נוהל התנהגות וניהול תחרות רדיו אווירובטיקה F3A

נוהל התנהגות וניהול תחרות רדיו אווירובטיקה F3A

 

רקע  

מטרת הנוהל (הקוד האתי) לתחרויות A3F להבהיר את כללי האתיקה וצורת ההתנהגות של הספורטאים ואחרים הקשורים בתחרויות אווירובטיקה מדויקת בין אם כמתחרים, בעלי תפקידים, קרובי משפחה ובעלי עניין. המטרה היא להגיע למצב שבו מעבר לכללי חוקת התחרויות תשמר רמה גבוהה של התנהגות אתית ומוסרית כדי להבטיח כללי משחק הוגן ונטרול ניגודי עניינים. כן קובע הקוד האתי כללי אחריות, אכיפה, וענישה למפרים את הכללים. כללי הקוד האתי חלים על כל מי שקשור בתחרויות או פעילויות אחרות של קלוב התעופה בין אם כמתחרה, קרוב משפחה של מתחרה, בעל תפקיד, בורר, נבחר ציבור, חבר ועד מחלקה, חבר ועדה, ו/או חבר/עמית ועד מנהל בעמותה או כל אדם בעל עניין. באחריות מנהל התחרות, בורר התחרות וכל בעלי התפקידים בתחרות לוודא כי כללי האתיקה בתחרות נשמרים ויפעלו מידית היה וקרתה הפרה של הכללים.

כבוד – Dignity

כבודו של כל האדם שמשתתף בספורט הטיסנאות ובתחרויות כמתחרה או בכל תפקיד אחר יהיה מוגן ונשמר. לא תהיה צורה

של אפליה על בסיס כל קריטריון אחר מאשר הכישרון וביצועים. רמאות בכל צורה, כולל שימוש בסמים, לא תהיה נסבלת.

עקרונות משחק הוגן ייושמו על ידי כל המתחרים ובעלי התפקידים. כבוד הדדי יתקיים בין כל הפעילים בתחום.

  

התנהגות ניאותה – Good Behavior

על כל המעורבים בתחרויות קלוב התעופה אם כמתחרים, בעלי תפקידים, קרובי משפחה ובעלי עניין חובה לפעול תוך שמירה

על התנהגות נאותה בהתאם לעקרונות קוד אתי זה, לקיים את שמו הטוב של קלוב התעופה ושל ספורט הטיסנאות. יש להימנע

מהטרדה או גרימת כל צורה של פגיעה פיזית או נפשית באנשים אחרים בכלל, ובמתחרים ובבעלי תפקידים בפרט.

יושרה – Integrity

כל המתחרים, בעלי תפקידים, בעלי עניין וקרובי משפחה הקשורים בתחרויות של קלוב התעופה יפעלו בהתאם לסטנדרטים

הגבוהים ביותר של יושרה. הם ימנעו מהגנה על אינטרסים צרים (כגון: אישיים, חברותיים, משפחתיים) ויפעלו בדרך של

יושרה כלפי הספורט והתחרות. על כל הקשורים בתחרות אם כמתחרים אם כבעלי תפקידים יהיה לקיים את העקרונות הבאים

לגבי ניגודי עניינים:

הגדרה: ניגוד עניינים הוא מצב שבו תוצאות תחרות עשויות להיות מושפעות במישרין או בעקיפין ו/או מתן יתרון או חסרון

למתחרה כלשהוא מיחסים שיש לאדם מסוים עם אנשים אחרים ו/או בעלי תפקידים.

 ניגוד העניינים מתממש כאשר בעל עניין ו/או בעל תפקיד איננו מודע לניגוד העניינים ולא לפוטנציאל העימות

הרלוונטי. לאחר מכן מביע דעה, נוקט פעולה, או מקבל החלטה לטובת, או נגד, מתחרה ו/או נגד בעל תפקיד.

 ניגודי האינטרסים עלולים להתעורר כתוצאה מיחסים אישיים ישירים, עקיפים, או דרך האינטרסים של אדם

שלישי (הורה, בן/בת זוג, תלוי, בעל עניין כזה או אחר וכו’).

עקרונות וכללי האתיקה

לא ישמש אדם בתפקיד בתחרות אם יש במילוי תפקידו פוטנציאל לניגוד אינטרסים שיש בהם כדי להשפיע על

התנהלות ותוצאות התחרות ועל כללי משחק הוגן, אלא אם יש הסכמה פה אחד של כל המתחרים ובעלי תפקידים

לעניין מראש ולפני תחילת התחרות.

– לא תתקיים תחרות בה כל השופטים הם מאותו סניף קה”ל או שכל השופטים חברים באותו מנחת ואשר באותה התחרות ישנו לפחות מתחרה אחד מאותו המנחת ו/או מאותו סניף קה”ל, אלא אם יש הסכמה פה אחד של כל המתחרים ובעלי תפקידים לעניין מראש לפני תחילת התחרות.

– במהלך כל התחרות לא ייכנס קרוב משפחה ו/או מתחרה ו/או בעל אינטרס למתחם המזכירות והשופטים.

– במהלך כל התחרות לא ייכנס קרוב משפחה ו/או מתחרה ו/או בעל אינטרס למתחם המזכירות אלא אם קיבל לשם כך הרשאה ספציפית ממנהל התחרות וגם אז אך ורק לצורך פתרון בעיה טכנית או כפי שאושר על ידי מנהל התחרות.

– במהלך ההכנות לתחרות, בעיצומה ובעת ההפסקות, לא ינהל בעל אינטרס ו/או קרוב משפחה ו/או מתחרה שיחה או דיון במישרין או בעקיפין עם בעלי התפקידים בתחרות בשום סוגיה שקשורה לספורט התחרות, לתחרות עצמה, ולקורה בה.

– במהלך ההכנות לתחרות, בעיצומה ובעת ההפסקות, לא ינהל בעל אינטרס ו/או קרוב משפחה ו/או מתחרה שיחה או דיון במישרין או בעקיפין בצורה קולנית שיש בה כדי להגיע לאזני בעלי התפקידים ושיש בה כדי להשפיע עליהם על מנת ליצור יתרון או חיסרון לו עצמו או למי מהמתחרים.

– לא ינקוט לפני ובמהלך התחרות בעל אינטרס ו/או קרוב משפחה ו/או מתחרה או כל אחד מהנוכחים בתחרות שום פעולה במישרין או בעקיפין שיש בה כדי למשוך תשומת הלב ובכך להשפיע על בעלי התפקידים בתחרות ושיש בה כדי להשפעה עליהם על מנת ליצור יתרון או חיסרון לו עצמו או למי מהמתחרים.

– לפני ובמהלך התחרות לא ימתח בעל אינטרס ו/או קרוב משפחה ו/או מתחרה לא בעקיפין ולא במישרין ביקורת על איכות השיפוט, ביקורת על מתחרה אחר ו/או על שופט ספציפי בצורה שיש בה כדי שדבר הביקורת יגיע לאזני בעלי התפקידים ובכך יוביל להשפעה על תוצאות התחרות.

– שופט בתחרות ישפוט תוך תשומת לב ושמירה על כללי האתיקה המציינים בסעיף 5B.3. של ANNEX 5B

ACCURATE AND CONSISTENT JUDGING במדריך ביצוע תרגילים בחוקה מתוך ה FAI SPORTING CODE SECTION 4 F3 AEROMODELING

סוגי אינטרסים וניגודי עניינים – Type of Interest

נסיבות בהן ניגודי עניינים מתעוררים הן קשרים/מעורבות בין מתחרים ובעלי תפקידים בתחרות, בינם לבין עצמם וכן עם נותני חסות, יועצים מקצועיים, בני משפחה וגורמים בהשתייכות סניפית. (אחזקות, תשלומים, אירוח, מתנות או הטבות אחרות).

גילוי נאות – Disclosure

כל מתחרה בתחרות ו/או בעל תפקיד בתחרות ו/או כאלה שכללי הקוד האתי חלים עליהם, חייבים, בהינתן מצב של אפשרות לניגוד עניינים, להימנע ממתן חוות הדעת שלהם, להימנע מקבלת החלטות, או קבלת הטבות, וחייבים להודיע על כך מידית באחד משני האופנים הבאים, לבחירתם:

  1. גילוי והצהרה מילולית של העניין לבורר ו/או למנהל התחרות.
  2. גילוי והצהרה בכתב לבורר ו/או למנהל התחרות. המידע שיינתן, יישמר בסוד אם הייתה בקשה כזו.

טיפול בגילוי נאות – Treatment of Disclosures

מנהל התחרות ביחד עם הבורר, בעצה עם גורמים רלוונטיים עלפי שיקול דעתם, ייקחו את ההחלטות הנחוצות במטרה למנוע השפעה לא עניינית על תוצאות תחרות. ההחלטות עשויות לכלול, אך אינן מוגבלות ל:

– רישום ההכרזה ללא כל פעולה נוספת.

– הרחקת מתחרה ו/או בעל תפקיד מכל פעולה שיש בה הזדמנות לקבלת החלטות שיוצרות פוטנציאל לסכסוך ו/או לניגוד עניינים שיש בו להשפיע על מהלך התחרות ותוצאותיה.

– ביטול המעורבות ופסילה של מתחרה ו/או בעל תפקיד בעניין החיצוני הקשור לאותו ניגוד עניינים.

 

עונשין – Penalties

אי גילוי פוטנציאל לניגודי עניינים עלולים להוביל לפעולת אכיפה ועונשין כמצוין בפרק אכיפה ועונשין.

מניעה – Prevention

כל המתחרים ובעלי התפקידים בתחרות צריכים כבר בהכנה לתחרות ולא יאוחר מועד תחילת תדריך התחרות ביום התחרות ליזום “הצהרה של ניגודי העניינים” על מנת לספק הזדמנות פורמאלית לאנשים לעשות גילויים של קונפליקטים פוטנציאליים.

סודיות – Confidentiality

אנשים לא יחשפו שלא לצורך הטיפול בידי הגורם הרלוונטי כל מידע הקשור בהפרות של קוד אתי.

הפרת הקוד האתי – Breaches of Code of Ethics

הפרות של קוד זה תטופלנה בסמכות של בעלי התפקידים בתחרות ונציגי ועד המחלקה וניתן יהיה לנקוט פעולות אכיפה ו/או

עונשין בהתאם למצוין בסעיף אכיפה ועונשין, המופיעה בהמשך מסמך זה. חובתם ובסמכותם של מנהל ובורר התחרות בין אם

נגלה להם ישירות ובין או דווח להם בעל פה או בכתב לדון ולטפל בכל הפרה חלקית או מלאה של כללי הקוד האתי בין אם

ההפרה הייתה בשוגג ובין אם לאו. מבחן ההפרה יהיה ברוח סעיף 6 בחוקה Sporting Code General Section ברמות

הפרה טכנית, הפרה חמורה, והפרה אתית. הפרות טכניות והפרות חמורות תטופלנה עלפי הכללים המצוינים ב סעיף 6 בחוקה

Sporting Code General Section.

אכיפה ועונשין – Enforcement and Penalties

הפרת הקוד האתי תטופל עלפי הרשום מטה וכללי העונשין יהיו כדלקמן, להחלטת מנהל תחרות, בורר התחרות, על פי שיקול

דעתם ובהתאם לחומרת העבירה:

– הפרת כללי האתיקה על ידי קרוב משפחה של מתחרה: התראה, הרחקת קרוב המשפחה, הפחתת 20% מהניקוד

הסופי למתחרה.

– הפרת כללי האתיקה על ידי בעל תפקיד בתחרות: התראה, פסילה לאלתר.

– הפרת כללי האתיקה על ידי מתחרה: הפחתת 20% מהניקוד הסופי, פסילה לאלתר.

– הפרה חוזרת באותה תחרות של אותו אדם: פסילה לאלתר מהתחרות .

כללי אתיקה נוספים והבהרת צפויות התנהלות

– בעת התחרות על מתחרה ו/או קרוב משפחה ו/או בעל עניין להתנתק לגמרי מהשופטים, לא לבוא עמם במגע ולא לשוחח עמם.

– בזמן תחרות על מתחרה ו/או קרוב משפחה ו/או בעל עניין להימנע מכל מעשה שיש בו להשפיע על דעתו של שופט בין אם באופן ישיר או עקיף ובין אם בהקשר שלו עצמו או בהקשר של מתחרה אחר כלשהוא.

– בזמן תחרות מתחרה ו/או קרוב משפחה ו/או בעל עניין לא יביע דעתו בגלוי על רמת שיפוט של שופט כלשהו ולא על רמת תפקוד של בעל תפקיד כלשהוא בתחרות.

– שופט יימנע מכל שיח עם מתחרים בזמן תחרות ולא יעביר מיידע/ביקורת/הסבר כלשהם למתחרה ו/או לקרוב משפחה ו/או לבעל עניין.

– שופט בתחרות ישמור על הגינות, ישפוט על פי כללי החוקה, יתעלם מיהו המטיס ומהוה סוג הטיסן, וייתן ניקוד עלפי כללי השיפוט בחוקה וככל האפשר המשקף את הביצועים למיטב שיפוטו, ללא אפליית גיל, מין, “הילה”‘, מוניטין, ותק, קרבת משפחה ו/או חברות.

– שופט בתחרות ישתתף בטיסות איפוס ותמיד ישלים סיבוב הטסה וימנע מלשפוט באופן חלקי.

– רשם המתפקד לאורך כל התחרות או רק בחלקה נחשב בעל תפקיד וכללי האתיקה האכיפה והעונשין חלים עליו.

– מנהל ו/או בורר תחרות אשר קרוב משפחה מקרבה ראשונה מתחרה באותה התחרות יפעלו ברגישות יתר בכל הקשור לניהול התחרות וימנעו מקבלת החלטות הקשורות בהפרת הקוד האתי תוך שהם מעבירים את סמכותם לגורם חלופי מתאים.

– אסור לשופט בתחרות לשפוט בן משפחה מקרבה ראשונה.

– מותר למנהל תחרות לנהל תחרות בה מתחרה קרוב משפחה בכל קרבה.

– בהסכמת כל המתחרים מותר לבורר לברור בתחרות בה מתחרה קרוב משפחה בכל קרבה.

– באחריות מנהל התחרות ושאר בעלי התפקידים בתחרות לוודא כי כללי האתיקה בתחרות נשמרים ויפעלו מידית היה וקרתה הפרה של הכללים.

 

 

תאריך עדכון אחרון: 02.16