המינימ ום שבסעיף 3.4.33.4.3
שלהלן כולן תצורפנה לשלב ב’ – הגמר. לאחר קביעת הדי רוג הסופי, כאמור בסעיף 3.3.43.3.4
לעיל, תצורף הטיסנאית שהגיעה לדירוג הגבוה ביותר בדירוג ה טיסנאיות, כחברת צוות
רביעית בנבחרת. במידה והטיסנאית שהגיעה לדירוג הגבוה ביותר בדירוג ה טיסנאיות נבחרה
כחברת נבחרת כחלק מהדירוג הכללי, תעבור זכותה כחברת נבחרת רביעית לט יסנאית הבאה
בתור בדירוג הטיסנאיות.
3.4 דרישות נוספות מחברי הנבחרת
3.4.1 תנאי המינימום – תוצאה ממוצעת של 800 נקודות לפחות. התוצאה הממוצעת של כל מתחרה
תהיה הממוצע החשבוני של התוצאות שהשיג בכל תחרויות המבחן למעט תו צא ת תחרות ו הגרועה
ביותר.
3.4.2 מספר הטיסנים המי נימאלי הו א 4 טיסנים.
3.4.23.4.3 תנאי המינימום בדירוג ה טיסנאיות – תוצאה ממוצעת של 750 נקודות לפחות. התוצאה
הממוצעת של כל מתחרה תהיה הממוצע החשבוני של התוצאות שהשיגה בכל תחרויות המבחן למעט
תוצאת תחרותו הגרועה ביותר. מספר הטיסנים המינימאלי הוא 3 2 טיסנים.

4 תקנון בחירת נבחרת חופשי ים לאליפות עולם / אירופה לנוער – ד 2- ) A1F), ג2- )B1F), מ –
)F1P( 1
4.1 תקנון זה מגדיר את הנושאים הייחודיים לבחירת נבחרת ישראל לאליפות עולם/אירופה לנוער בטיסנים חופשיים,
במחלקות P,B,A1F בנוסף לתקנון הכללי.
4.2 שיטת בחירת נבחרת בטיסני – ד2- )A1F), ג2- )B1F), מ1- )P1F )
4.2.1 יתקיימו 5 תחרויות מבחן רצופות החל מתחרות חנוכה )כולל( שתיערך כשנה וחציה לפני התחרות
הבינל”א שאליה תשוגר נבחרת זו.
4.2.2 כתחרות מבחן תחשב כל תחרות ארצית בטיסנים חופשיים, המאורגנת ע”י ק.ה.ל שהתקיימו בה כל 5
הסיבובים. )יערכו 5 תחרויות בשנה: חנוכה, פ סח, שבוע ות, תחילת חופש, אליפו ת ישראל. תחרות
סוכות מהווה תחרות חלופית במקרה של ביטול אחת התחרויות, סוכות(.
4.2.3 במקרה שהתקיימ ו פחות מ- 5 תחרויות מבחן, עד כחצי שנה לפני התחרות הבינל”א, יערכו תחרויות
מיוחדות להשלמת מספר תחרויות המבחן ל- 5 )עד לזמן זה ישמשו התחרויות הרגילות כתחרויות
חילופיות בחפיפה עם בחירת הנבחרת הבאה(.
4.2.4 התוצאה של מתחרה בתחרות מבחן תהיה המיק ום הסופי בסיום התחרות, לאחר טיסות ההמשך
במידה וידרשו. התוצאה של מתחרה בתח רות מבחן תה יה האחוז היחסי שהשיג מתוצאת המקום
הראשון בתחרות )ללא טיסות המשך באותה תחרות, אך כולל הטיסה של 4:00 בסיבוב הראשון(.
4.2.5 התוצאה הסופית של מתחרה בס יום כל תחרויות המבחן, תהיה סכום המיקומים התוצאות באחוזים
שהשיג בכל התחרויות אשר נחשבות כתחרויות מבחן לפי האמור לעי ל, למעט התו צאה הגרועה ביותר.
4.2.6 דירוג המתחרים בסיום תחרויות המבחן יקבע בהתאם לתוצאה הסופית בסדר נקודות עולה יורד
)הראשון יהיה בעל מספר הנקודות הרב ה נמוך ביותר(.
4.2.7 במידה ששווי ון נקודות )ב-2 הספרות לאחר הנקודה( בין מתחרים בדירוג הסופי מונע קביעת הנבחרת,
ידורגו המת חרים המדורגים במקום המשותף בהתאם לסך המיקומים שהשיגו במ הלך שנת תחרויות
המבחן ולאחר השמטת המיקום הנמוך ביותר. מבוטל
4.2.8 אך ורק ובמידה ויחול שוויון בסך המיקומים כאמור בסעיף לעיל אשר ימנע את קביעת הנבחרת,
ידורגו המתחרים המדורגים במקום המשותף בהתאם ל תוצאה שישיגו בטיסות המשך בבוקר
התחרות הארצית ה באה. טיסות המשך אלו יערכו על פי חוקת ה FAI -בנפרד מכל טיסות המשך
אחרות. כל הטסה בשטח התחרות תיאסר במהלכם, למעט המועמדים לנבחרת המתמודדים
בסיבוב/ים נוסף זה.
4.2.9 מתחרה לא יוכל להטיס במהלך טיסות הכרעה תחרויות המבחן, כאמור לעיל, טיסן אשר הוטס על
ידי מתחרה אחר במהלך הסבב תחרויות מבחן. על הטיסן יופיעו סימוני טיסן בהתאם לדרישות ה
.FAI
4.2.10 מיקום מתחרה אשר לא התחרה תהא שווה למספר מתחרי הנוער במחלקה 1+ )לדוגמא, מספר
מתחרי הנוער במחלקה הינ ו ,7 יהא מיקום המתחרה בדירוג הנוער באותה תחרות .8 מספר
המתחרים ייקבע בכל עונה לפני תחילת הסבב בהתאם למספר המתחרים בסבב הקודם. המ ספר לא
יעודכן במהלך הסבב בדיעבד באם יצטרפו מת חרים נוספים(
מיקום מתחרה אשר לא התחרה תהא שווה למספר המתחרים במחלקה1+ )לדוגמא, כמות המתחר ים
במחלקה הינה ,35 יהא מיקום המתחרה באותה תחרות 36(
4.2.11 בחירת טיסנאית כחברת צוות רביעית בנבחרת
4.2.11.1 במקביל לדירוג הכללי שלעיל ייערך במקב יל דירוג תוצ אות טיסנא יות ויחולו ההוראות
המופיעות לעיל, בשינויים שלהלן. אין באמור בסעיף 4.2.104.2.114.2.11 זה כדי לגרוע מזכותה
של טיסנאית להימנות על חברי הנבחרת כחל ק מהדירוג הכללי, בכפוף לעמידה בהוראות
המפורטות לעיל.
4.2.94.2.11.2 הטיסנאית שהגיעה לדירוג הגבוה ביותר בדירוג הטיסנאיות תצורף כחברת צוות רביעית
בנבחרת בכפוף לעמידה בדרישות המינימום שבסעיף 4.3.3 שלהלן. במידה והטיסנאית
שהגיעה לדירוג הגבוה ביותר בדירוג הטיסנ איות נבחרה כחברת נבחרת כחלק מהדירוג הכללי ,
תעבור ז כותה כחברת נבחרת רביעית ל טיסנאית ה באה בתור בדירוג הטיסנאיות.

4.3דרישות נוספות מחברי הנבחרת
4.3.1 תנאי המינימום – תוצאה ממוצע ת של 750 נקודות לפחות. התוצאה הממוצעת של כל מתחרה תהיה
הממוצע החשבוני של התוצ אות שהשיג בכל תחרויות המבחן למעט התוצאה הנמוכה ביותר.
4.3.2 מספר ה טיסנים המינימאלי הוא 3 טיסנים.
4.3.24.3.3 תנאי ה מינימום בדירוג ה טיסנאיות – תוצאה ממוצעת של 700 נקודות לפחות. התוצאה
הממוצעת של כל מתחרה תהיה הממוצע החשבוני של התוצאות שהשיג בכל תחרויות המבחן למעט
תוצאת תחרותו הגרועה בי ותר. מספר הטיסנים המינימאלי הוא 3 2 טיסנים.

“נוהל תחרויות גמר בטיסנים חופשיים”
.1 הרשמה לתחרות הגמר עד שבוע לפני מועד התחרות, במשרדי ק.ה.ל.
.2 בעת ההרשמה יודיע המתחרה את שם מודד הזמן שיביא עימו.
.3 הבורר שיקבע לשלב הגמר רשאי לפסול מודד זמן שימצא שאינו מתאים לתפקיד.
.4 על כל מתחרה להביא עימו לתחרות מודד זמן בן 15 לפחות )על פי שנתון(. כל המודדים יעברו בבוקר התחרות
תדרוך מיוחד לאופן המדידה בתחרות גמר, ע”י מנהל התחרות.
.5 הנהלת ק.ה.ל. או מי מטעמה יערכו הגרלה מראש לסידור המתחרים בזוגות למרכזים בתחרות לכל גמר בנפרד.
.6 במקרה שמספר המ תחרים בתחרות אינו זוגי, המתחרה האחרון בדרוג, יביא עימו ש ני מודדי זמן.
.7 עבור מתחרה לבד במרכז משך הסיבוב שלו יהיה 20 דקות בלבד )המתחרה יבחר מראש את חצי הסיבוב בו
יתחרה(.
.8 משך סיבוב בתחרות גמר 35 דקות, ומשך ההפסקה בין הס יבובים 15 דקות. )ניתן לה אריך את ההפסקה ב מידה
ותנאי מזג האוויר מחייבים זאת, כלומר על מנת לאפשר החזרת טיסנים(.
.9 בכל מרכז יהיו שני מודדי זמן, חברי סניפים שונים.
.10 התחרויות ינוהלו בהתאם לחוקת הטיסנאות הספורטיבית העדכנית ביום התחרות, למעט הסעיפים המפורטים
בנספח זה.
.11 בתחרויות הגמר חלה מגבלה על מספר הטיסות המרבי המותר עם טיסן מסוים – ראה נוהל בחירת הנבחרת
במחלקה המסוימת. כמו כן אסורה הטסת טיסן מסוים על ידי מספר מתחרים בתחרויות אלו. לשם כך כל מתחרה
יסמן את טיסניו לזיהוי על פי חוקת ה- FAI.

5 תקנון בחירת נבחרת בוגרים ונוער לאליפות עולם / אירופה בטיסני פנים )D1F)
5.1 תקנון זה מגדיר את הנושאים הייחודיים לבחירת נבחרת ישראל לאליפות עולם / אירופה, במחלקת טיסני
פנים D1F בנוסף לתקנון הכללי.
5.2 שיטת בחירת הנבחרת
5.2.1 יערכו 4 תחרויות מבחן רצופות החל בתחילת שנת התחרויות בעד תום השנה שלפני התחרות הבינל”א
אליה תשוגר הנבחרת.
5.2.2 תחרויות המבחן יסתיימו עד אפריל אוקטובר בשנת בשנה שלפני התחרות הבינל”א.
5.2.3 תוצאת מתחרה בתחר ות מבחן תהיה האחוז היחסי שהשיג מתוצאת הזוכה בתחרות.
5.2.4 תוצאות המתחרה בתום תחרויות המבחן יהיה סכום הנקודות שהשיג בתחרויות המבחן למעט
התוצאה הנמוכה ביותר שהשיג.
5.2.5 בתום תחרויות המבחן המתחרים ידורגו בסדר נקודות יורד.
5.2.6 בחירת טיסנאית כחברת צו ות רביעית בנבחרת
5.2.6.1 במקביל לדירוג הכללי שלעיל ייערך במקביל דירוג תוצאות טיסנאיות ויחולו ההוראות
המופיעות לעיל, בשינו יים שלהלן. אין באמור בסעיף 5.2.64.2.104.2.11 זה כדי לגרוע
מזכותה של טיסנא ית להימנות על חברי הנבחרת כחל ק מהדירוג הכללי, בכפוף לעמידה
בהוראות המפורטות לעיל.
3.1.15.2.6.2 הטיסנאית שהגיעה לדירוג הגבוה ביותר בדירוג הטיסנאיות תצורף כחברת צוות
רביעית בנבחרת בכפוף לעמידה בדרישות המ ינימום שבסעיף 5.3.3 שלהלן. במידה
והטיסנאית שהגיעה לדירוג הגבוה ביותר בדירוג הטיסנאיות נבחרה כחברת נבחרת כחלק
מהדירוג הכללי, תעבור זכותה כחברת נבחרת רביעית לטיסנאי ת הבאה בתור בדירוג
הטיסנאיות.
3.25.3 דרישות נוספות מחברי נבחרת
5.3.1 5.3.1 תנאי המינימום – תוצאה של 12 דקות לפחות, בש תי טיסות במהל ך תחרויות המבחן באולם
שגובהו מעל 8 מטר, ו\או תוצאה של 10 דקות לפחות באולם שגבהו עד 8 מטר.
5.3.2 5.3.2 מספר ה טיסנים המיני מאלי הוא 4 טיסנים.
5.3.3 תנאי ה מינימום בדירוג הטיסנאיות – תוצאה של 10 דקות לפחות בשתי טיסות במהלך תחרויות
המבחן באולם שגובהו מעל 8 מטר ו/או תוצאה של 10 דקות לפחות ב אולם שגבהו עד 8 מטר. מספר
הטיסנים המינימאלי הוא 2 טיסנים.

6 שיטת בחירת נבחרת בטיסני מנוע חשמלי – ח2- )Q1F )
6.1.1 יתקיימו 5 תחרויות מבחן רצופות החל מאליפות ישראל )כולל( שתיערך כשנתיים לפני ה תחרות
הבינל”א שאליה תשוגר נבחרת זו.
6.1.2 כתחרות מבחן תחשב כל תחרות ארצית בטיסנים חופשי ים, המאורגנת ע”י ק.ה.ל שהתקיימו בה כל 5
הסיבובים. )יערכו 5 תחרויות בשנה: אליפות ישראל, או קטובר, נגב הפתוחה, מרץ, יוני(
6.1.3 במקרה שהתקיימו פחות מ- 5 תחרויות מבחן, עד כחצי שנה לפני התחרות הבינל”א, יערכו תחרויות
מיוחדות להשלמת מספר תחרויו ת המבחן ל- 5 )עד לזמן זה ישמשו התחרויות הרגילות כתחרויות
חילופיות בחפיפה עם בחירת הנבחרת הבאה(.
6.1.4 התוצאה של מתחרה בתחרות מבחן תהיה המיק ום הסופי בסיום התחרות, לאחר טיסות ההמשך
במידה וי דרשו.
6.1.5 התוצאה הסופי ת של מתחרה בסיום כל תחרויות המבחן, תהיה סכום המיקומים שהשיג בכל
התחרויות אשר נחשבות כ תחרויות מבחן לפי האמור לעיל, למעט התוצאה הגרועה ביותר.
6.1.6 אך ורק ובמידה ויחול שוויו ן בסך המיקומים כאמור בסעיף לעיל אשר ימנע את קביעת הנבחרת,
ידורגו המתחרים המד ורגים במקום המשותף בהתאם לתוצאה שישיגו בטיסות המשך בבוקר
התחרו ת הארצית הבאה. טיסות המשך אלו יערכו על פי חוקת ה FAI – בנפרד מכל טיסות המשך
אחרות. כל הטסה בשטח התחרות תיאסר במהלכם, למעט המועמדים לנבחרת המתמודדים
בסיבוב/ים נוסף זה.
6.1.7 מתחרה לא יוכל להטיס במהלך תחרויות המבחן כאמור לעיל, טיסן אשר הוט ס על ידי מתחרה אח ר
במהלך סבב תחרויות ה מבחן. על הטיסן יופיעו סימוני טיסן בהתאם לדרישות ה FAI.
6.1.8 מיקום מתחרה אשר לא התחרה תהא שווה למספר המתחרים במחלקה 1+ )לדוגמא, כמות המתחרים
במחלקה הינה ,10 יהא מיקום המתחרה באותה תחרות .11 מספר המתחרים ייקבע בכל עונה לפני
תחילת הסבב בהתאם למספר המתחרים בסבב הקודם. המספר לא יעודכן במהלך הסבב בדיעבד באם
יצטרפו מתחרים נוספים(
דירוג המתחרים בסיום תחרויות המבחן יקבע בהתאם לתוצאה הסופית בסדר נקודות עולה )הראשון
יהיה בעל מספר הנקודות הנמוך ביותר(.
אך ורק ובמידה ויחול שוויון בסך המיקומים כאמור בסעיף לעיל אשר ימנע את קביעת הנבחרת,
ידורגו המתחרים המדורגים במקום המשותף בהתאם לתוצאה שישיגו בטיסות המשך בבוקר
התחרות הארצית הבאה. טיסות המשך אלו יערכו על פי חוקת ה FAI -בנפרד מכל טיסות המשך
אחרות. כל הטסה בשטח התחרות תיאסר במהלכם, למעט המועמדים לנבחרת המתמודדים
בסיבוב/ים נוסף זה.
מתחרה לא יוכל להטיס במהלך טיסות הכרעה כאמור לעיל, טיסן אשר הוטס על ידי מתחרה אחר
במהלך הסבב תחרויות מבחן.
6.1.9 בחירת טיסנאית כחברת צוות רביעית בנבחרת
6.1.9.1 במקביל לדירוג הכללי שלעיל ייערך ב מקביל דירוג תוצאות טיסנאיות ויחולו ההוראות
המופיעות לעיל, בשינויים שלהלן. אין באמור ב סעיף 4.2.10 יף 6.1.9 זה כדי לגרוע מזכותה של
טיסנאית להימנות על חברי הנבחרת כחלק מהדירוג הכללי, בכפוף לעמידה בהוראות
המפורטות לעיל.
6.1.9.2 הטיס נאי ת שהגיעה לדיר וג הגבוה ביותר בדירוג הטיסנאיות תצורף כחברת צוות רביעית
בנבחרת בכפוף לעמידה בדרישות המינימום שבסעיף 4.3.36.2.33 שלהלן. במידה והטיס נאית
שהגיעה לדיר וג הגבוה ביותר בדירוג הטיסנאיות נבחרה כחברת נבחרת כחלק מהדירוג הכללי,
תעבור זכותה כחברת נבחרת רביעית לטיסנאית הבאה בתור בדירוג הטיסנאיות.

6.2דרישות נוספות מחברי הנבחרת

6.2.1 תנאי המינימום – תוצאה ממוצעת של 800 נקודות לפחות. התוצאה הממוצעת של כל מתחרה
תהיה הממוצע החשבוני של התוצאות שהשיג בכל תחרויות המבחן למעט תוצאת תחרות ו
הגרועה ביותר.

6.2.2 מספר הטיסנים המינימאלי הוא 34 טיסנים – נכנס לתוקף החל מ.2024
6.2.3 תנאי המינימום בדירוג הטיסנאיות – תוצאה ממוצעת של 750 נקודות לפחות. התוצאה
הממוצעת של כל מתחרה תהיה הממוצע החשבוני של התוצאות שהשיגה בכל תחרויות המבחן