נהלי בטיחות1.הוראות בטיחות כלליות

1.1. לא יוטס טיסן בתחרות או בנוכחות צופים, פרט לצוות עזר, קודם שהוטס בהצלחה באזור ובמרחק שאינם מסכנים אדם או רכוש.

1.2. אין להטיס טיסן אשר אינו נושא סימון שם בעליו, כתובתו ומספר פעילות בק.ה.ל טיסנאות.

1.3. אין להטיס טיסנים בגובה העולה על 400 רגל במרחק הקטן מ-5 ק"מ משדה תעופה ללא אישור מפעיל השדה.

1.4. יש לתת זכות קדימה מידית לכלי טיס מאוישים להימנע מטיסה בסמוך להם.

1.5. שני כלי טיס הטסים חזיתית אחד כלפי השני כל אחד מהם יפנה ימינה.

1.6. יש למלא אחר הוראות הבטיחות והתפעול של השדה בו מתבצעת הפעילות. אין להטיס טיסן ברשלנות או בפזיזות שיש בהם כדי לסכן חיים או רכוש.

1.7. אסור שימוש:

1.7.1. במדחפים בעלי להבי מתכת.

1.7.2. במדחפים שתוקנו.

1.7.3. במנועים שלא הורכבו בצורה נכונה.

1.7.4. בשפות התקפה חדות.

1.7.5. בספינרים או מצמדי מדחפים חדים.

1.7.6. בציוד אלחוטי שלא מורכב בצורה שתבלום זעזועים במקרה של רעידות מנוע.

1.7.7. בכל עומס או חלקים כבדים שינתקו.

1.7.8. בכל פתיל בעירה שאינו מובל בצינורית או מתקן כיבוי.

1.8. אין להשתמש בכל אמצעי פירוטכני או נפיץ בטיסנים.

1.9. ילדים מתחת לגיל 12 מורשים להיכנס לשטח הפעילות רק כמטיסים או תחת אחריותו של מדריך.

2. הנחיות פעילות לטיסנים מונחי רדיו

2.1. שטח ההטסה

על שטח להטסת טיסני רדיו לעמוד בתנאים הבאים:

2.1.1. עמידה בתקנות הטיס (תקנה 180ז´) הרשומה להלן.

2.1.2. הצבת שלטי אזהרה ו/או סדרנים ו/או חבלול בהתאם לצורך באופן שימנע כניסה ו/או חציית שטח ההטסה ע"י בני אדם כלי רכב.

2.1.3. המצאות ערכה בסיסית להגשת עזרה ראשונה ורכב פנוי (רכב פרטי).

2.1.4. במקרה של פעולה בשדה התעופה או מנחת באישור בעל רישיון המפעיל ובתיאום עימו.

2.2. הגבלות לטיסנים נהוגי רדיו (תקנה 180 ז´)

לא יפעיל אדם טיסן נהוג רדיו -

2.2.1. באזורים אסורים להפעלת טיסנים שנקבעו בפמ"ת או ספר עזר מבצעי של מחזיק הרישיון.

2.2.2. במרחק של פחות מ-150 מטרים מבסיס ענן.

2.2.3. באזור שבו תנאי הראות הם למרחק של פחות משלושה ק"מ.

2.2.4. בקרבת מטוסים טסים (טווח TBD ).

2.2.5. במרחק של פחות מ- 250 מטרים משכונות מגורים, בנין ציבורי כגון בית ספר, בית חולים, קולנוע וכיו"ב או במקום של התקהלות בני אדם בזמן פעילותם.

2.2.6. ביחס לשדה תעופה:

בתחום אזור פיקוח שדה תעופה או מנחת.

בתחום של פחות מ- 2 ק"מ מכל נקודה של המסלול. אלא אם קיבל אישור לכך מאת מנהל שדה התעופה או ממפעיל המנחת או אם נקבע אחרת בפמ"ח.

אין להשליך כל חפץ מכלי הטיס או לרסס ממנו בטיסה אלא באישורו מראש המנהל ואלא אם כך נקט אמצעי זהירות למניעת חבלה או נזק כתוצאה מכך.

2.3. אופן הפעולה בשטח ההטסה

2.3.1. יש להשמע להוראות המדריך התורן או המטיס הבכיר בשטח ההטסה.

2.3.2. האחריות למילוי הנהלים תחול תמיד על המטיס בפועל גם אם נכח במקום מדריך תורן.

2.3.3. החניית הרכבים, הנחת ציוד ועמידת קהל תעשה בצד אחד בלבד של המסלול במרחק של 20 מטר לפחות מציר המסלול.

2.3.4. המטיס יעמוד בצד המסלול הקרוב לחניה וישאיר את המסלול פנוי.

2.3.5. פתיחת משדרי רדיו תעשה רק לאחר רישום התדר ברשימת התדרים ותיאום בין המטיסים כך שבזמן נתון יופעל רק מכשיר אחד מהמכשירים בעלי התדר הזהה.

2.3.6. מסלול טיסת הטיסן יהיה תמיד מעברו השני של המסלול. בהתייחס למקום עמידת הצופים והמכוניות. אין לחצות בטיסה ובשום אופן את ציר המסלול והמשכיו הדמיוניים בכיוון הצופים.

2.3.7. הטסה מעל ציר המסלול מותרת רק בעת גישה לנחיתה, נחיתה והמראה.

2.3.8. אסורה בכל תוקף הטסה מעל לבני אדם, מכוניות, כבישים, מבנים, מטוסים וכיו"ב.

2.3.9. לא ימצאו בשדה אחד באויר בעת ובעונה אחת למעלה מחמישה טיסנים. למעט בתחרויות בטיסני דאון נהוג רדיו F2B וגם אז לא יותר מ-8 טיסנים בו זמנית.

2.3.10. יש להפסיק פעילות באופן מיידי, באם לא מתקיימים התנאים הדרושים להפעלת שטח ההטסה ובאם נשקפה סכנה כל שהיא לחיים או לרכוש.

2.3.11. יש לבצע בדיקות טווח מערכות נהוגי הרדיו לפני כל טיסה ראשונה בכל יום, או בכל מקרה יש לבצע בדיקות תקינות מערכות הטיסן לפני כל טיסה. יש להקפיד על ביצוע סעיף זה בטיסן חדש או משופץ שקיים חשש לאי תקינות המערכת.

2.3.12. אין להטיס טיסנים ללא משתיק קול במנועי 2 פעימות. דרגת הרעש המכסימאלית המותר עד 96 DB (או פחות, בהתאם לחוקת מחלקות מסויימות).

2.3.13. לפני הסעת טיסן על המסלול או חצייתו, יש לוודא כי אין טיסנים בקו ההמראה ו/או הנחיתה ושהמסלול פנוי.

2.3.14. במקרה של הפרעות רדיו או תקלות מכל סיבה שהיא, יש לעשות מאמץ על מנת להפנות את הטיסן לעבר הקרקע ולנקודה מרוחקת מציבור ורכוש.

2.3.15. יש לשמור על סדר וניקיון בשדה ההטסה.

2.3.16. בנוסף לאמור בפרק זה יש לפעול עפ"י נהלי העבודה הפנימיים לכל שדה ושדה. נהלים פנימיים של השדה לא יעמדו בסתירה עם נהלים אלה.

2.3.17. אין לבצע טיסות באזור שבו הרוחות הן בעוצמה של למעלה מ-13 מטר בשניה (כ-25 קשר) אם הרוח היא רוח מסלול או 10 מטר בשניה (כ-20 קשר) אם הרוח צולבת למסלול ונושבת לכיוון הצופים.

2.3.18. אין להתחיל ריצת המראה לפני עמידה בתנאים הרשומים מעלה.

3. הנחיות פעילות לטיסנים חופשיים

3.1. שטח ההטסה

על שטח להטסת טיסנים חופשיים לעמוד בתנאים הבאים:

3.1.1. השטח אינו נמצא בתחום הקפה של שדה תעופה או מנחת.

3.1.2. השטח הינו אדמה חקלאית, אדמת בור, מדשאה או כל חלקה אחרת שאין בה ריכוזי מבנים, אדם או מכשולים כגון כבלי מתח. המרחק המינימלי מכבלי מתח גבוה נדרש להיות 1 ק"מ.

3.1.3. בבחירת שטח יש להתחשב בכיוון הרוח ובעצמתה, מיקומם היחסי של מבנים, מכשולים וצופים ביחס לרוח.

3.1.4. אזור השיגור יהא פנוי מקהל במרחק של 50 מטר במורד הרוח ובשני הצדדים הניצבים לו ובמרחק של 100 מטר במעלה הרוח.

3.2. אופן הפעולה בשטח ההטסה

3.2.1. אזור שיגור הטיסן צריך שיהיה פנוי מאנשים וציוד שאינם חיוניים לשיגור, למעט בעלי תפקיד רשמי בתחרות.

3.2.2. יש להתקין ולהשתמש במתקן מיוחד להפסקת הטיסה.

3.2.3. אסור שימוש במתקן המאפשר צניחת פתיל הבעירה.

3.2.4. בעת הזנקת טיסן באמצעות מתקן גלילה, אין לשחררו מידי הטיס אלא לאחר שחרור הכבל מהטיסן. מיד עם סיום השיגור יש לגלול את הכבל.

3.2.5. רדיוס החרטום המזערי יהיה 6.5 מ"מ בכוון אחד לפחות ו-2.5 מ"מ לפחות בכל יתר הכיוונים (במקרה של גוף מלבני).

3.2.6. אין להתחיל תהליך שיגור הטיסן לפני עמידה בתנאים הרשומים מעלה.

4. הנחיות פעילות לטיסנים נהוגי כבלים

4.1. שטח ההטסה

על שטח להטסת טיסנים נהוגי כבלים לעמוד בתנאים הבאים:

4.1.1. מעגל ההטסה לטיסני F2BD יהיה נקי מקהל ורכוש שאינם חיונים למהלך הטיסה במעגל בטיחות של 10 מטר מקו טיסת הטיסן.

4.1.2. מעגל ההטסה לטיסני F2ACיהיה נקי מקהל ורכוש ויוגדר ברשת הגנה בגובה של 2.5 מטר.

4.1.3. מעגל ההטסה יהיה נקי ממכשולים ומרוחק מכבלי מתח גבוה.

4.2. אופן הפעולה בשטח ההטסה

4.2.1. במהלך הטיסה יש למנוע חדירת קהל, כלי רכב ובעלי חיים למעגל ההטסה.

4.2.2. אין להטיס טיסנים ללא משתיק קול במנועי 2 פעימות. דרגת הרעש המכסימאלית המותרת עד DB98.

4.2.3. אסור שימוש בכבלים אלסטיים.

4.2.4. יש לבצע בדיקות תקינות מערכות הניהוג לפני כל טיסה. יש להקפיד על ביצוע סעיף זה בטיסן חדש או משופץ.

4.2.5. מידי יום או לאחר שיפוץ או שינוי בטיסן יש לבצע בדיקות מעמס של מערכת הניהוג (ידית, כבלים ומשולש) על המערכת לעמוד במעמס של (המתיחה תעשה בהדרגה) פי 40 ממשקל הטיסן בטיסן מהירות פי 15 ממשקל הטיסן בטיסן אירובטיקה , אך לא יותר מ- 20 ק"ג. פי 20 ממשקל הטיסן בטיסני מרוץ צוות אך לא יותר מ-15 ק"ג.

4.2.6. לפני שחרור הטיסן ותחילת המראה יש לוודא כי שטח ההטסה פנוי.

4.2.7. אין לבצע טיסות באזור שבו הרוחות הן בעצמה של למעלה מ-13 מטר בשניה (כ-25 קשר).

4.2.8. אין להתחיל ריצת המראה לפני עמידה בתנאים הרשומים מעלה.

4.2.9. אין להטיס ללא עוזר.

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

1net חנות אינטרנטית ואתרי אינטרנט