טופס בקשת הצטרפות לעמותה

טופס בקשת הצטרפות לעמותה

טופס בקשת הצטרפות לעמותה

הנני מבקש להצטרף כחבר בעמותת קלוב התעופה לישראל – טיסנאות.

אני מכיר ותומך במטרות העמותה ומקבל עלי את דרכי פעולתה. הנני מתחייב כחבר לקיים את הוראות התקנון והחלטות מוסדות העמותה ולפעול על פי כל ההוראות, הכללים וההחלטות של ועד העמותה ונציגיה המוסמכים.